Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa. Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa

Dissertation

Translated title of the contribution: Co-operation in corporate security management

Research output: ThesisDissertationCollection of Articles

Abstract

Organisaatioiden haasteena on erilaisten ihmisiin, ympäristöön ja toimintaan vaikuttavien riskien hallinta. Vaikka organisaation toiminnan luonne ja avainriskit ohjaavat yritysturvallisuuden painopisteiden kohdistumista esimerkiksi työ-, ympäristö- tai tietoturvallisuuteen, on kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet hallittava. Suurissa organisaatioissa yritysturvallisuuden koordinointiin ja toteutukseen osallistuu useita eri tahoja niin organisaation sisältä kuin ulkoisista sidosryhmistä. Tässä väitöskirjatyössä tutkitaan yhteistyön tarvetta ja roolia erityisesti suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa. Yhteistyön tarpeen ja roolin tunnista-misen ohella työn tavoitteena on kehittää yritysturvallisuuden hallinnan yhteistyömalli, joka jäsentää ja kuvaa yritysturvallisuuden hallintaan liittyvien toimintojen yhteyksiä ja toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Yhteistyötä tarkastellaan tässä organisaation sisäisten toimijoiden näkökulmasta. Väitöskirjatutkimus muodostuu kolmesta vuosien 2001-2005 aikana toteutetusta osatutkimuksesta. Esitutkimuksessa yritysturvallisuuden hallinnan kehittämistarpeita tutkittiin yliopistojen sisäisille turvallisuusasiantuntijoille suunnatulla avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselyllä (n = 26). Tämän jälkeen keskityttiin tutkimaan yhteistyön toteutumista ja tarvetta kuudessa suuressa yrityksessä. Aineisto kerättiin yritysten turvallisuushenkilöstölle suunnatulla kyselyllä (n = 276) sekä ryhmähaastatteluilla (n = 70). Lisäksi yritysturvallisuuden organisointitapo-ja tarkasteltiin yrityksistä ja yhdestä esitutkimukseen osallistuneesta organisaatiosta kerätyn materiaalin ja tiedon pohjalta. Lisäksi testattiin yritysturvallisuuden eri osa-alueiden välisen yhteistyön lisäämistä riskien arvioinnissa. Lopuksi luotiin malli yhteistyön ja vuorovaikutuksen osuudesta yritysturvallisuuden hallinnassa. Yhteistyömallin pohjalta laadittiin myös itsearviointikehikko. Esitutkimuksessa nousi esiin yhteistyön merkitys yritysturvallisuuden kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksena annettiin toimenpide-ehdotus tiedonkulkua, turvallisuustavoitteiden