Uudet ja digitaaliset ratkaisut Kainuun biotalouden ja kiertotalouden sekä mittaustekniikan haasteiden ratkaisuun

Project: EU project

Project Details

Description

UURA-hanke on osa CEMIS-kehittämisohjelmaa 2022–2024 ja se keskittyy alueen elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin soveltaen käytäntöön uusia ja/tai vaihtoehtoisia teknologioita. Hankkeen kehittämisen kohteena ovat Kainuussa mm. metsäbiotalous, kiertotalous ja teollisuus. Hankkeen keskeisiä painopistealueita ovat vihreä siirtymä sekä digitalisaatio, ja sitä kautta hanke vastaa globaaliin, kansalliseen ja alueelliseen tarpeeseen toimenpiteistä ilmaston muutoksen hillitsemiseksi.

VTT MIKES tutkii ja kehittää hankkeessa nestevirtausmittaustekniikkaa, joka edistää alueen toimijoiden energiatehokkuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. VTT MIKES:in tavoitteena on kehittää vajaatäytteisen putken nestevirtauksen luotettavia mittauksia ultraäänivirtausmenetelmällä. Ultraäänimittaus on hyvin yleinen virtausmittausteknologia, jota käytetään paljon esimerkiksi teollisuuden eri prosesseissa täysissä putkissa. Tässä hankkeessa on tavoitteena kehittää ultraäänivirtausmittaustekniikkaa veden virtausmittaukseen ensin täysissä, teollisuuden kokoluokan putkissa ja jatkokehittää menetelmää vajaatäytteisen putken virtausmittauksiin ja selvittää mitä muita mittaustekniikoita siihen täytyy yhdistää, jotta virtaus saadaan mitattua luotettavasti.

Lisäksi VTT MIKES tuo hankkeeseen metrologista osaamista mm. mittausdatan laadun varmistuksessa ja mittausepävarmuuslaskennassa.


CEMIS - UURA - New and digital solutions for solving the challenges of Kainuu region bioeconomy, circular economy and measurement technology

The UURA project is part of the CEMIS development program 2022–2024. It focuses on solving the challenges identified in the regional business life. By means of joint development, it applies new and/or alternative technologies in practice. In Kainuu, the project's development targets are e.g. forest bioeconomy, circular economy and industry. The key focus areas of the project are the green transition and digitalization, and thus the project responds to the global, national, and regional need for measures to curb climate change.

In the project, VTT MIKES researches and develops liquid flow measurement technology, which promotes the energy efficiency of operators in the area and the competitiveness of business life. The goal of VTT MIKES is to develop reliable measurements of liquid flow in a partially filled pipe using the ultrasonic flow method. Ultrasonic measurement is a very common flow measurement technology that is used a lot, for example, in various industrial processes in full pipes. The goal of this project is to develop ultrasonic flow measurement technology for water flow measurement first in full, industrial-sized pipes and to further develop a method for flow measurements in partially filled pipes and find out what other measurement techniques need to be combined with it in order to reliably measure the flow.
AcronymUURA
StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24

Collaborative partners

Funding

  • Euroopan Unioni - Euroopan Unionin osarahoittama

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure

Funding category

  • EU-ERDF/EAKR

Keywords

  • flow measurement
  • ultrasound
  • partially filled pipe