ARITME, Arviointimenetelmien kehittäminen: Esiselvitys

Anu Tuominen, Jutta Jantunen, Katja Rusila

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  ARITME-esiselvityksessä on perehdytty strategisen tason vaikutusarvioinnin rooliin ja kehittämistarpeisiin liikennepoliittisen päätöksenteon kentässä. Kirjallisen aineiston ana-lysoinnin ja monien keskustelujen perusteella on käynyt selväksi, että tarvetta päätöksen-tekoa tukevalle, systemaattiselle liikenteen vaikutusarviointikäytännölle strategisella ta-solla on olemassa. Hanketasolla arviointeja osataan tehdä, mutta suurille linjoille ei työkaluja ole olemassa. Jo eri liikennemuotojen nykytilan havainnollinen kuvaaminen sekä vertailu on vaikeaa. Liikennejärjestelmän kokonaisuuden kuvaamiseen kaivataan laaja-alaisempaa lähestymistapaa ja nykyistä parempia indikaattoreita. Indikaattoreiden rooli ja yhtenäisyys nähdään tärkeänä tavoitteiden, testattavien toimenpiteiden, vaiku-tusarviomenetelmien sekä järjestelmän tilan seurannan muodostaman kokonaisuuden hallinnassa. Määrällisten indikaattorien lisäksi laadullisia arvoja mittaavat kriteerit ovat tärkeitä. Vaikutusarvioinnin toimintakenttä strategisella tasolla liittyy läheisesti useisiin muihin liikennepoliittisen päätöksentekoprosessin vaiheisiin. Esiselvityksessä on kartoitettu ne prosessin ongelmakohdat, joiden vaikutuksesta strategisen tason vaikutusarviointeja ei nykyisin pystytä tehokkaasti hyödyntämään. Kokonaisuudessaan kenttä on hyvin laaja. Tämän vuoksi kehitystyössä on syytä keskittyä vain muutamiin osa-alueisiin kerrallaan ja vähitellen suunnata prosessia kokonaisuutena oikeaan suuntaan. Kokonaisuuden hah-mottamiseksi ja toiminnan suuntaamisen helpottamiseksi on tässä esiselvityksessä luotu puitteet kattavan päätöksentekoa tukevan vaikutusten arvioinnin työvälineen, ns. ARITME-toimintamallin, kehitystyölle. Esiselvityksessä esitettyjen ajatusten jatkoke-hityksen kannalta olennaisen tärkeää on niiden soveltaminen käytännön case-tutkimuksessa. Ajankohtaisimmalta kohteelta näyttäisi liikenteen peruspalvelutason määrittäminen. Ongelmaa olisi tässä tapauksessa mahdollista lähestyä indikaattoreiden kehitystyön kautta.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages35
  Publication statusPublished - 2003
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  Volume3343

  Keywords

  • transport system
  • impact assessment
  • decision making
  • transport policy
  • strategic level

  Cite this