Hydrogen powered reductive biosyntheses and biotransformations by an engineered Knallgas bacterium

Project: Academy of Finland project

Project Details

Description

Ihmiskunnan on tulevaisuudessa siirryttävä kestäviin menetelmiin tuottaa energiaa ja kemikaaleja. Aurinko- ja tuulivoimalla tuotetun sähkön avulla voidaan pilkkoa vettä vedyksi ja hapeksi. Vetyä pidetään tulevaisuuden polttoaineena, mutta sitä voidaan myös käyttää pelkistimenä erilaisissa kemiallisissa reaktioissa. Niin sanotut Knallgas-bakteerit kykenevät sitomaan sekä vety- että hiilidioksidikaasua ja käyttämään niitä aineenvaihduntaansa. Projektin tarkoituksena on voimistaa Knallgas-bakteerin vedynsidontakykyä geeniteknisesti ja käyttää näin aikaansaatua kantaa erilaisten kemikaalien biotekniseen tuottamiseen.
AcronymKNALLRED
StatusActive
Effective start/end date1/09/2131/08/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.