Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Työkoneiden päästöjen vähentämisestä tekee haasteellista se, että tavoitellaan suurta muutosta monimutkaisessa ja runsaasti sisäisiä ristiriippuvuuksia sisältävässä järjestelmässä, samalla kun muutos tapahtuu monien toimijoiden ja jopa yksittäisten kuluttajien tai tuottajien tekemien päätösten kautta. Työkoneita käytetään teollisuudessa ja rakentamisessa, kaupassa, palveluissa ja julkisella sektorilla, kotitalouksissa ja maa- ja metsätaloudessa. Kaikkien työkoneiden yhteenlaskettu osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin neljä prosenttia.

Julkinen valta ohjaa kehitystä lainsäädännön kautta ja voi pyrkiä erilaisin kannustimin ohjaamaan ja vauhdittamaan muutosta. Osa uusista käyttövoimista on yhteensopivia jo olemassa oleviin työkoneisiin ja käyttövoiman jakelujärjestelmiin, mutta osa edellyttää konekaluston uusimista tai ainakin muuttamista kyseiselle polttoaineelle tai energialle sopivaksi. Tähän ryhmään kuuluvat biometaani ja sähkö, jotka on yhteensopivien biopolttonesteiden lisäksi havaittu lupaaviksi vaihtoehdoiksi laajentaa Suomen työkonekannan energiapohjaa. Työkonetyyppien, niiden ominaisuuksien ja käyttötapojen laaja ymmärtäminen on edellytys aiempaa tarkemmille käyttövoimavaihtoehtojen ja päästövähennysten tarkasteluille.

Tämän hankkeen tavoitteena on tutkia eri keinoja työkoneiden kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen merkittäväksi vähentämiseksi. Tarkastelussa analysoidaan teknologioita, työkonekantaa, markkinaa ja vaihtoehtoisia järjestelmäratkaisuita päästöjen vähentämiseksi sekä eri teknologioiden tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi tarkastellaan CO2-päästöjen vähentämistä nopeuttavia ohjauskeinoja, erityisesti jakeluvelvoitteen roolia.

Muodostetun tiedon pohjalta luodaan teknologioiden osalta näkemys päästöjen vähentämisen kustannuksista sekä ohjauskeinoista työkonetyypeittäin. Yhtenä tarkastelun skenaariona on arvioida biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen säilyttämistä nykytasolla eli 10 prosentissa vuodesta 2028 alkaen sekä jakeluvelvoitteen nostamista pohjautuen aiempiin VTT:n ja muihin tutkimuksiin. Biometaanin käytön mahdollisuuksien osalta työssä selvitetään mahdollisia teknisiä ja ohjauksellisia keinoja ja niiden kustannuksia käytön edistämisen tukemiseksi. Hankkeessa selvitetään skenaarioita, joilla työkoneiden sähköistymistä voidaan vauhdittaa sekä kuinka sähköistymiseen vaikuttavat ohjausmekanismit voidaan kytkeä nykyistä paremmin osaksi päästökehitysarvioita.
AcronymTYKO2
StatusFinished
Effective start/end date1/09/211/10/22