Liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa

Anu Tuominen, Toni Ahlqvist, Pirkko Rämä, Marja Rosenberg, Jukka Räsänen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Liikennejärjestelmä on laaja teknologinen järjestelmä, jonka monet hyvinkin erilaiset komponentit ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Liikennejärjestelmä vaikuttaa sitä ympäröivän yhteiskunnan muuhun kehitykseen, mutta toisaalta myös sosiaalinen ympäristö vaikuttaa merkittävästi liikennejärjestelmän teknisten ominaisuuksien muovautumiseen. Erilaiset vaikutusarvioinnit ovat perinteinen liikennejärjestelmän kehittämisen ohjausmenetelmä. Järjestelmässä tehdään yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden vaikutuksia ja tehokkuutta pyritään mittaamaan ja arvioimaan. Vaikutusarviointien kirjo on laaja: se sisältää teoreettisia arvioita, simulointeja, empiirisiä mittauksia todellisessa ympäristössä jne. Uuden teknologian ratkaisujen soveltaminen liikenteeseen muuttaa liikennejärjestelmään tehtävien toimenpiteiden luonnetta ja myös järjestelmän toimijoiden rooleja. Toimenpiteet eivät ole enää yhtä selvärajaisia kuin aikaisemmin. Liikennejärjestelmä muuttuu vähitellen kohti kommunikoivaa systeemiä. Viestintää ja tiedonsiirtoa tapahtuu liikennejärjestelmän eri osien, käyttäjien eli ihmisten ja tavarankuljettajien, kulkuneuvojen ja infrastruktuurin välillä. Tässä yhteydessä käsite teknologiapalvelu nousee keskeiseen asemaan liikennejärjestelmän teknologioiden ja innovaatioiden kehittämisessä. Teknologiapalvelulla tarkoitamme käyttäjän tarpeisiin mukautuvaa joustavaa teknologioiden ja palvelujen "kokoelmaa", joka huomioi toisistaan poikkeavat loppukäyttäjien roolit ja erilaiset liikkumisen ja kuljettamisen sisältötarpeet ja -odotukset. Teknologiapalvelujen synty ja kehittyminen tuovat uudenlaisia haasteita sekä liikennejärjestelmän tuottajille että käyttäjille. Julkisten ja yksityisten toimijoiden roolit liikennejärjestelmän kehittämisessä muuttuvat ja järjestyvät uudella tavalla. Liikennejärjestelmän hallintaan tarvitaan uudenlaisia toiminnan ja arvioinnin malleja ja käytännön sovelluksia. Tämä julkaisu esittelee keskeisiä tulevaisuuden liikennejärjestelmän teknologiapalveluja ja näiden kehittämiseen ja seuraamiseen tarvittavaa arviointitietoa eri osapuolten näkökulmasta. Työn keskeisinä tuloksina esitetyt teknologiapalvelujen tiekartat eivät kohdistu yksittäiseen teknologiaan tai tuotteeseen, vaan systeemiseen, koko liikennejärjestelmän tasoon. Työn kuluessa pidetyissä työpajoissa esille nousseita teemoja noudattaen työssä on keskitytty seuraavien kolmen tiekartan laadintaan: (1) Verkostoitumisteknologiat, (2) Ajantasaiseen liikennetietoon perustuvat vuorovaikutteiset järjestelmät ja (3) Palvelupaketointi sekä näiden "sateenvarjon", metatiekartan laadintaan. Verkostoitumisteknologiat ovat yhteistyömuotoja ja välineitä, joita tarvitaan, jotta liikennejärjestelmän arviointitieto on helposti kaikkien osapuolten käytettävissä liikennejärjestelmään liittyvien innovaatioprosessien kaikissa vaiheissa. Ajantasaiseen liikennetietoon perustuvat vuorovaikutteiset järjestelmät ovat teknologiapalveluja, joissa liikku-ja tai tavarankuljettaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa järjestelmästä saatavan ajantasaisen tiedon kanssa joko liikennevälineen tai mobiilin päätelaitteen kautta. Liikkumisen ja kuljettamisen palvelupaketoinnin toteutuessa asiakas tai käyttäjä voi muodostaa oman, päivittäisiin tarpeisiin vastaavan valikoiman tarjolla olevista liikkumisen ja