Käyttövarmuuden ja turvallisuuden hallinta suunnittelun alkuvaiheissa: Diplomityö

Translated title of the contribution: Availability and safety management in early design phases: Master's thesis

Jere Jännes

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda ja esittää malli, jonka avulla RAMS (Reliability, Availability, Mainatainability, Safety) -hallinta pystytään liittämään osaksi liikkuvia työkoneita suunnittelevien ja valmistavien yritysten toimintaprosesseja siten, että se tukisi erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheita. Työkonesektorilla, kuten monella muullakin teollisuuden alalla, on havaittavissa siirtymää laitetoimittajasta kohti laajempaa palveluliiketoimintaa. Tämä muutos liiketoimintakentässä edellyttää uusien toimintatapojen ja -mallien kehittämistä sekä käyttöönottoa.
Diplomityö voidaan jakaa kolmeen selkeään pääosaan. Tausta- ja teoriaosassa selvitetään RAMS -hallintaan liittyviä näkökohtia, tutkitaan tuotekehityksen ja innovoinnin alkupään vaiheita sekä hahmotellaan kirjallisuudessa esitettyjä jo olemassa olevia RAMS -hallinnan malleja. Lisäksi teoriaosassa käsitellään liiketoiminnan kehityssuuntausta, testauksen V-mallia sekä kuvataan lyhyesti konstruoitavan mallin kannalta olennaisia riskianalyysimenetelmiä. Työn empiirisessä osiossa tutkitaan kolmen eri haastattelukierroksen kautta saatuja havaintoja käyttövarmuuden hallinnan nykytilasta työkoneteollisuuden parissa. Viimeisessä pääosassa konstruoidaan tutkittujen teorioiden ja käsitellyn haastatteluaineiston synteesinä malli RAMS -hallintamallista työkoneteollisuuden tuotekehityksen alkuvaiheita silmällä pitäen.
Tutkimuksen aikana on käynyt selväksi, että monilta työkonesektorin yrityksiltä puuttuu vakiintuneet toimintatavat RAMS -tekijöiden hallitsemiseksi erityisesti tuotekehityksen alkuvaiheissa. Toisaalta on voitu havaita, että yritykset ovat tunnistaneet tämän puutteen ja samalla tarpeen toimintamallien luomiselle. Tehtyjen haastattelujen perusteella on havaittavissa, että muutos laitetoimittajasta kohti palveluliiketoimintaa on monilta osin vielä kesken. Palveluliiketoimintaan siirtyminen on kuitenkin samanaikaisesti tunnistettu tulevaisuuden kehityssuunnaksi myös työkonesektorilla. Käyttövarmuuden ja turvallisuuden koko elinkaaren aikaista ennustettavuutta on kyettävä parantamaan, jotta pystytään vastaamaan liiketoimintakentässä tapahtuviin muutoksiin.
Tässä diplomityössä luotu kolmiosainen RAMS -hallintamalli vastaa tunnistettuihin haasteisiin. Luotu malli sai positiivisen vastaanoton niiden aihepiiriin kuuluvien yritysten parissa, joita haastateltiin mallin arvioimiseksi. Tähän työhön liittyen tulevaisuuden merkittävimpänä tutkimuksellisena haasteena voidaan pitää yrityskohtaisten toimintamallien kehittämistä tässä työssä esitetyn mallin pohjalta. Yritysten kannalta eräs merkittävä haaste on saattaa kehitettävät toimintatavat jokapäiväiseen käyttöön siten, että koko organisaatio saadaan toteuttamaan samaa mallia ja siihen liittyviä toimintatapoja.
Translated title of the contributionAvailability and safety management in early design phases: Master's thesis
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • Tampere University of Technology (TUT)
Place of PublicationTampere
Publisher
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Availability and safety management in early design phases: Master's thesis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this