Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Hanke liittyy tarpeeseen tuottaa kattavamapaa näkemystä globaalin teknologiakilpailun vaikutuksista Suomen turvallisuusympäristön arvioimiseksi. Venäjää on tarkasteltu osana aiempia valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeita, mutta aiemmin ei ole arvioitu maan teknologiaosaamista ja menestymisen edellytyksiä teknologiakilpailussa. Venäjän teknologiaosaamista on tarkasteltu myös puolustusteollisuuden näkökulmasta osana Suomen kokonaisturvallisuusarviota.

Globaalin teknologiakilpailun ollessa yhä kytkeytyneempi suurvaltakilpailuun, tarve ymmärtää tätä dynamiikkaa on yhä tärkeämpää. Keskustelu Suomessa ja globaalisti on keskittynyt erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen teknologiapolitiikan jännitteeseen. Venäjän teknologiaosaaminen ja -politiikka ei ole noussut osaksi suomalaista tai kansainvälistä keskustelua. Tämä sivuuttaa Venäjän pitkän historian tieteessä ja teknologiassa, erityisesti matemaattis-luonnontieteellisillä sekä teknologia-aloilla.

Venäjän poliittiset tavoitteet korostavat myös teknologian merkitystä osana Venäjän sisä-, puolustus- ja ulkopoliittisia tavoitteita. Venäjän teknologiaosaamisen vaikutukset vaikuttavat laajasti eri hallinnonaloille. Tämä edellyttää tehtävältä taustoitukselta kokonaisvaltaista tarkastelua sekä laajasti sidosryhmiä huomioivaa dialogia. Hanke edellyttää myös laajojen aineistojen hyödyntämistä osana laadullista ja vuorovaikutteista analyysiä. Aineistovetoinen lähestymistapa ja osallistavuus ovat keskeisiä lähtökohtia hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on tehdä laaja taustaselvitys Venäjän teknologiaosaamisesta ja -politiikasta. Hanke tarkastelee, pohjautuen laajaan aineistojen hyödyntämiseen, Venäjän teknologiaosaamista ja -politiikkaa. Hankkeessa tarkastellaan kriittisesti aiempaa tutkimusta, jota täydennetään bibliometrisin sekä aineistoanalyysin keinoin tiede-, teknologia-, innovaatio-, sekä politiikka-aineistoista. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kattava arvio Venäjän teknologiaosaamisen tason vaikutuksesta suurvaltakilpailulle, Euroopalle ja Suomelle.
StatusFinished
Effective start/end date1/02/2128/02/22

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.