kuljettamisen teknologiapalveluista. Tiekartat tarjoavat kolme erilaista, toisiaan täydentävää näkökulmaa liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen kehittämiselle. Kukin näkökulmista on omalla tavallaan tärkeä, ja jokaista tarvitaan tasapainoisten palvelujen aikaansaamiseksi. Verkostoitumis-teknologioilla luodaan puitteet liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen kehittämiselle. Vuorovaikutteiset järjestelmät mahdollistavat teknologioiden tuottaman tiedon tarjoamisen käyttäjiä hyödyttävässä muodossa. Palvelupaketoinnilla saadaan aikaan käyttäjien tarpeita vastaavat palvelukokonaisuudet. Tiekarttojen teemat valikoituivat työryhmätyöskentelyn perusteella, eikä niiden tavoitteena ole kattaa systemaattisesti koko järjestelmää tai sen kaikkia olennaisia piirteitä. Kaikkien kolmen tiekartan perusteella on nähtävissä liikennealan toimijakentän hajaantuminen ja laajeneminen mm. erilaisiin tietojärjestelmä- ja palveluntuottajayrityksiin. Tutkimus- ja kehittämistyössä tämä tarkoittaa näkökulmien avartamista entistä enemmän palvelutoiminnan ansaintalogiikan ymmärtämiseen ja toisaalta käyttäjien erilaisten tarpeiden ymmärtämiseen kompleksisessa toiminnan kentässä ja toimijaverkoissa. Tiedon määrän ja tiedotuskanavien jatkuva lisääntyminen altistaa liikennejärjestelmän myös monille uusille riskeille. Tässä uudessa toimintaympäristössä arviointitiedon tulee perustua luotettavaan ja riippumattomaan analyysiin, sen on noudatettava hyväksyttyjä menetelmiä, ja tulokset on esitettävä helposti ymmärrettävässä ja havainnollisessa muodossa. Liikennejärjestelmän kehittäminen on yhteiskunnallinen prosessi. Olennaista on, että tulevaisuuden teknologiapalvelujen kehittämistä tukevaa arviointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään yhtä aikaa useista eri näkökulmista. Useita arviointitiedon lajeja tarvitaan teknologiapalvelujen lähes koko aikajänteen ja samalla myös koko innovaatioprosessin ajan. Tällaisia jatkuvia teemoja ovat ainakin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, käyttäjä-keskeinen suunnittelu, kysyntään ja markkinoiden ennakointiin sekä liiketoimintamalleihin liittyvä arviointitieto. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (1-10 vuodessa) liikennejärjestelmän teknologiapalveluiden vaikutusarvioinnissa korostuvat sulautettujen tietojärjestelmien ja kantojen markkinoiden ennakointi, vaihtoehtoisten toteuttamisteknologioiden ja liiketoimintamallien arviointi sekä yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus yksityisen ja julkisen sektorin resurssien yhdistämisen näkökulmasta. Palvelujen loppukäyttäjän kannalta keskeistä arviointitietoa ovat käyttäjien toiminnan analyysit ja käyttöliittymien suunnittelu sekä toiminnan ja hyväksyttävyyden arviointi yhteistyössä käyttäjien ja kehittäjien kesken. Lisäksi on olennaista tunnistaa palveluja rajoittavat (mm. lainsäädännölliset, organisatoriset) reunaehdot. Pitkällä aikavälillä (10-25 vuodessa) arvioinnissa korostuvat mm. erilaisten vuorovaikutteisten järjestelmien liittämismahdollisuuksien tai yhteistoteutuksen arviointi, tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät arvioinnit, tiedonsiirron liiketoimintamallit ja laatukriteerit, yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi sekä palveluverkostojen rakentumisen toimijaverkkoanalyysit.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages64
  ISBN (Electronic)978-951-38-6933-5
  ISBN (Print)978-951-38-6932-8
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2390
  ISSN1235-0605

