Organisaatiokulttuuri Säteilyturvakeskuksen Ydinvoimalaitosten valvonta -osastolla: Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tapaustutkimus henkilöstön käsityksistä organisaation kulttuurista

Teemu Reiman

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan suurelta osin tiedostamatonta perusoletusten mallia, jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen ja sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä malli on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Säteilyturvakeskuksen Ydinvoimalaitosten valvonta -osaston henkilöstön käsityksiä heidän organisaatiokulttuuristaan. Tutkimus jakautui kahteen osatutkimukseen. Ensimmäisen osatutkimuksen rungon muodosti FOCUS-niminen organisaatiokulttuurin mittari. Mittarin taustateorian mukaan organisaatiot voidaan jakaa tukea, sääntöjä, tavoitteita ja innovatiivisuutta korostaviin organisaatioihin. Kysely jaettiin koko osastolle (N=53, n=36). Kyselylomakkeen kolme osiota analysoitiin erikseen faktorianalyysilla. Tulosten mukaan YTO osoittautui sääntöjä korostavaksi organisaatioksi. YTOlta erottui alakulttuureita sen suhteen, kuinka tavoitesuuntautuneena organisaatiota pidettiin. Tavoitteiden asettelun tehostamista ja resurssien hallintaa korostettiin kyselyn avoimissa vastauksissa. Tavoitteiden epäselvyyden koettiin vaikuttavan työn merkityksellisyyteen. Myös palautteen antamiseen toivottiin parannusta. Toisen osatutkimuksen muodosti kohdeorganisaatioon järjestetty toiminnan kehittämisseminaari. Seminaarissa käsiteltiiin YTOn roolia, toiminnan ideaaliarvoja, toimintaympäristön muutoksia ja toiminnan kehityskohteita. Toiminnan ideaaliarvoista nousi esille kaikkia neljää eri kulttuurityyppiä, kuitenkin niin, että tuki- ja tavoitesuuntautuneisuus painottuivat eniten. YTOn toiminnan kehityskohteista keskeisiksi nousivat henkilöstökysymykset, tavoitteiden asettelu ja tietämyksen hallinta. Tietämyksen hallintaan liittyy asiantuntemuksen ylläpitäminen ja kehittäminen koko organisaatiotasolla. Tutkielmassa todetaan, että henkilöstökysymysten ratkaiseminen on ennakkoedellytys asiantuntemuksen kehittämiselle ja tavoitteiden asettelun tehostamiselle. YTOn organisaatiokulttuurin suurimmaksi vaaraksi todettiin liika byrokratisoituminen ja työn merkityksen katoaminen. Seminaarissa kartoitetut muutokset YTOn toimintaympäristössä luovat kehityspaineita YTOn organisaatiokulttuurille, johon sen on kyettävä vastaamaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages95
ISBN (Electronic)951-38-5880-4
ISBN (Print)951-38-5039-0
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number853
ISSN1235-0613

Keywords

  • organisational culture
  • organisational development
  • personnel
  • nuclear reactors

Cite this