Kivihiilivoimaloiden rikinpoistotuotteet ja lentotuhka maarakentamisessa: Jatkotutkimus

Esa Mäkelä, Margareta Wahlström, Miina Pihlajaniemi, Ulla-Maija Mroueh, Martti Keppo, Pia Rämö

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kivihiilivoimaloiden lentotuhkasta ja puolikuivamenetelmän rikin-poistotuotteesta teknisesti toimivia ja ympäristökelpoisia maarakennuskäyttöön sopivia tuotteita. Tuotteiden soveltuvuutta tutkittiin sekä laboratoriokokein että käytännön koekohteissa. Lentotuhkasta ja lentotuhkan ja rikinpoistotuotteen seoksista tehtiin useita kymmeniä koekappaleita, joista osassa kokeiltiin myös erilaisia lisäaineita. Tavoitteena oli selvittää parhaat lentotuhka- ja rikinpoistotuoteseossuhteet sekä lisäaineiden vaikutukset seosten ominaisuuksiin. Teknistä kelpoisuutta arvioitiin määrittämällä koekappaleiden puristuslujuudet ja tiheydet. Lentotuhkien lujuudenkehityksessä havaittiin selviä eroja. Tuhkamassojen ominaisuuksia pystyttiin muuntelemaan ja paran-tamaan huomattavasti sideaineita käyttämällä. Myös rikinpoistotuote toimii massan lujuutta parantavana sideaineena. Lentotuhka-rikinpoistotuoteseokset lujittuivat parhaiten, kun rikinpoistotuotteen osuus oli 5-30 %. Ympäristökelpoisuuden selvittämiseksi tutkittiin sulfaatin, kloridin ja molybdeenin liukoisuudet hollantilaisella diffuusioliukoisuustestillä (NEN 7345). Jatkotutkimuksessa selvitettiin lisäksi tuhkien ja rikinpoistotuotteiden laatuvaihtelun sekä koekappaleiden iän ja tiiviyden vaikutusta liukenemiseen. Massoista käytännön olosuhteissa liukenevia määriä seurattiin koekohteeseen rakennetuista lysimetreistä yhteensä noin neljän vuoden ajan. Tutkittavat aineet valittiin aikaisempien kokemusten ja vanhoista kenttäkohteista otettujen näytteiden perus-teella. Ympäristökelpoisuuden arvioinnissa käytettiin testeille Hollannissa esitettyjä ohjeellisia arvoja. Lentotuhkassa kriittisin liukeneva aine oli molybdeeni. Sekä eri laitosten välisen tuhkien laatuvaihtelun että laitoksen sisäisen laatuvaihtelun, mm. pitoisuustason, todettiin vaikuttavan selvästi molybdeenin liukoisuuteen. Tuhkamassojen todettiin kuitenkin soveltuvan joko vettä heikosti läpäisevällä materiaalilla pintaeristettyinä tai joissakin tapauksissa pelkästään peitettyinä maarakentamisessa käytettäviksi. Lentotuhkaa ja rikinpoistotuotetta sisältävissä koekappaleissa kriittisin haitta-aine oli kloridi. Sulfaatin ja molybdeenin liukoisuuksiin pystyttiin vaikuttamaan selvästi side- ja lisäaineilla. Myös rikinpoistotuotelisäys vaikutti molybdeenin liukoisuutta vähentävästi. Kloridin ja mahdollisesti joissakin tapauksissa myös sulfaatin liukenemisen vuoksi rikinpoistotuotteen osuus maarakenteissa käytettävissä massoissa voi yleensä olla vain 10-20 %. Meren rannalla sijaitsevissa kohteissa, joissa valumavedet kanavoituvat suoraan mereen, voidaan kuitenkin tapauskohtaisen arvioinnin perusteella käyttää runsaammin rikinpoistotuotetta sisältäviä seoksia. Kehitettyjen seosten teknistä toimivuutta käytännön olosuhteissa tutkittiin kahdessa kenttäkohteessa, pysä-köintialueen ja raskaasti liikennöidyn tien rakentamisessa. Massojen kosteuden ja seossuhteen todettiin vaikuttavan merkittävästi lujittumiseen ja kantavuuteen. Myös riittävään tiivistämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Optimaalisen vesipitoisuuden selvittäminen ennakkokokeilla ja rakentamisen aikainen laadun-valvonta ovat erittäin tärkeitä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages64
  ISBN (Electronic)951-38-5420-5
  ISBN (Print)951-38-5419-1
  Publication statusPublished - 1999
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1952
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • electric power plants
  • coal combustion
  • earthwork
  • flue gases
  • fly ash
  • road construction
  • desulfurization

  Cite this