  Fingerprint

  Oman

  Keywords

  • transport system
  • technology services
  • road map
  • assessment
  • evaluation
  • foresight

  Cite this

  Tuominen, A., Ahlqvist, T., Rämä, P., Rosenberg, M., & Räsänen, J. (2007). Liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2390
  Tuominen, Anu ; Ahlqvist, Toni ; Rämä, Pirkko ; Rosenberg, Marja ; Räsänen, Jukka. / Liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 64 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2390).
  @book{673d33542cad4ec68c9363f414b01177,
  title = "Liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa",
  abstract = "Liikennej{\"a}rjestelm{\"a} on laaja teknologinen j{\"a}rjestelm{\"a}, jonka monet hyvinkin erilaiset komponentit ovat kesken{\"a}{\"a}n vuorovaikutuksessa. Liikennej{\"a}rjestelm{\"a} vaikuttaa sit{\"a} ymp{\"a}r{\"o}iv{\"a}n yhteiskunnan muuhun kehitykseen, mutta toisaalta my{\"o}s sosiaalinen ymp{\"a}rist{\"o} vaikuttaa merkitt{\"a}v{\"a}sti liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n teknisten ominaisuuksien muovautumiseen. Erilaiset vaikutusarvioinnit ovat perinteinen liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n kehitt{\"a}misen ohjausmenetelm{\"a}. J{\"a}rjestelm{\"a}ss{\"a} tehd{\"a}{\"a}n yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisia kehitt{\"a}mistoimenpiteit{\"a}, joiden vaikutuksia ja tehokkuutta pyrit{\"a}{\"a}n mittaamaan ja arvioimaan. Vaikutusarviointien kirjo on laaja: se sis{\"a}lt{\"a}{\"a} teoreettisia arvioita, simulointeja, empiirisi{\"a} mittauksia todellisessa ymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a} jne. Uuden teknologian ratkaisujen soveltaminen liikenteeseen muuttaa liikennej{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}n teht{\"a}vien toimenpiteiden luonnetta ja my{\"o}s j{\"a}rjestelm{\"a}n toimijoiden rooleja. Toimenpiteet eiv{\"a}t ole en{\"a}{\"a} yht{\"a} selv{\"a}rajaisia kuin aikaisemmin. Liikennej{\"a}rjestelm{\"a} muuttuu v{\"a}hitellen kohti kommunikoivaa systeemi{\"a}. Viestint{\"a}{\"a} ja tiedonsiirtoa tapahtuu liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n eri osien, k{\"a}ytt{\"a}jien eli ihmisten ja tavarankuljettajien, kulkuneuvojen ja infrastruktuurin v{\"a}lill{\"a}. T{\"a}ss{\"a} yhteydess{\"a} k{\"a}site teknologiapalvelu nousee keskeiseen asemaan liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n teknologioiden ja innovaatioiden kehitt{\"a}misess{\"a}. Teknologiapalvelulla tarkoitamme k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}n tarpeisiin mukautuvaa joustavaa teknologioiden ja palvelujen {"}kokoelmaa{"}, joka huomioi toisistaan poikkeavat loppuk{\"a}ytt{\"a}jien roolit ja erilaiset liikkumisen ja kuljettamisen sis{\"a}lt{\"o}tarpeet ja -odotukset. Teknologiapalvelujen synty ja kehittyminen tuovat uudenlaisia haasteita sek{\"a} liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n tuottajille ett{\"a} k{\"a}ytt{\"a}jille. Julkisten ja yksityisten toimijoiden roolit liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n kehitt{\"a}misess{\"a} muuttuvat ja j{\"a}rjestyv{\"a}t uudella tavalla. Liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n hallintaan tarvitaan uudenlaisia toiminnan ja arvioinnin malleja ja k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n sovelluksia. T{\"a}m{\"a} julkaisu esittelee keskeisi{\"a} tulevaisuuden liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n teknologiapalveluja ja n{\"a}iden kehitt{\"a}miseen ja seuraamiseen tarvittavaa arviointitietoa eri osapuolten n{\"a}k{\"o}kulmasta. Ty{\"o}n keskeisin{\"a} tuloksina esitetyt teknologiapalvelujen tiekartat eiv{\"a}t kohdistu yksitt{\"a}iseen teknologiaan tai tuotteeseen, vaan systeemiseen, koko liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n tasoon. Ty{\"o}n kuluessa pidetyiss{\"a} ty{\"o}pajoissa esille nousseita teemoja noudattaen ty{\"o}ss{\"a} on keskitytty seuraavien kolmen tiekartan laadintaan: (1) Verkostoitumisteknologiat, (2) Ajantasaiseen liikennetietoon perustuvat vuorovaikutteiset j{\"a}rjestelm{\"a}t ja (3) Palvelupaketointi sek{\"a} n{\"a}iden {"}sateenvarjon{"}, metatiekartan laadintaan. Verkostoitumisteknologiat ovat yhteisty{\"o}muotoja ja v{\"a}lineit{\"a}, joita tarvitaan, jotta liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n arviointitieto on helposti kaikkien osapuolten k{\"a}ytett{\"a}viss{\"a} liikennej{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}n liittyvien innovaatioprosessien kaikissa vaiheissa. Ajantasaiseen liikennetietoon perustuvat vuorovaikutteiset j{\"a}rjestelm{\"a}t ovat teknologiapalveluja, joissa liikku-ja tai tavarankuljettaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa j{\"a}rjestelm{\"a}st{\"a} saatavan ajantasaisen