Ekologiset näkökohdat joidenkin Pohjois-Suomen järvien säännöstelyssä. Osa 4. Kalojen mädin ja poikasten selviytyminen

Ari Huusko, Tapio Sutela, Juha Karjalainen, Seppo Hellsten, Arto Hirvonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Säännöstelyn vaikutuksia tarkasteltiin syyskutuisten kalojen mädin säilyvyyden, poikasvaiheen ravinnonkäytön, poikasmäärien ja kasvun avulla sekä kevätkutuisten kalojen poikasmääriä havainnoimalla. Säännöstellyn Ontojärven ja säännöstelemättömän Lentuan tuloksia verrattiin keskenään. Kutusyvyysarvioiden mukaan Ontojärven muikun kudulle lasketusta mädistä on noin 60 % säännöstelyvyöhykkeen alapuolella. Sumputuskokeissa säilyi Ontojärven säännöstelyvyöhykkeellä alle 10 % syyskutuisten kalojen mädistä. Ontojärvellä säilyvyys parani syvälle päin; Lentualla säilyvyys oli parasta matalassa. Sedimentin erilaiset kemialliset olosuhteet selittänevät vastakkaisen ilmiön. Muikun vastakuoriutuneiden poikasten määrä ja jakautuminen olivat huomattavan erilaiset Lentuassa ja Ontojärvessä. Lentuassa pääosa ruskuaispussivaiheen poikasista havaittiin rantaviivan tuntumassa. Ontojärven rannassa poikasia oli noin kymmenesosa Lentuan määristä. Myös Ontojärven ulapalla oli poikasia hieman vähemmän. Kalastus- ja saalistietojen perusteella ei kutevan kannan tai kudetun mädin määrässä ole oleellista eroa järvien välillä ja poikasmäärien erojen syyt on haettava muualta. Todennäköisimmät erot ovat talviaikainen mädin tuhoutuminen Ontojärven säännöstelyvyöhykkeellä sekä poikasten rantautumiskäyttäytymisen muuttuminen Ontojärvessä. Eläinplanktonin, muikun poikasten pääravinnon, määrissä ja koostumuksessa oli eroja järvien välillä. Etenkin Bosmina coregoni -vesikirppua oli Lentuassa oleellisesti enemmän; rataseläimiä oli taas enemmän Ontojärvessä, sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Bosminan vähyyteen Ontojärven rantavedessä on todennäköisesti vaikuttanut normaalin kevättulvan puuttuminen ja sen myötä huonontunut ravintotilanne. Lisäksi Ontojärven rannat ovat keväällä suojattomia ja rantavedessä kiintoaineen määrä on suuri, mikä haittaa vesikirppujen ravinnonottoa. Vesikirppujen määrän aleneminen Ontojärvellä saattaa suoda rataseläimille kilpailullista etua. Rannan kantokykyä muikunpoikasten kannalta voi Ontojärvessä pitää pienempänä kuin Lentuassa. Kevätkutuisten kalojen poikastiheydet olivat Ontojärvessä alhaisemmat kuin Lentuassa. Syynä lienevät edullisten kutualueiden väheneminen sekä kevättulvan puuttuminen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages102
ISBN (Print)951-38-3459-X
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number988
ISSN0358-5085

Keywords

 • water level
 • regulation
 • waterways (watercourses)
 • lakes
 • ecology
 • fishes
 • eggs
 • larval
 • plankton
 • survival
 • food
 • feeding stuffs

Cite this