Päästökaupan todentajaohjeen kehittämishanke - vuoden 2005 todennusten analyysi ja suositukset

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Toiminnanharjoittajien on huolehdittava säädösten ja ohjeiden mukaisesti siitä, että ulkopuolinen riippumaton taho todentaa heidän ilmoittamansa päästötiedot. Ensimmäisen päästökauppavuoden 2005 todennusten yhteensopivuudesta velvoitteisiin nähden tarvittiin lisätietoa. Tätä varten todentajilta pyydettiin nk. työraportit satunnaisesti valituista laitoksista (otos n. 10%). Todentamistyön laadusta muodostettiin käsitys analysoimalla saatu työraporttiaineisto hankkeessa kehitetyn vertailukehyksen avulla hyödyntäen rinnalla Energiamarkkinaviraston sähköisen päästökaupan asiointijärjestelmän tietoja. Todentamisen laatuanalyysi toteutettiin vertaamalla työraporttien sisältämiä tietoja nk. vertailukehykseen, jonka kysymykset muodostettiin kansallisten säädösten ja ohjeiden vaatimuksista sekä toiminnan kehittämisen kannalta oleellisiksi arvioiduista aiheista. Vertailukehys sisälsi yhteensä 110 kohdekohtaisesti arvioitavaa asiaa. Työraporttien sisältämän evidenssin perusteella laadituista kyllä/ei -päätelmistä muodostettiin aihe- ja todentajakohtaisia tulosindikaattoreita ja –jakaumia todentamisen laatua koskevien havaintojen ja vertailujen mahdollistamiseksi sekä kehityskohteiden paikallistamiseksi. Tiedonhallintaa varten kehitettiin Excel-sovellus, joka mahdollistaa vertailujen lisäksi tietojen päivittämisen, uusien analyysien toteutuksen ja laadun seurannan. Analyysien aihekohtaiset havainnot on kirjattu tämän raportin lukuun 5 ja tuloksista laaditut johtopäätelmät lukuun 6. Raportin liitemateriaaleissa on tietoja menetelmästä sekä yksityiskohtaisempia havaintoja sekä toimenpidealoitteita ohjeistuksen kehittämiseksi. Vuonna 2005 kansallista todentajaohjetta ei oltu ehditty täysimääräisesti viedä käytäntöihin, mikä aiheuttaa korjaavien toimenpiteiden tarvetta todentajayhtiöiden toiminnassa. Myös todentajaohjetta suositellaan kehitettäväksi Kioto-periodia varten. Loppupäätelmänä analyysistä todetaan, että luotettavat lausunnot ovat erittäin todennäköisiä 7 todentajayhtiön osalta yhdeksästä työraportointien analysointeihin perustuen. Kolmen todentajayhtiön käytäntöjä suositellaan korjattavaksi 2. vuoden todennuksia varten todentamisen laadun harmonisoimiseksi. Muillakin todentajayhtiöillä on yksittäisissä aiheissa kehittämistarvetta. Todennuksissa on edelleen liian suuria eroja eri todentajayhtiöiden sekä toisaalta eri jäsenmaiden käytäntöjen välillä. Toisaalta todentajat ovat jo ensimmäisenä vuonna pystyneet kehittämään tehokkaita ja luottamusta herättäviä toimintatapoja. Hankkeen menetelmät ja tulokset on viestitty EU:lle ja tuloksia on esitelty kahdessa EU-tason päästökauppakokouksessa.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages78
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Research Report
  NumberVTT-R-00502-07

  Cite this