tiedon kanssa joko liikennev{\"a}lineen tai mobiilin p{\"a}{\"a}telaitteen kautta. Liikkumisen ja kuljettamisen palvelupaketoinnin toteutuessa asiakas tai k{\"a}ytt{\"a}j{\"a} voi muodostaa oman, p{\"a}ivitt{\"a}isiin tarpeisiin vastaavan valikoiman tarjolla olevista liikkumisen ja kuljettamisen teknologiapalveluista. Tiekartat tarjoavat kolme erilaista, toisiaan t{\"a}ydent{\"a}v{\"a}{\"a} n{\"a}k{\"o}kulmaa liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n teknologiapalvelujen kehitt{\"a}miselle. Kukin n{\"a}k{\"o}kulmista on omalla tavallaan t{\"a}rke{\"a}, ja jokaista tarvitaan tasapainoisten palvelujen aikaansaamiseksi. Verkostoitumis-teknologioilla luodaan puitteet liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n teknologiapalvelujen kehitt{\"a}miselle. Vuorovaikutteiset j{\"a}rjestelm{\"a}t mahdollistavat teknologioiden tuottaman tiedon tarjoamisen k{\"a}ytt{\"a}ji{\"a} hy{\"o}dytt{\"a}v{\"a}ss{\"a} muodossa. Palvelupaketoinnilla saadaan aikaan k{\"a}ytt{\"a}jien tarpeita vastaavat palvelukokonaisuudet. Tiekarttojen teemat valikoituivat ty{\"o}ryhm{\"a}ty{\"o}skentelyn perusteella, eik{\"a} niiden tavoitteena ole kattaa systemaattisesti koko j{\"a}rjestelm{\"a}{\"a} tai sen kaikkia olennaisia piirteit{\"a}. Kaikkien kolmen tiekartan perusteella on n{\"a}ht{\"a}viss{\"a} liikennealan toimijakent{\"a}n hajaantuminen ja laajeneminen mm. erilaisiin tietoj{\"a}rjestelm{\"a}- ja palveluntuottajayrityksiin. Tutkimus- ja kehitt{\"a}misty{\"o}ss{\"a} t{\"a}m{\"a} tarkoittaa n{\"a}k{\"o}kulmien avartamista entist{\"a} enemm{\"a}n palvelutoiminnan ansaintalogiikan ymm{\"a}rt{\"a}miseen ja toisaalta k{\"a}ytt{\"a}jien erilaisten tarpeiden ymm{\"a}rt{\"a}miseen kompleksisessa toiminnan kent{\"a}ss{\"a} ja toimijaverkoissa. Tiedon m{\"a}{\"a}r{\"a}n ja tiedotuskanavien jatkuva lis{\"a}{\"a}ntyminen altistaa liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n my{\"o}s monille uusille riskeille. T{\"a}ss{\"a} uudessa toimintaymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a} arviointitiedon tulee perustua luotettavaan ja riippumattomaan analyysiin, sen on noudatettava hyv{\"a}ksyttyj{\"a} menetelmi{\"a}, ja tulokset on esitett{\"a}v{\"a} helposti ymm{\"a}rrett{\"a}v{\"a}ss{\"a} ja havainnollisessa muodossa. Liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n kehitt{\"a}minen on yhteiskunnallinen prosessi. Olennaista on, ett{\"a} tulevaisuuden teknologiapalvelujen kehitt{\"a}mist{\"a} tukevaa arviointitietoa tuotetaan ja hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}n yht{\"a} aikaa useista eri n{\"a}k{\"o}kulmista. Useita arviointitiedon lajeja tarvitaan teknologiapalvelujen l{\"a}hes koko aikaj{\"a}nteen ja samalla my{\"o}s koko innovaatioprosessin ajan. T{\"a}llaisia jatkuvia teemoja ovat ainakin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}-keskeinen suunnittelu, kysynt{\"a}{\"a}n ja markkinoiden ennakointiin sek{\"a} liiketoimintamalleihin liittyv{\"a} arviointitieto. Lyhyell{\"a} ja keskipitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} (1-10 vuodessa) liikennej{\"a}rjestelm{\"a}n teknologiapalveluiden vaikutusarvioinnissa korostuvat sulautettujen tietoj{\"a}rjestelmien ja kantojen markkinoiden ennakointi, vaihtoehtoisten toteuttamisteknologioiden ja liiketoimintamallien arviointi sek{\"a} yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus yksityisen ja julkisen sektorin resurssien yhdist{\"a}misen n{\"a}k{\"o}kulmasta. Palvelujen loppuk{\"a}ytt{\"a}j{\"a}n kannalta keskeist{\"a} arviointitietoa ovat k{\"a}ytt{\"a}jien toiminnan analyysit ja k{\"a}ytt{\"o}liittymien suunnittelu sek{\"a} toiminnan ja hyv{\"a}ksytt{\"a}vyyden arviointi yhteisty{\"o}ss{\"a} k{\"a}ytt{\"a}jien ja kehitt{\"a}jien kesken. Lis{\"a}ksi on olennaista tunnistaa palveluja rajoittavat (mm. lains{\"a}{\"a}d{\"a}nn{\"o}lliset, organisatoriset) reunaehdot. Pitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} (10-25 vuodessa) arvioinnissa korostuvat mm. erilaisten vuorovaikutteisten j{\"a}rjestelmien liitt{\"a}mismahdollisuuksien tai yhteistoteutuksen arviointi, tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyv{\"a}t arvioinnit, tiedonsiirron liiketoimintamallit ja laatukriteerit, yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi sek{\"a} palveluverkostojen rakentumisen toimijaverkkoanalyysit.",
  keywords = "transport system, technology services, road map, assessment, evaluation, foresight",
  author = "Anu Tuominen and Toni Ahlqvist and Pirkko R{\"a}m{\"a} and Marja Rosenberg and Jukka R{\"a}s{\"a}nen",
  note = "Project code: 4467",
  year = "2007",
  language = "Finnish",
  isbn = "978-951-38-6932-8",
  series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "2390",
  address = "Finland",

