Avaruustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Avaruustoiminnalla on yhä suurempi strateginen merkitys yhteiskunnan toimivuudelle, kansalliselle turvallisuudelle ja eri hallinnonalojen päätöksenteolle. Satelliittipaikannus on jokaisen arkipäivää ja esimerkiksi osa kansainvälisestä televiestinnästä kulkee satelliittien kautta. Satelliittikuvia ja muuta satelliittien toimittamaa mittaustietoa käytetään sääennusteissa ja ilmatieteissä laajemminkin, metsien arvioinnissa, talvimerenkulun tukena, veden laadun arvioinnissa ja lumipeitteen seurannassa sekä maanviljelyn valvonnassa. Toisin sanoen avaruustoimintaa hyödynnetään jo nyt varsin monipuolisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Toisaalta on myös tunnistettavissa aloja, joissa mahdollisuuksiin ei ole vielä tartuttu – tai aloja, joissa teknologisen kehityksen myötä on avautumassa uusia hyödyntämismahdollisuuksia.

Kansainvälisesti aihetta on jo tarkasteltu melko kattavasti, mutta Suomen tasolla tietoa avaruustoiminnan hyödyistä ja mahdollisuuksista eri hallinnonaloilla ei ole systemaattisesti analysoitu. Tämä hanke pyrkii osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen tuottamalla tietoa avaruustoiminnan hyödyntämisen nykytilasta, tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä pullonkauloista. Hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää hallitusohjelman toteuttamisessa ja uudelleen tarkastelussa kansallisen avaruusstrategian toimeenpanossa ja päivittämisessä sekä määriteltäessä Suomen prioriteetteja Euroopan avaruusjärjestössä ja Euroopan unionin avaruusohjelmassa sekä tunnistettaessa muiden kansainvälisten verkostojen mahdollisuuksia. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää hyödyksi myös muiden alojen strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien laadinnassa ja toteuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten hyvin Suomessa jo hyödynnetään avaruustoiminnan mahdollisuuksia hallitusohjelman tavoitteiden ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisessa sekä eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Hankkeessa tunnistetaan aloja, joilla toiminnan, tutkimuksen, seurannan ja suunnittelun tarkkuutta, tehokkuutta ja reaaliaikaisuutta on pystytty parantamaan avaruustoiminnan avulla. Lisäksi tarkastellaan sitä, millä aloilla mahdollisuuksiin ei ole vielä tartuttu ja mitkä tekijät, pullonkaulat, mahdollisesti estävät avaruusratkaisujen hyödyntämisen tai hidastavat niiden käyttöönottoa.
AcronymAVARTAVA
StatusFinished
Effective start/end date1/02/2131/12/21

Collaborative partners