Muovin kierrätyksen integroidut pilotointialustat

Project: EU project

Project Details

Description

Plast2Recycle on VTT:n ja Metropolia ammattikorkeakoulun toteuttama tutkimushanke, joka saa tukea Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Vastaamme Muovitiekartta Suomelle -raportin tavoitteisiin kehittämällä uusia teknologioita ja vahvistamalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Integroitu pilotointialusta kattaa kolme kokonaisuutta: muovin mekaanisten kierrätystekniikoiden pilotointi Tampereella sekä muovin nesteytyksen ja nesteytetyn muovin katalyyttisen konversion laitteistot VTT:n Bioruukissa Espoossa.

Key findings

Muovin mekaanisen ja kemiallisen kierrätyksen innovaatioalustan käyttöönotto ja laitteiston toiminnan demonstraatiot VTT:n Bioruukki pilotointikeskuksessa Espoossa ja VTT:n Tampereen toimipisteessä.

Alusta sisältää kolme toisiinsa integroitua kokonaisuutta:

- uusi muovin mekaanisten kierrätystekniikoiden pilotointitialusta Tampereelle
- Bioruukkiin sijoitettava muovin nesteytyksen koelaitteisto
- Bioruukkiin sijoitettava nesteytetyn muovin jatkojalostuksen katalyyttisten konversioiden laitteisto

Laitteet hankitaan pääosin VTT:n investointeina, mutta niiden käyttöönotto sekä toiminnan demonstrointi kuuluvat tähän hankkeeseen.

Innovaatioalustan ja sen palvelukokonaisuuden ympärille rakennetaan ylialueellinen ja yhteisöllinen kehittäjien innovaatioekosysteemi, jossa jaetaan ja tuotetaan tietoa alustojen tuomista mahdollisuuksista ja muovin kierrätyksestä koko arvoketjussa.

Valikoiduista aiheista järjestetään yhteistyössä VTT:n ja Metropolia AMK:n kanssa tapahtumaistettua dialogista verkostotyötä arvoketjun yrityksille ja muille sidosryhmille, joiden päämääränä on tiedon jakaminen sekä yhteisten teemaan kiinnittyvien kehittämishaasteiden paikantaminen. Parhaille ekosysteemin esille tuomille aiheille suunnitellaan tutkimus- ja kehityshankkeita.

Hankkeen tiedotusviestinnässä huomioidaan muovin kierrätyksen yhteiskunnallinen dimensio, jonka päätehtävät ovat tuottaa muovin kierrätyksestä uusimpaan tietoon perustuvaa materiaalia ja jakaa innovaatioekosysteemissä olevaa ja siinä syntyvää tietoa muovin kierrätyksen uusista mahdollisuuksista laajasti eri asiantuntijaekosysteemin toimijoille.
AcronymPlast2Recycle
StatusFinished
Effective start/end date1/11/1930/11/21

Funding

  • Euroopan Unioni - Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Euroopan Unioni - Vipuvoimaa EU:lta

Funding category

  • EU-ERDF/EAKR

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.