  }

  Tuominen, A, Ahlqvist, T, Rämä, P, Rosenberg, M & Räsänen, J 2007, Liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2390, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa. / Tuominen, Anu; Ahlqvist, Toni; Rämä, Pirkko; Rosenberg, Marja; Räsänen, Jukka.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 64 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2390).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa

  AU - Tuominen, Anu

  AU - Ahlqvist, Toni

  AU - Rämä, Pirkko

  AU - Rosenberg, Marja

  AU - Räsänen, Jukka

  N1 - Project code: 4467

  PY - 2007

  Y1 - 2007

  N2 - Liikennejärjestelmä on laaja teknologinen järjestelmä, jonka monet hyvinkin erilaiset komponentit ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Liikennejärjestelmä vaikuttaa sitä ympäröivän yhteiskunnan muuhun kehitykseen, mutta toisaalta myös sosiaalinen ympäristö vaikuttaa merkittävästi liikennejärjestelmän teknisten ominaisuuksien muovautumiseen. Erilaiset vaikutusarvioinnit ovat perinteinen liikennejärjestelmän kehittämisen ohjausmenetelmä. Järjestelmässä tehdään yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden vaikutuksia ja tehokkuutta pyritään mittaamaan ja arvioimaan. Vaikutusarviointien kirjo on laaja: se sisältää teoreettisia arvioita, simulointeja, empiirisiä mittauksia todellisessa ympäristössä jne. Uuden teknologian ratkaisujen soveltaminen liikenteeseen muuttaa liikennejärjestelmään tehtävien toimenpiteiden luonnetta ja myös järjestelmän toimijoiden rooleja. Toimenpiteet eivät ole enää yhtä selvärajaisia kuin aikaisemmin. Liikennejärjestelmä muuttuu vähitellen kohti kommunikoivaa systeemiä. Viestintää ja tiedonsiirtoa tapahtuu liikennejärjestelmän eri osien, käyttäjien eli ihmisten ja tavarankuljettajien, kulkuneuvojen ja infrastruktuurin välillä. Tässä yhteydessä käsite teknologiapalvelu nousee keskeiseen asemaan liikennejärjestelmän teknologioiden ja innovaatioiden kehittämisessä. Teknologiapalvelulla tarkoitamme käyttäjän tarpeisiin mukautuvaa joustavaa teknologioiden ja palvelujen "kokoelmaa", joka huomioi toisistaan poikkeavat loppukäyttäjien roolit ja erilaiset liikkumisen ja kuljettamisen sisältötarpeet ja -odotukset. Teknologiapalvelujen synty ja kehittyminen tuovat uudenlaisia haasteita sekä liikennejärjestelmän tuottajille että käyttäjille. Julkisten ja yksityisten toimijoiden roolit liikennejärjestelmän kehittämisessä muuttuvat ja järjestyvät uudella tavalla. Liikennejärjestelmän hallintaan tarvitaan uudenlaisia toiminnan ja arvioinnin malleja ja käytännön sovelluksia. Tämä julkaisu esittelee keskeisiä tulevaisuuden liikennejärjestelmän teknologiapalveluja ja näiden kehittämiseen ja seuraamiseen tarvittavaa arviointitietoa eri osapuolten näkökulmasta. Työn keskeisinä tuloksina esitetyt teknologiapalvelujen tiekartat eivät kohdistu yksittäiseen teknologiaan tai tuotteeseen, vaan systeemiseen, koko liikennejärjestelmän tasoon. Työn kuluessa pidetyissä työpajoissa esille nousseita teemoja noudattaen työssä on keskitytty seuraavien kolmen tiekartan laadintaan: (1) Verkostoitumisteknologiat, (2) Ajantasaiseen liikennetietoon perustuvat vuorovaikutteiset järjestelmät ja (3) Palvelupaketointi sekä näiden "sateenvarjon", metatiekartan laadintaan. Verkostoitumisteknologiat ovat yhteistyömuotoja ja välineitä, joita tarvitaan, jotta liikennejärjestelmän arviointitieto on helposti kaikkien osapuolten käytettävissä liikennejärjestelmään liittyvien innovaatioprosessien kaikissa vaiheissa. Ajantasaiseen liikennetietoon perustuvat vuorovaikutteiset järjestelmät ovat teknologiapalveluja, joissa liikku-ja tai tavarankuljettaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa