Europe Facing Great-Power Competition: Mapping Finland’s Risks and Options in the Geoeconomic Rivalry

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Globaali keskinäisriippuvuus ja sitä ilmentävä globaali kauppajärjestelmä on viime vuosikymmeninä nähty pääasiallisesti rauhaa ja vakautta edistävinä tekijöinä. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kiihtyvä suurvaltakamppailu uhkaa kuitenkin haastaa tätä käsitystä. Tässä nousevassa voimapolitiikan ja kansallisen turvallisuuden kontekstissa ”talous on turvallisuutta” ja siten se, mikä aiemmin koettiin keskinäisriippuvuudeksi, nähdään nyt riippuvuutena, joka tekee kansallisvaltion haavoittuvaiseksi toisten haitalliselle vaikuttamiselle. Tuloksena on kilpailullinen turvallisuus, jossa geoekonomia – taloudellisten toimintojen hyödyntäminen poliittisten päämäärien saavuttamiseksi – korostuu.

Kuten 5G-verkkoteknologian ympärillä vellova keskustelu osoittaa, tämä kilpailullinen turvallisuus on ulottunut myös teknologia-alalle, jossa strategisen autonomian ja kontrollin merkitys näyttää olevan alati kasvava. Vaikka kilpailu teknologian strategisesta hallinnasta on kuumimmillaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ei sen vaikutuksilta voi välttyä kukaan. Myös Eurooppa, Suomi ja näillä aloilla toimivat yritykset ovat alttiita geoekonomisille riskeille, joilla saattaa olla suurta merkitystä markkinoille pääsyn ja niillä toimimisen kannalta.

Tästä syystä tarvitaan parempaa ymmärrystä tähän teknologiakilpailuun liittyvistä keskinäisriippuvuuksista ja haavoittuvuuksista sekä kehittyneempiä tapoja tunnistaa ja arvioida geoekonomisia riskejä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen suurvaltakilpailuun liittyviä geoekonomisia uhkia ja mahdollisuuksia Euroopan unionille ja eritoten Suomelle, sekä arvioida tähän liittyviä toimintavaihtoehtoja.

Tavoitteeseen pyritään neljän olennaisesti toisiinsa liittyvän työpaketin avulla:

Hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan suurvaltakilpailuun liittyviä geoekonomisia riskejä ja muodostetaan niiden pohjalta Suomeen räätälöity riskiarvio.
Hanke kokoaa tilastotietoa kartoittaakseen Suomen taloudellisia riippuvuuksia Kiinasta ja Yhdysvalloista sekä arvioi eurooppalaisten ja suomalaisten teknologiayritysten kehitys- ja toimintamahdollisuuksia näiden riippuvuuksien valossa.
Hanke kartoittaa myös Suomen kannalta kriittisiä teknologioita, teknologista osaamista ja teknologista kehitys- ja tutkimusyhteistyötä. Tavoitteena on selvittää erinäisten teknologisten keskinäisriippuvuuksien vaikutuksia Suomen teknologiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.
Lisäksi hankkeessa arvioidaan Euroopan unionin toimia varautua ja vastata Kiinan ja Yhdysvaltojen kiihtyvään taloudelliseen ja teknologiseen kilpailuun sekä näiden toimien vaikutuksia Suomelle. Tavoitteena on näiden politiikkatoimien tarkastelun pohjalta tukea Suomen valtion tähän liittyviä linjauksia EU-tasolla sekä suomalaisten yritysten edellytyksiä näiden politiikkatoimien vaikutusten ymmärtämiseen ja niihin varautumiseen.
AcronymVNK Great Power
StatusFinished
Effective start/end date1/02/2131/10/21

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.