asettamista ja päätöksentekoa tukevasta asiantuntijoiden ja johdon turvallisuusryhmästä sekä työntekijätason turvallisuusasiamiesten verkostosta. Tutkittaessa yhteistyön ja yritysturvallisuuden yhteyttä tarkemmin yhteistyötarpeen havaittiin liittyvän muun muassa ongelmallisiksi koettuihin toimintoihin ja vastuun jakautumiseen. Yhteistyön lisäämistä toivottiin etenkin hätätilanneohjeistukseen ja koulutukseen, riskien arviointiin, vaaroista ilmoittamiseen, siisteydestä ja järjestyksestä huolehtimiseen, onnettomuuksiin varautumiseen ja alihankkijoiden turvallisuustason arvioimiseen. Yhteistyön arvostuksessa ja avoimuudessa nähtiin myös yrityskohtaisia kulttuurisidonnaisia eroja. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä työntekijätaso osallistui erityisesti työ-suojelun sekä pelastustoiminnan organisaatioihin. Turvallisuustoimijoiden yhteistyö kohdistui useimmin sisäiseen työturvallisuushenkilöstöön, työterveys-huoltoon, viranomaisiin, sisäiseen pelastushenkilöstöön sekä alihankkijoihin. Aktiivisimmin yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ryhtyivät linjajohto, käytön-valvojat, ympäristöhenkilöstö, laatujohto sekä kiinteistö-, rikos- ja tietoturvalli-suudesta vastaavat. Yhteistyötä kuvatessaan empiiriseen tutkimukseen osallistu-neet toivat esiin toiminnalliset ryhmät, eri toimintojen välisiä yhteyksiä ylläpitä-vät aktiiviset henkilöt, yhteisen kaikkia koskevan osallistumisen sekä päivittäi-sen työn ohessa tapahtuvan keskustelun. Vaikka yritysturvallisuuden hallinta riippuu aina organisaation toiminnan luon-teesta, toimialasta, verkostoitumisesta, strategiasta ja rakenteesta, voidaan joita-kin keskeisiä toimintoja mallintaa myös yleisellä tasolla. Tässä tutkimuksessa kehitetty malli tarjoaa organisaatiolle keinon edetä kohti aiempaa yhtenäisempää yritysturvallisuuden hallintaa. Yhteistyön hyödyt liittyvät vastuiden ja tehtävien koordinointiin, yhteisen turvallisuuskäsityksen ja tavoitteen muodostamiseen, organisatoriseen oppimiseen, päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun sekä muu-tostilanteiden hallintaan.
Original languageFinnish
QualificationDoctor Degree
Awarding Institution
  • Tampere University of Technology (TUT)
Supervisors/Advisors
  • Saarela, Kaija-Leena, Supervisor, External person
Award date27 Apr 2007
Place of PublicationEspoo
Publisher
Print ISBNs978-951-38-7003-4
Electronic ISBNs978-951-38-7004-1
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

