Jyrsinpolttoturpeen tuotanto: Kirjallisuustutkimus

Timo Järvinen, Markku Kallio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämän kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on käsikirjaluontoisesti koota alan kotimainen merkittävä tieto sekä antaa kuva neuvostoliittolaisesta ja irlantilaisesta laajasta aineistosta. Julkaisussa pyritään luomaan selkeä kuva koko jyrsinturvetuotannosta, sen yksikköoperaatioista, vaaditusta infrastruktuurista, ympäristövaikutuksista, taloudesta, suoritetusta uusien tuotantomenetelmien kokeilutoiminnasta ja tärkeimpien "turvemaiden" jyrsinturvetuotannosta. Tuotantomenetelmistä eniten huomiota on kiinnitetty Haku- ja imuvaunumenetelmään, lisäksi muut Suomessa käytössä olevat tuotantomenetelmät on käsitelty. Lyhyesti on sivuttu myös kokeiluluontoisia tuottamistapoja, jotka eivät ole olleet yleisesti käytössä. Jyrsintää, turpeen kuivumista ja kääntöä sekä tuotannon ohjausta käsitellään erikseen. Jyrsinnän osalta on selvitetty jyrsintyyppien vaikutusta jyrsökseen ja kenttään tähänastisen kirjallisuustiedon perusteella sekä esitelty Suomessa valmistettuja jyrsintyyppejä ja niiden ominaisuuksia. Turpeen kuivumisen perusteet on käyty läpi erikseen sekä selvitetty säätekijöiden ja kääntämisen vaikutusta kuivumisprosessiin. Tuotannon ohjauksesta on esitetty Suemessa kehitettävänä oleva menetelmä sekä neuvostoliittolainen kokonaisvaltaisempi järjestelmä. Turpeen keruumenetelmistä on esitetty mekaaniset ja pneumaattiset koontimenetelmät. Karheamisesta on käsitelty viivotin-, harja-, imu- ja kaksipuolisesti auraavat karheejat. Imuvaunutekniikasta ja sen kehityksestä on selvitetty yleisten tuotantoseikkojen ohella imusuuttimen rakennetta ja jyrsöksen aktivointia. Haku-menetelmän esittelyssä on tarkasteltu menetelmän vaatimia investointeja ja soveltuvuutta sekä vertailtu kirjallisuustietojen pohjalta eri menetelmien kustannusvaikutuksia. Tuotantoalueen kunnossapitoa ja palosuojelua on käsitelty erikseen. Jyrsinturpeen varastointia on tarkasteltu laajemmin ja huomiota on kiinnitetty aumasitoitteluun sekä aumaustekniikkaan. Sen jälkeen on käsitelty turpeen kuormausta, kuljetusta ja purkaustekniikkaa samoin kuin näytteenottoa ja jyrsinturpeen oninaisuuksia. Lyhyt katsaus on luotu myös turvetuotannon ympäristövaikutuksiin ja tuotantoalueen jälkikäyttökysymyksiin. Useissa yhteyksissä on käsitelty jyrsinturpeen hankintaketjun kyseisen työvaiheen kustannuksia, vähintään laitteiston vaatimia investointikustannuksia. Yleisesti jyrsinturvetuotannon taloutta ja sen perusteita on käsitelty erikseen, jolloin on tuotu esiin turpeen kilpailutilanne, tuotannon kehittyminen Suomessa ja jyrsinturvetuotannon kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Lyhyesti on käsitelty myös suurimpien turvemaiden jyrsinturvetuotantoa. Julkaisun tiedot perustuvat kirjallisuuteen ja muutamissa tapauksissa siitä vedettyihin johtopäätöksiin, jotka eivät suoranaisesti ole näkyvissä julkisessa materiaalissa. Kuitenkin nämä johtopäätökset ovat lähdeteosten ajatuksellista sisältöä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages368
ISBN (Print)951-38-2294-X
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number433
ISSN0358-5085

Keywords

  • milled peat
  • peat production
  • storage
  • transportation
  • reviews

Cite this