Ennakoiva vaikuttavuusarviointi innovaatio-ohjelmien strategisessa johtamisessa ja arviointiosaamisen uudet tarpeet

Translated title of the contribution: Future-oriented impact assessment in the strategic management of innovation programmes and the new requirements for evaluation skills

Kirsi Hyytinen, Jari Konttinen, Toni Ahlqvist, Antti Pelkonen, Torsti Loikkanen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvän arviointitoiminnan voidaan nähdä olevan useiden haasteiden edessä. Ensinnäkin arviointien ja arviointitoiminnan kehittämisen pyrkimyksenä on perinteisesti ollut ohjelmien tai organisaatioiden olemassaolon oikeuttaminen. Näin ollen arviointitoiminta ei niinkään ole nojautunut oppimista ja toiminnan strategista kehittämistä kuvaaviin teorioihin, eikä sen tavoitteena ei ole ollut tiedon tuottaminen tukemaan ohjelmien ja organisaatioiden toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja oppimista. Legitimointiin liittyvän vaatimuksen seurauksena vaikuttavuuden arvioinneissa on korostunut kvantitatiivisen indikaattoripohjaisen tiedon tuottaminen monipuolisemman tiedonkeruun sijasta. Toiseksi, arviointitoiminta on ollut pitkälti taaksepäin katsovaa ja epäjatkuvaa. Ja siitä on puuttunut pitkän aikajänteen strategista ajattelua tukeva ennakoiva elementti. Kolmanneksi, innovaatiotoiminnassa ollaan siirtymässä lineaariseen innovaatioprosessiin liittyvästä ajattelusta kohti innovaatiosysteemi-ajattelua. Nykyiset arviointimenetelmät perustuvat edelleen lineaariseen ajatteluun, eivätkä tue innovaatiotoiminnan systeemistä luonnetta. Perinteinen vaikutusten arviointi on lähtökohdiltaan atomista eli toisin sanoen arviointi on keskittynyt yksittäisten toimijoiden - organisaatioiden tai ohjelmien - toiminnan ja vaikutusten arviointiin. Tässä artikkelissa analysoidaan innovaatiopolitiikan arvioinnin nykyhaasteiden taustalla olevia tekijöitä ja esitellään uudenlainen "systeemisen", ennakoivan vaikuttavuusarviointimallin, ns. Forias-mallin, keskeiset piirteet. Malli vastaa innovaatiopolitiikan ja -toiminnan arvioinnin uusiin haasteisiin yhdistämällä vaikuttavuusarvioinnin, ennakoinnin, juurruttamisen ja verkostohallinnan menetelmiä ja osaamista. Tältä pohjalta artikkelissa analysoidaan ja pohditaan sitä, minkälaisia tarpeita uuden sukupolven innovaatiopolitiikan arviointimalli nostaa esiin arviointiosaamisen näkökulmasta (arviointien toteuttajat, tilaajat ja tiedon hyödyntäjät).
Translated title of the contributionFuture-oriented impact assessment in the strategic management of innovation programmes and the new requirements for evaluation skills
Original languageFinnish
Pages (from-to)74-93
JournalHallinnon tutkimus
Volume28
Issue number5
Publication statusPublished - 2009
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • impact assessment
  • evaluation
  • foresight
  • programme management
  • innovation policy

Cite this