Keywords

  • corporate security
  • co-operation
  • collaboration
  • safety management
  • security management
  • risk management
  • models
  • group work

Cite this

@phdthesis{7f08a4afb97e4e28968d9e9f8685f963,
title = "Yhteisty{\"o} yritysturvallisuuden hallinnassa. Tutkimus sis{\"a}isen yhteisty{\"o}n tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa: Dissertation",
abstract = "Organisaatioiden haasteena on erilaisten ihmisiin, ymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n ja toimintaan vaikuttavien riskien hallinta. Vaikka organisaation toiminnan luonne ja avainriskit ohjaavat yritysturvallisuuden painopisteiden kohdistumista esimerkiksi ty{\"o}-, ymp{\"a}rist{\"o}- tai tietoturvallisuuteen, on kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet hallittava. Suurissa organisaatioissa yritysturvallisuuden koordinointiin ja toteutukseen osallistuu useita eri tahoja niin organisaation sis{\"a}lt{\"a} kuin ulkoisista sidosryhmist{\"a}. T{\"a}ss{\"a} v{\"a}it{\"o}skirjaty{\"o}ss{\"a} tutkitaan yhteisty{\"o}n tarvetta ja roolia erityisesti suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa. Yhteisty{\"o}n tarpeen ja roolin tunnista-misen ohella ty{\"o}n tavoitteena on kehitt{\"a}{\"a} yritysturvallisuuden hallinnan yhteisty{\"o}malli, joka j{\"a}sent{\"a}{\"a} ja kuvaa yritysturvallisuuden hallintaan liittyvien toimintojen yhteyksi{\"a} ja toimijoiden v{\"a}lisi{\"a} vuorovaikutussuhteita. Yhteisty{\"o}t{\"a} tarkastellaan t{\"a}ss{\"a} organisaation sis{\"a}isten toimijoiden n{\"a}k{\"o}kulmasta. V{\"a}it{\"o}skirjatutkimus muodostuu kolmesta vuosien 2001-2005 aikana toteutetusta osatutkimuksesta. Esitutkimuksessa yritysturvallisuuden hallinnan kehitt{\"a}mistarpeita tutkittiin yliopistojen sis{\"a}isille turvallisuusasiantuntijoille suunnatulla avoimia kysymyksi{\"a} sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}ll{\"a} kyselyll{\"a} (n = 26). T{\"a}m{\"a}n j{\"a}lkeen keskityttiin tutkimaan yhteisty{\"o}n toteutumista ja tarvetta kuudessa suuressa yrityksess{\"a}. Aineisto ker{\"a}ttiin yritysten turvallisuushenkil{\"o}st{\"o}lle suunnatulla kyselyll{\"a} (n = 276) sek{\"a} ryhm{\"a}haastatteluilla (n = 70). Lis{\"a}ksi yritysturvallisuuden organisointitapo-ja tarkasteltiin yrityksist{\"a} ja yhdest{\"a} esitutkimukseen osallistuneesta organisaatiosta ker{\"a}tyn materiaalin ja tiedon pohjalta. Lis{\"a}ksi testattiin yritysturvallisuuden eri osa-alueiden v{\"a}lisen yhteisty{\"o}n lis{\"a}{\"a}mist{\"a} riskien arvioinnissa. Lopuksi luotiin malli yhteisty{\"o}n ja vuorovaikutuksen osuudesta yritysturvallisuuden hallinnassa. Yhteisty{\"o}mallin pohjalta laadittiin my{\"o}s itsearviointikehikko. Esitutkimuksessa nousi esiin yhteisty{\"o}n merkitys yritysturvallisuuden kehitt{\"a}misess{\"a}. Tutkimuksen tuloksena annettiin toimenpide-ehdotus tiedonkulkua, turvallisuustavoitteiden