Liikennejärjestelmän suunnittelu, ympäristö ja vaikutusten kohdistuminen: Loppuraportti

Katja Rusila, Virpi Britschgi, Saara Pekkarinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimusraportissa on esitetty LYYLI-tutkimusohjelman alaisen hankkeen 'Liikennejärjestelmän muokkaamisen välillisten vaikutusten selvittäminen, VÄLIKÄSI' lopputulokset. Tutkimuksen työvaiheiden osatulokset ja muu tausta-aineisto on raportoitu erikseen tutkimuksen taustaraportissa (Rusila, K, Britschgi, V. & Pekkarinen, S. 2000. Liikennejärjestelmän suunnittelu, ympäristö ja vaikutusten kohdistuminen - taustaraportti. VTT:n tutkimusraportteja 578/2000). Tutkimuksen kohteena oli selvittää liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden ympäristövaikutusten seurauksena syntyviä vaikutuksia, jotka kohdistuvat ihmiseen, luontoon ja yhdyskuntaan ja vaikuttavat yhteiskunnan sosiaaliseen tai taloudelliseen hyvinvointiin. Työn tulosten on tarkoitus toimia apuvälineenä Suomen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa siten, että liikennejärjestelmän muokkaamisen moniulotteiset hyvinvointivaikutukset voidaan ottaa laaja-alaisesti huomioon. Tuloksena on muodostettu monitieteinen syn t eesi suunnittelun eri sektoreiden käsityksistä ja toimintatavoista, joten työn tulokset edesauttavat näiden eri lähtökohdista suunnitteluun osal-listuvien tahojen yhteistyötä. Tutkimuksen tulokset antavat osaltaan suomalaiselle liikennejärjestelmäsuunnittelulle valmiuksia edetä liikennemuodoittaisista, ongelmiin ja vaihtoehtojen arvottamiseen perustuvista liikenne- ja sivuvaikutusten arvioinnin käsityksistä kohti yhteiskunnallista ja systeemin arvioinnin mallia. Näissä lähestymistavoissa korostuu liikennejärjestelmän vaikutus kansalaisten hyvään elämään ja suunnittelun eri toimijoiden, sidos- ja kohderyhmien yhteistyö tämän toteuttamisessa. Tässä raportissa on esitetty: 1) kokonaisvaltainen, moniarvoinen vaikutuskäsitys, 'Liikennejärjestelmän suunnittelu, ympäristö ja vaikutusten kohdistuminen' -malli sekä 2) ehdotus siitä, millaisten askelten avulla ympäristövaikutusten vaikutusketjut voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa. Tut kimuksen tausta-aineisto puolestaan valottaa tämän moniulotteisen ja monitieteisen kokonaisuuden muodostumisen työvaiheita ja eri näkemysten korostuksia. Työssä luotu malli heijastaa kestävän kehityksen osa-alueita sekä sisältää liikennejärjestelmän muokkaamisen kannalta mahdollisesti merkittävien vaikutusten listan. Mallissa ympäristövaikutukset kuvataan eräänlaisena 'vaikutusvarantona', millä halutaan osaltaan painottaa ajatusta ympäristövaikutusten vaikutusketjuista ottamatta kantaa vaikutusten välillisyyteen. Sekä vaikutusmallia ja -listaa että toimintatapaehdotusta voidaan soveltaa tapauskohtaisesti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages39
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Yhdyskuntatekniikka. Tutkimusraportti
Volume579

Cite this