järjestelmästä saatavan ajantasaisen tiedon kanssa joko liikennevälineen tai mobiilin päätelaitteen kautta. Liikkumisen ja kuljettamisen palvelupaketoinnin toteutuessa asiakas tai käyttäjä voi muodostaa oman, päivittäisiin tarpeisiin vastaavan valikoiman tarjolla olevista liikkumisen ja kuljettamisen teknologiapalveluista. Tiekartat tarjoavat kolme erilaista, toisiaan täydentävää näkökulmaa liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen kehittämiselle. Kukin näkökulmista on omalla tavallaan tärkeä, ja jokaista tarvitaan tasapainoisten palvelujen aikaansaamiseksi. Verkostoitumis-teknologioilla luodaan puitteet liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen kehittämiselle. Vuorovaikutteiset järjestelmät mahdollistavat teknologioiden tuottaman tiedon tarjoamisen käyttäjiä hyödyttävässä muodossa. Palvelupaketoinnilla saadaan aikaan käyttäjien tarpeita vastaavat palvelukokonaisuudet. Tiekarttojen teemat valikoituivat työryhmätyöskentelyn perusteella, eikä niiden tavoitteena ole kattaa systemaattisesti koko järjestelmää tai sen kaikkia olennaisia piirteitä. Kaikkien kolmen tiekartan perusteella on nähtävissä liikennealan toimijakentän hajaantuminen ja laajeneminen mm. erilaisiin tietojärjestelmä- ja palveluntuottajayrityksiin. Tutkimus- ja kehittämistyössä tämä tarkoittaa näkökulmien avartamista entistä enemmän palvelutoiminnan ansaintalogiikan ymmärtämiseen ja toisaalta käyttäjien erilaisten tarpeiden ymmärtämiseen kompleksisessa toiminnan kentässä ja toimijaverkoissa. Tiedon määrän ja tiedotuskanavien jatkuva lisääntyminen altistaa liikennejärjestelmän myös monille uusille riskeille. Tässä uudessa toimintaympäristössä arviointitiedon tulee perustua luotettavaan ja riippumattomaan analyysiin, sen on noudatettava hyväksyttyjä menetelmiä, ja tulokset on esitettävä helposti ymmärrettävässä ja havainnollisessa muodossa. Liikennejärjestelmän kehittäminen on yhteiskunnallinen prosessi. Olennaista on, että tulevaisuuden teknologiapalvelujen kehittämistä tukevaa arviointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään yhtä aikaa useista eri näkökulmista. Useita arviointitiedon lajeja tarvitaan teknologiapalvelujen lähes koko aikajänteen ja samalla myös koko innovaatioprosessin ajan. Tällaisia jatkuvia teemoja ovat ainakin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, käyttäjä-keskeinen suunnittelu, kysyntään ja markkinoiden ennakointiin sekä liiketoimintamalleihin liittyvä arviointitieto. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (1-10 vuodessa) liikennejärjestelmän teknologiapalveluiden vaikutusarvioinnissa korostuvat sulautettujen tietojärjestelmien ja kantojen markkinoiden ennakointi, vaihtoehtoisten toteuttamisteknologioiden ja liiketoimintamallien arviointi sekä yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus yksityisen ja julkisen sektorin resurssien yhdistämisen näkökulmasta. Palvelujen loppukäyttäjän kannalta keskeistä arviointitietoa ovat käyttäjien toiminnan analyysit ja käyttöliittymien suunnittelu sekä toiminnan ja hyväksyttävyyden arviointi yhteistyössä käyttäjien ja kehittäjien kesken. Lisäksi on olennaista tunnistaa palveluja rajoittavat (mm. lainsäädännölliset, organisatoriset) reunaehdot. Pitkällä aikavälillä (10-25 vuodessa) arvioinnissa korostuvat mm. erilaisten vuorovaikutteisten järjestelmien liittämismahdollisuuksien tai yhteistoteutuksen arviointi, tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät arvioinnit, tiedonsiirron liiketoimintamallit ja laatukriteerit, yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi sekä palveluverkostojen rakentumisen toimijaverkkoanalyysit.