asettamista ja p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoa tukevasta asiantuntijoiden ja johdon turvallisuusryhm{\"a}st{\"a} sek{\"a} ty{\"o}ntekij{\"a}tason turvallisuusasiamiesten verkostosta. Tutkittaessa yhteisty{\"o}n ja yritysturvallisuuden yhteytt{\"a} tarkemmin yhteisty{\"o}tarpeen havaittiin liittyv{\"a}n muun muassa ongelmallisiksi koettuihin toimintoihin ja vastuun jakautumiseen. Yhteisty{\"o}n lis{\"a}{\"a}mist{\"a} toivottiin etenkin h{\"a}t{\"a}tilanneohjeistukseen ja koulutukseen, riskien arviointiin, vaaroista ilmoittamiseen, siisteydest{\"a} ja j{\"a}rjestyksest{\"a} huolehtimiseen, onnettomuuksiin varautumiseen ja alihankkijoiden turvallisuustason arvioimiseen. Yhteisty{\"o}n arvostuksessa ja avoimuudessa n{\"a}htiin my{\"o}s yrityskohtaisia kulttuurisidonnaisia eroja. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksiss{\"a} ty{\"o}ntekij{\"a}taso osallistui erityisesti ty{\"o}-suojelun sek{\"a} pelastustoiminnan organisaatioihin. Turvallisuustoimijoiden yhteisty{\"o} kohdistui useimmin sis{\"a}iseen ty{\"o}turvallisuushenkil{\"o}st{\"o}{\"o}n, ty{\"o}terveys-huoltoon, viranomaisiin, sis{\"a}iseen pelastushenkil{\"o}st{\"o}{\"o}n sek{\"a} alihankkijoihin. Aktiivisimmin yhteisty{\"o}h{\"o}n eri toimijoiden kanssa ryhtyiv{\"a}t linjajohto, k{\"a}yt{\"o}n-valvojat, ymp{\"a}rist{\"o}henkil{\"o}st{\"o}, laatujohto sek{\"a} kiinteist{\"o}-, rikos- ja tietoturvalli-suudesta vastaavat. Yhteisty{\"o}t{\"a} kuvatessaan empiiriseen tutkimukseen osallistu-neet toivat esiin toiminnalliset ryhm{\"a}t, eri toimintojen v{\"a}lisi{\"a} yhteyksi{\"a} yll{\"a}pit{\"a}-v{\"a}t aktiiviset henkil{\"o}t, yhteisen kaikkia koskevan osallistumisen sek{\"a} p{\"a}ivitt{\"a}i-sen ty{\"o}n ohessa tapahtuvan keskustelun. Vaikka yritysturvallisuuden hallinta riippuu aina organisaation toiminnan luon-teesta, toimialasta, verkostoitumisesta, strategiasta ja rakenteesta, voidaan joita-kin keskeisi{\"a} toimintoja mallintaa my{\"o}s yleisell{\"a} tasolla. T{\"a}ss{\"a} tutkimuksessa kehitetty malli tarjoaa organisaatiolle keinon edet{\"a} kohti aiempaa yhten{\"a}isemp{\"a}{\"a} yritysturvallisuuden hallintaa. Yhteisty{\"o}n hy{\"o}dyt liittyv{\"a}t vastuiden ja teht{\"a}vien koordinointiin, yhteisen turvallisuusk{\"a}sityksen ja tavoitteen muodostamiseen, organisatoriseen oppimiseen, p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoon, ongelmanratkaisuun sek{\"a} muu-tostilanteiden hallintaan.",
keywords = "corporate security, co-operation, collaboration, safety management, security management, risk management, models, group work",
author = "Marinka Lanne",
year = "2007",
language = "Finnish",
isbn = "978-951-38-7003-4",
series = "VTT Publications",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "632",
address = "Finland",
school = "Tampere University of Technology (TUT)",

