Selvitys lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointimahdollisuuksista Suomessa

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Selvitys vastaa kysymyksiin: Miten digitaalisten alustojen kautta tarjottavaa lyhytaikaista majoitustoimintaa tulisi tilastoida Suomessa? Millaisia ratkaisuja tai malleja lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointiin on olemassa? ja Miten käytössä olevat lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointimallit soveltuisivat Suomessa käytettäviksi?
StatusFinished
Effective start/end date7/01/2031/03/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.