  AB - Liikennejärjestelmä on laaja teknologinen järjestelmä, jonka monet hyvinkin erilaiset komponentit ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Liikennejärjestelmä vaikuttaa sitä ympäröivän yhteiskunnan muuhun kehitykseen, mutta toisaalta myös sosiaalinen ympäristö vaikuttaa merkittävästi liikennejärjestelmän teknisten ominaisuuksien muovautumiseen. Erilaiset vaikutusarvioinnit ovat perinteinen liikennejärjestelmän kehittämisen ohjausmenetelmä. Järjestelmässä tehdään yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden vaikutuksia ja tehokkuutta pyritään mittaamaan ja arvioimaan. Vaikutusarviointien kirjo on laaja: se sisältää teoreettisia arvioita, simulointeja, empiirisiä mittauksia todellisessa ympäristössä jne. Uuden teknologian ratkaisujen soveltaminen liikenteeseen muuttaa liikennejärjestelmään tehtävien toimenpiteiden luonnetta ja myös järjestelmän toimijoiden rooleja. Toimenpiteet eivät ole enää yhtä selvärajaisia kuin aikaisemmin. Liikennejärjestelmä muuttuu vähitellen kohti kommunikoivaa systeemiä. Viestintää ja tiedonsiirtoa tapahtuu liikennejärjestelmän eri osien, käyttäjien eli ihmisten ja tavarankuljettajien, kulkuneuvojen ja infrastruktuurin välillä. Tässä yhteydessä käsite teknologiapalvelu nousee keskeiseen asemaan liikennejärjestelmän teknologioiden ja innovaatioiden kehittämisessä. Teknologiapalvelulla tarkoitamme käyttäjän tarpeisiin mukautuvaa joustavaa teknologioiden ja palvelujen "kokoelmaa", joka huomioi toisistaan poikkeavat loppukäyttäjien roolit ja erilaiset liikkumisen ja kuljettamisen sisältötarpeet ja -odotukset. Teknologiapalvelujen synty ja kehittyminen tuovat uudenlaisia haasteita sekä liikennejärjestelmän tuottajille että käyttäjille. Julkisten ja yksityisten toimijoiden roolit liikennejärjestelmän kehittämisessä muuttuvat ja järjestyvät uudella tavalla. Liikennejärjestelmän hallintaan tarvitaan uudenlaisia toiminnan ja arvioinnin malleja ja käytännön sovelluksia. Tämä julkaisu esittelee keskeisiä tulevaisuuden liikennejärjestelmän teknologiapalveluja ja näiden kehittämiseen ja seuraamiseen tarvittavaa arviointitietoa eri osapuolten näkökulmasta. Työn keskeisinä tuloksina esitetyt teknologiapalvelujen tiekartat eivät kohdistu yksittäiseen teknologiaan tai tuotteeseen, vaan systeemiseen, koko liikennejärjestelmän tasoon. Työn kuluessa pidetyissä työpajoissa esille nousseita teemoja noudattaen työssä on keskitytty seuraavien kolmen tiekartan laadintaan: (1) Verkostoitumisteknologiat, (2) Ajantasaiseen liikennetietoon perustuvat vuorovaikutteiset järjestelmät ja (3) Palvelupaketointi sekä näiden "sateenvarjon", metatiekartan laadintaan. Verkostoitumisteknologiat ovat yhteistyömuotoja ja välineitä, joita tarvitaan, jotta liikennejärjestelmän arviointitieto on helposti kaikkien osapuolten käytettävissä liikennejärjestelmään liittyvien innovaatioprosessien kaikissa vaiheissa. Ajantasaiseen liikennetietoon perustuvat vuorovaikutteiset järjestelmät ovat teknologiapalveluja, joissa liikku-ja tai tavarankuljettaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa järjestelmästä saatavan ajantasaisen tiedon kanssa joko liikennevälineen tai mobiilin päätelaitteen kautta. Liikkumisen ja kuljettamisen palvelupaketoinnin toteutuessa asiakas tai käyttäjä voi muodostaa oman, päivittäisiin tarpeisiin vastaavan valikoiman tarjolla olevista liikkumisen ja kuljettamisen teknologiapalveluista. Tiekartat tarjoavat kolme erilaista, toisiaan täydentävää näkökulmaa liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen kehittämiselle. Kukin näkökulmista on omalla tavallaan tärkeä, ja jokaista tarvitaan tasapainoisten