}

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa. Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa : Dissertation. / Lanne, Marinka.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 128 p.

Research output: ThesisDissertationCollection of Articles

TY - THES

T1 - Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa. Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa

T2 - Dissertation

AU - Lanne, Marinka

PY - 2007

Y1 - 2007

N2 - Organisaatioiden haasteena on erilaisten ihmisiin, ympäristöön ja toimintaan vaikuttavien riskien hallinta. Vaikka organisaation toiminnan luonne ja avainriskit ohjaavat yritysturvallisuuden painopisteiden kohdistumista esimerkiksi työ-, ympäristö- tai tietoturvallisuuteen, on kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet hallittava. Suurissa organisaatioissa yritysturvallisuuden koordinointiin ja toteutukseen osallistuu useita eri tahoja niin organisaation sisältä kuin ulkoisista sidosryhmistä. Tässä väitöskirjatyössä tutkitaan yhteistyön tarvetta ja roolia erityisesti suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa. Yhteistyön tarpeen ja roolin tunnista-misen ohella työn tavoitteena on kehittää yritysturvallisuuden hallinnan yhteistyömalli, joka jäsentää ja kuvaa yritysturvallisuuden hallintaan liittyvien toimintojen yhteyksiä ja toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Yhteistyötä tarkastellaan tässä organisaation sisäisten toimijoiden näkökulmasta. Väitöskirjatutkimus muodostuu kolmesta vuosien 2001-2005 aikana toteutetusta osatutkimuksesta. Esitutkimuksessa yritysturvallisuuden hallinnan kehittämistarpeita tutkittiin yliopistojen sisäisille turvallisuusasiantuntijoille suunnatulla avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselyllä (n = 26). Tämän jälkeen keskityttiin tutkimaan yhteistyön toteutumista ja tarvetta kuudessa suuressa yrityksessä. Aineisto kerättiin yritysten turvallisuushenkilöstölle suunnatulla kyselyllä (n = 276) sekä ryhmähaastatteluilla (n = 70). Lisäksi yritysturvallisuuden organisointitapo-ja tarkasteltiin yrityksistä ja yhdestä esitutkimukseen osallistuneesta organisaatiosta kerätyn materiaalin ja tiedon pohjalta. Lisäksi testattiin yritysturvallisuuden eri osa-alueiden välisen yhteistyön lisäämistä riskien arvioinnissa. Lopuksi luotiin malli yhteistyön ja vuorovaikutuksen osuudesta yritysturvallisuuden hallinnassa. Yhteistyömallin pohjalta laadittiin myös itsearviointikehikko. Esitutkimuksessa nousi esiin yhteistyön merkitys yritysturvallisuuden kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksena annettiin toimenpide-ehdotus tiedonkulkua, turvallisuustavoitteiden asettamista ja päätöksentekoa tukevasta asiantuntijoiden ja johdon turvallisuusryhmästä sekä työntekijätason turvallisuusasiamiesten verkostosta. Tutkittaessa yhteistyön ja yritysturvallisuuden yhteyttä tarkemmin yhteistyötarpeen havaittiin liittyvän muun muassa ongelmallisiksi koettuihin toimintoihin ja vastuun jakautumiseen. Yhteistyön lisäämistä toivottiin etenkin hätätilanneohjeistukseen ja koulutukseen, riskien arviointiin, vaaroista ilmoittamiseen, siisteydestä ja järjestyksestä huolehtimiseen, onnettomuuksiin varautumiseen ja alihankkijoiden turvallisuustason arvioimiseen. Yhteistyön arvostuksessa ja avoimuudessa nähtiin myös yrityskohtaisia kulttuurisidonnaisia eroja. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä työntekijätaso osallistui erityisesti työ-suojelun sekä pelastustoiminnan organisaatioihin. Turvallisuustoimijoiden yhteistyö kohdistui useimmin sisäiseen työturvallisuushenkilöstöön, työterveys-huoltoon, viranomaisiin, sisäiseen pelastushenkilöstöön sekä alihankkijoihin. Aktiivisimmin yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ryhtyivät linjajohto, käytön-valvojat, ympäristöhenkilöstö, laatujohto sekä kiinteistö-, rikos- ja tietoturvalli-suudesta vastaavat. Yhteistyötä kuvatessaan empiiriseen tutkimukseen osallistu-neet toivat esiin toiminnalliset ryhmät, eri toimintojen välisiä yhteyksiä ylläpitä-vät aktiiviset henkilöt, yhteisen kaikkia koskevan osallistumisen sekä päivittäi-sen työn ohessa tapahtuvan keskustelun. Vaikka yritysturvallisuuden hallinta riippuu aina organisaation toiminnan luon-teesta, toimialasta, verkostoitumisesta, strategiasta ja rakenteesta, voidaan joita-kin keskeisiä toimintoja mallintaa myös yleisellä tasolla. Tässä tutkimuksessa kehitetty malli tarjoaa organisaatiolle keinon edetä kohti aiempaa yhtenäisempää yritysturvallisuuden hallintaa. Yhteistyön hyödyt liittyvät vastuiden ja tehtävien koordinointiin, yhteisen turvallisuuskäsityksen ja tavoitteen muodostamiseen, organisatoriseen oppimiseen, päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun sekä muu-tostilanteiden hallintaan.

