Kehitysryhmätyöskentely organisaation oppimisen välineenä: Tapaustutkimus tietojärjestelmän käytönaikaisesta kehittämisestä

Sanna-Kaisa Ilomäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Yrityksissä tehdään paljon toiminnan kehittämistyötä monista eri lähtökohdista. Organisaation pitkäjänteisen kehittymisen kannalta yrityksissä toteutettavia kehitysprojekteja tulisi suunnitella ja toteuttaa organisaation oppimisen näkökulmasta. Tämä tutkimus käsittelee yrityksen kehitysryhmätyöskentelyä organisaation oppimisen välineenä. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan organisatorisia oppimisprosesseja kehitysryhmätyöskentelystä ja tarkastellaan, miten työskentelymenetelmät ja -välineet tukevat näitä prosesseja. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan organisaatiota kehitysryhmätyöskentelyn kontekstina sekä kehitystyön jatkuvuuden mahdollisuuksia organisaatiossa. Tutkimuksessa myös arvioidaan tutkimuksen kohteena olleen yrityksen tietojärjestelmän kehitysprojektin toteutusta sekä sitä kautta kehitysryhmätyöskentelyn soveltuvuutta tietojärjestelmän käytönaikaisen kehittämisen välineeksi. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastelukohteena ovat erään yrityksen tietojärjestelmän kehittämisprojektissa toimineet projektiryhmät. Tutkimuksen ensisijainen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluja tehtiin 11 ja niissä haastateltiin kahden samassa yrityksessä toimineen projektiryhmän jäseniä. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla ja pohdintavaiheessa aineistosta nousseita tuloksia peilattiin projektiryhmien työskentelyn aikana syntyneisiin dokumentteihin. Tutkimuksessa kehitysryhmätyöskentelyssä voitiin tunnistaa organisatorisia oppimisprosesseja. Kehitysryhmätyöskentely toimi yrityksessä kontekstina tiedon jakamiselle, tulkinnalle ja hyödyntämiselle. Ryhmissä oppimisprosessit toteutuivat myös toiminnan kyseenalaistamisen ja reflektoinnin kautta. Organisatorisen oppimisen toteutumisen kannalta keskeiseksi voitiin havaita tiedonsiirto kehitysryhmien ja muun organisaation välillä. Tiedonsiirrossa oli kuitenkin nähtävissä myös selkeimmät ongelmat. Organisaation olosuhteet ja työssä omaksutut toimintatavat vaikuttivat selvästi projektimuotoiseen kehitystyöskentelyyn. Kehitystyön etenemisen kannalta merkittäviksi tekijöiksi voitiin huomata ryhmien jäsenten vastuunotto ja sitoutuminen työskentelyyn.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages88
ISBN (Electronic)951-38-6150-3
ISBN (Print)951-38-6149-X
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2198
ISSN1235-0605

Keywords

  • organisational learning processes
  • organisational development
  • teamwork
  • SME
  • information systems

Cite this