palvelujen aikaansaamiseksi. Verkostoitumis-teknologioilla luodaan puitteet liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen kehittämiselle. Vuorovaikutteiset järjestelmät mahdollistavat teknologioiden tuottaman tiedon tarjoamisen käyttäjiä hyödyttävässä muodossa. Palvelupaketoinnilla saadaan aikaan käyttäjien tarpeita vastaavat palvelukokonaisuudet. Tiekarttojen teemat valikoituivat työryhmätyöskentelyn perusteella, eikä niiden tavoitteena ole kattaa systemaattisesti koko järjestelmää tai sen kaikkia olennaisia piirteitä. Kaikkien kolmen tiekartan perusteella on nähtävissä liikennealan toimijakentän hajaantuminen ja laajeneminen mm. erilaisiin tietojärjestelmä- ja palveluntuottajayrityksiin. Tutkimus- ja kehittämistyössä tämä tarkoittaa näkökulmien avartamista entistä enemmän palvelutoiminnan ansaintalogiikan ymmärtämiseen ja toisaalta käyttäjien erilaisten tarpeiden ymmärtämiseen kompleksisessa toiminnan kentässä ja toimijaverkoissa. Tiedon määrän ja tiedotuskanavien jatkuva lisääntyminen altistaa liikennejärjestelmän myös monille uusille riskeille. Tässä uudessa toimintaympäristössä arviointitiedon tulee perustua luotettavaan ja riippumattomaan analyysiin, sen on noudatettava hyväksyttyjä menetelmiä, ja tulokset on esitettävä helposti ymmärrettävässä ja havainnollisessa muodossa. Liikennejärjestelmän kehittäminen on yhteiskunnallinen prosessi. Olennaista on, että tulevaisuuden teknologiapalvelujen kehittämistä tukevaa arviointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään yhtä aikaa useista eri näkökulmista. Useita arviointitiedon lajeja tarvitaan teknologiapalvelujen lähes koko aikajänteen ja samalla myös koko innovaatioprosessin ajan. Tällaisia jatkuvia teemoja ovat ainakin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, käyttäjä-keskeinen suunnittelu, kysyntään ja markkinoiden ennakointiin sekä liiketoimintamalleihin liittyvä arviointitieto. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (1-10 vuodessa) liikennejärjestelmän teknologiapalveluiden vaikutusarvioinnissa korostuvat sulautettujen tietojärjestelmien ja kantojen markkinoiden ennakointi, vaihtoehtoisten toteuttamisteknologioiden ja liiketoimintamallien arviointi sekä yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus yksityisen ja julkisen sektorin resurssien yhdistämisen näkökulmasta. Palvelujen loppukäyttäjän kannalta keskeistä arviointitietoa ovat käyttäjien toiminnan analyysit ja käyttöliittymien suunnittelu sekä toiminnan ja hyväksyttävyyden arviointi yhteistyössä käyttäjien ja kehittäjien kesken. Lisäksi on olennaista tunnistaa palveluja rajoittavat (mm. lainsäädännölliset, organisatoriset) reunaehdot. Pitkällä aikavälillä (10-25 vuodessa) arvioinnissa korostuvat mm. erilaisten vuorovaikutteisten järjestelmien liittämismahdollisuuksien tai yhteistoteutuksen arviointi, tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät arvioinnit, tiedonsiirron liiketoimintamallit ja laatukriteerit, yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi sekä palveluverkostojen rakentumisen toimijaverkkoanalyysit.

  KW - transport system

  KW - technology services

  KW - road map

  KW - assessment

  KW - evaluation

  KW - foresight

  M3 - Report

  SN - 978-951-38-6932-8

  T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

  BT - Liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Tuominen A, Ahlqvist T, Rämä P, Rosenberg M, Räsänen J. Liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen vaikutusarvioinnit tulevaisuudessa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 64 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2390).