AB - Organisaatioiden haasteena on erilaisten ihmisiin, ympäristöön ja toimintaan vaikuttavien riskien hallinta. Vaikka organisaation toiminnan luonne ja avainriskit ohjaavat yritysturvallisuuden painopisteiden kohdistumista esimerkiksi työ-, ympäristö- tai tietoturvallisuuteen, on kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet hallittava. Suurissa organisaatioissa yritysturvallisuuden koordinointiin ja toteutukseen osallistuu useita eri tahoja niin organisaation sisältä kuin ulkoisista sidosryhmistä. Tässä väitöskirjatyössä tutkitaan yhteistyön tarvetta ja roolia erityisesti suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa. Yhteistyön tarpeen ja roolin tunnista-misen ohella työn tavoitteena on kehittää yritysturvallisuuden hallinnan yhteistyömalli, joka jäsentää ja kuvaa yritysturvallisuuden hallintaan liittyvien toimintojen yhteyksiä ja toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Yhteistyötä tarkastellaan tässä organisaation sisäisten toimijoiden näkökulmasta. Väitöskirjatutkimus muodostuu kolmesta vuosien 2001-2005 aikana toteutetusta osatutkimuksesta. Esitutkimuksessa yritysturvallisuuden hallinnan kehittämistarpeita tutkittiin yliopistojen sisäisille turvallisuusasiantuntijoille suunnatulla avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselyllä (n = 26). Tämän jälkeen keskityttiin tutkimaan yhteistyön toteutumista ja tarvetta kuudessa suuressa yrityksessä. Aineisto kerättiin yritysten turvallisuushenkilöstölle suunnatulla kyselyllä (n = 276) sekä ryhmähaastatteluilla (n = 70). Lisäksi yritysturvallisuuden organisointitapo-ja tarkasteltiin yrityksistä ja yhdestä esitutkimukseen osallistuneesta organisaatiosta kerätyn materiaalin ja tiedon pohjalta. Lisäksi testattiin yritysturvallisuuden eri osa-alueiden välisen yhteistyön lisäämistä riskien arvioinnissa. Lopuksi luotiin malli yhteistyön ja vuorovaikutuksen osuudesta yritysturvallisuuden hallinnassa. Yhteistyömallin pohjalta laadittiin myös itsearviointikehikko. Esitutkimuksessa nousi esiin yhteistyön merkitys yritysturvallisuuden kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksena annettiin toimenpide-ehdotus tiedonkulkua, turvallisuustavoitteiden asettamista ja päätöksentekoa tukevasta asiantuntijoiden ja johdon turvallisuusryhmästä sekä työntekijätason turvallisuusasiamiesten verkostosta. Tutkittaessa yhteistyön ja yritysturvallisuuden yhteyttä tarkemmin yhteistyötarpeen havaittiin liittyvän muun muassa ongelmallisiksi koettuihin toimintoihin ja vastuun jakautumiseen. Yhteistyön lisäämistä toivottiin etenkin hätätilanneohjeistukseen ja koulutukseen, riskien arviointiin, vaaroista ilmoittamiseen, siisteydestä ja järjestyksestä huolehtimiseen, onnettomuuksiin varautumiseen ja alihankkijoiden turvallisuustason arvioimiseen. Yhteistyön arvostuksessa ja avoimuudessa nähtiin myös yrityskohtaisia kulttuurisidonnaisia eroja. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä työntekijätaso osallistui erityisesti työ-suojelun sekä pelastustoiminnan organisaatioihin. Turvallisuustoimijoiden yhteistyö kohdistui useimmin sisäiseen työturvallisuushenkilöstöön, työterveys-huoltoon, viranomaisiin, sisäiseen pelastushenkilöstöön sekä alihankkijoihin. Aktiivisimmin yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ryhtyivät linjajohto, käytön-valvojat, ympäristöhenkilöstö, laatujohto sekä kiinteistö-, rikos- ja tietoturvalli-suudesta vastaavat. Yhteistyötä kuvatessaan empiiriseen tutkimukseen osallistu-neet toivat esiin toiminnalliset ryhmät, eri toimintojen välisiä yhteyksiä ylläpitä-vät aktiiviset henkilöt, yhteisen kaikkia koskevan osallistumisen sekä päivittäi-sen työn ohessa tapahtuvan keskustelun. Vaikka yritysturvallisuuden hallinta riippuu aina organisaation toiminnan luon-teesta, toimialasta, verkostoitumisesta, strategiasta ja rakenteesta, voidaan joita-kin keskeisiä toimintoja mallintaa myös yleisellä tasolla. Tässä tutkimuksessa kehitetty malli tarjoaa organisaatiolle keinon edetä kohti aiempaa yhtenäisempää yritysturvallisuuden hallintaa. Yhteistyön hyödyt liittyvät vastuiden ja tehtävien koordinointiin, yhteisen turvallisuuskäsityksen ja tavoitteen muodostamiseen, organisatoriseen oppimiseen, päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun sekä muu-tostilanteiden hallintaan.

KW - corporate security

KW - co-operation

KW - collaboration

KW - safety management

KW - security management

KW - risk management

KW - models

KW - group work

M3 - Dissertation

SN - 978-951-38-7003-4

T3 - VTT Publications

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -