Ekologiset näkökohdat joidenkin Pohjois-Suomen järvien säännöstelyssä. Osa 1. Yleistutkimukset

Erkki Alasaarela, Seppo Hellsten, Ari Huusko, Pertti Tikkanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Järvisäännöstelyn ekologisia vaikutuksia tutkittiin Kainuussa vuosina 1984 - 1987. Tutkimuksen pääkohteet olivat säännöstelty Ontojärvi ja Lentua, jota ei säännöstellä. Kenttätutkimukset painotettiin järvien rantavyöhykkeeseen. Tutkimukset keskitettiin Ontojärven ja Lentuan valittuihin rantatyyppeihin. Ilmiöiden kuvaaminen rantatyypeittäin mahdollistaa tulosten yleistämisen myös muihin Pohjois-Suomen järviin. Kenttätutkimuksen pääkohteina olivat vesikasvillisuus, pohjaeläimistö, sen käyttö kalojen ravintona ja syyskutuisten kalojen poikaset sekä näihin vaikuttavat tekijät. Tulosten perusteella pyrittiin hahmottamaan kokonaiskuva säännöstelyn vaikutuksesta ekosysteemin toimintaan Ontojärvessä. Tässä julkaisussa esitellään projekti, tutkimusalueet ja yleistutkimusten tulokset. Ontojärvessä lupaehtojen mukainen vuotuinen säännöstelyamplitudi on 4,4 metriä. Vuosina 1961 - 1986 todettu keskimääräinen yli- ja aliveden erotus oli 3,1 metriä. Vastaavalta ajanjaksolta lasketussa palautetussa vedenkorkeudessa vastaava ero oli 0,6 m eli säännöstely on lisännyt vedenkorkeuden vuotuista vaihtelua keskimäärin 2,5 m. Avovesikaudella vedenkorkeus on Ontojärvessä 0,8 - 1,5 m korkeammalla kuin luonnontilan aikana. Ontojärvessä säännöstelyllä ei ole huomattavia vaikutuksia veden laatuun. Kylmien pintavesien poisjuoksutus vähensi järven happivarastoa ja terävöitti kerrostuneisuutta talvella. Vedenkorkeuden laskiessa talvella happitilanne heikkeni eräissä eristyksiin jääneissä lahdissa. Säännöstelyn vaikutusten erittely vaatii happimallin soveltamista. Keväällä vedenkorkeuden nousun aikana rantavyöhykkeellä tehdyt vedenlaatututkimukset eivät osoittaneet selvää eroa Ontojärven ja Lentuan välille.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages62
ISBN (Print)951-38-3257-0
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number926
ISSN0358-5085

Keywords

  • lakes
  • regulation
  • ecology
  • shore protection
  • Finland

Cite this