Kunnossapidon organisaatiokulttuuri: Tapaustutkimus Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa

Translated title of the contribution: Organisational culture in maintenance: A case study at Olkiluoto nuclear power plant

Teemu Reiman, Pia Oedewald

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa kuvataan CAOC-metodologiaan (Contextual Assessment of Or-ganisational Culture) perustuva organisaation kulttuurin arviointi kunnossapito-organisaatiossa. Tutkimuksen pohjalta pohditaan kunnossapitotyön kehityspaineita organisaatiossa työskentelevien henkilöiden näkökulmasta. Tapaustutkimus kohdistui TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kunnossapito-yksikköön. Tutkimus koostui kolmesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe käsitti kyselyn, haastattelut, väliseminaarin ja työryhmätyöskentelyn. Näiden pohjalta luotiin kuvaus kulttuurista. Toisessa vaiheessa tutkijat suhteuttivat kulttuurin piirteitä kunnossapidon perustehtävän vaatimuksiin eli arvioivat kulttuurin vahvuuksia ja heikkouksia. Tämän jälkeen järjestettiin kaksi kehittämisseminaaria, joissa pyrittiin osallistamaan henkilöstöä pohtimaan kulttuuriaan ja konkretisoimaan kehitystarpeita ja -keinoja. Tutkimuksen perusteella TVO:n kunnossapidon työntekijät olivat hyvin työhönsä sitoutuneita ja useimmat olivat ylpeitä laitoksestaan ja ammatillisesta osaamisestaan. Työtyytyväisyys oli melko hyvä ja kunnossapitotyötä pidettiin merkityksellisenä. Heikkoutena olivat henkilöstön matala oman työn hallinnan tunne, laimea yhteishenki ja vähäinen henkilökohtainen positiivinen palaute työsuorituksista. Resurssien riittämättömyyden ja epätasaisen työnjaon koettiin heikentävän työn hallinnan tunnetta ja nostavan työstressiä. TVO:lla oli onnistuttu hyvin siinä, että henkilöstö ymmärsi työnsä merkityksen laitoksen kokonaistavoitteiden kannalta (joitakin rutiineita lukuun ottamatta). Kuitenkin päivittäinen työ näyttäytyi henkilöstölle melko rutiininomaisena ja monen oli vaikea havaita siinä mitään erityisen haastavia piirteitä. Turvallisuutta ja siihen liittyvää huolellisuutta pidetään erittäin tärkeinä arvoina organisaatiossa. Työyhteisön arvoista eniten ongelmia oli yhteisöllisyys-arvoissa, joihin toivottiin parannusta. Taloudellista tehokkuutta ja hierarkiaa (mm. keskitetty päätöksenteko) koettiin myös arvostettavan paljon. Niihin ei kuitenkaan toivottu enempää painotusta. TVO:lla on kehitetty pääosin toimivia käytäntöjä kunnossapidon perustehtävän vaatimuksiin vastaamiseksi. Laitoksen ja laitteiden toiminnan analysoimiseen ja tiedon käsittelyyn liittyvää teknologiaa ja käytäntöjä on kehitetty voimakkaasti. Eli edellytykset tehokkaaseen ja luotettavaan toimintaan ovat hyvät. Organisaation toimivuus perustuu kuitenkin paljolti henkilöstön hyvään laitostuntemukseen ja kokemukseen laitteista, eikä kenttähenkilöstö välttämättä näe kaikkien virallisten toimintamallien mielekkyyttä. Kenttähenkilöstön mukaan kunnossapidon toimivuus on ennenmuuta hiljaisen osaamisen ja vastuuntuntoisen henkilöstön ansiota. Sukupolvenvaihdosta pidettiinkin henkilöstön keskuudessa suurena haasteena. Sukupolven vaihtuminen ydinvoimalaitoksen kunnossapito-organisaatiossa onkin perinteistä "osaamisen siirtämistä" mutkikkaampi ongelma, jota julkaisussa tarkastellaan vertaamalla TVO:n tapaustutkimuksen havaintoja Loviisassa ja Forsmarkissa suoritettuihin vastaaviin kulttuurinarviointeihin. Yhteistä laitosten kulttuureille oli turvallisuuden vahva korostaminen, ja työn mielekkyyden liittäminen ydinturvallisuuden ylläpitämiseen. Havaittiin, että kaikilla laitoksilla henkilöstön työn mielekkyys ja kiinnostavuus tulee paljolti konkreettisesti lait-teiden kanssa toimimisesta ja työn yllätyksellisyydestä (viat). Keskeinen kysymys tulevaisuudessa on, miten ylläpitää työn mielekkyyttä tietotyömäistyvässä kunnossapidossa, jossa myös viat ovat harvinaisia?
Translated title of the contributionOrganisational culture in maintenance: A case study at Olkiluoto nuclear power plant
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
ISBN (Electronic)951-38-6372-7
ISBN (Print)951-38-6371-9
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Publications
Number527
ISSN1235-0621

Keywords

  • Contextual Assessment of Organisational Culture CAOC
  • maintenance culture
  • nuclear power plants
  • case study

Cite this