Perusteita vaaranalaisen kohteen automaatio-ohjeiston kehittämiselle: Esiselvitys vaaroja sisältävään kohteeseen tarkoitetun ohjelmoitavan digitaalisen automaatiojärjestelmän käytössä, tuottamisessa ja arvioinnissa esille tulevista seikoista

Jussi Hanhijärvi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportissa kuvataan ajattelutapoja ja menettelyjä, joilla voidaan luoda, parantaa ja arvioida vaaroja sisältävään kohteeseen tarkoitettua, ohjelmoitavan digitaalisen tekniikan toimittamaa turvallisuutta. Raportissa tarkastellaan sitä, miten kohteen luonteenomaisista riskeistä ja vaaroista lähtien ohjelmoitavilla tekniikoilla voidaan muodostaa: i) tapoja riskin pienentämiseksi, kohdetta turvallistavin toiminnoin, esittelemällä perusteita toimintojen määrittelyyn, ii) turvallistavilta toiminnoilta vaadittavat ominaisuudet ja tekniset menettelyt ominaisuuksien täyttämiseksi. Ohjelmoitavalta järjestelmältä vaadittavien ominaisuuksien ymmärretään muodostuvan toimintavarmuudesta, käyttövarmuudesta, tietosuojasta, helppo-käyttöisyydestä, (toimintojen omasta) turvallisuudesta, huollettavuudesta ja osoitettavuudesta. Näiden ominaisuuksien muodostamiseksi on esitetty menetelmiä ja tekniikoita, joilla taataan toiminnon kyky toimia halutusti, vaatimusten mukaisesti. Nämä ominaisuudet on luokiteltu niiden kyvykkyyden (eheyden) mukaan 4:ään eri luokkaan. Ajatuksena luokittelussa on, että eri kohteet saattavat sisältää eri asteisia vaaroja, jolloin voidaan vaatia myös eri kyvykkyyden omaavia teknisiä ratkaisuja. Lisäksi tässä tarkastellaan, sovellettaessa ohjelmoitavaa tekniikkaa, yllä mainittujen toimintojen ja ominaisuuksien arviointikysymyksiä. Arvioinnin katsotaan olevan hyvin keskeinen tehtävä hyväksyttäessä ohjelmoitavia järjestelmiä käyttöön. Tarkastellaan siis kysymystä siitä, miten arvioida: i) Onko riskejä pienentäviä toimintoja ylipäätänsä laadittu riittävällä laajuudella ? ii) Ovatko näiden toimintojen kyky toimia halutusti riittävä ? Eräs keskeinen kysymys on se, miten valmistaa ohjelmoitavia järjestelmiä ja näiden osia. Merkittävin ero ei-vaaroja ja vaaroja sisältävän kohteen ohjelmistoja laadittaessa ei ole menetelmien erilaisuus, vaan niiden soveltamisen laajuus ja kurinalaisuus. Vaaroja sisältävään kohteeseen tarkoitetussa insinöörityössä pitää noudattaa mahdollisimman johdonmukaisesti hyväksi tiedettyjä menetelmiä ja tekniikoita. Erityisesti huomiota pitäisi kiinnittää ohjelmistoja, laitteita ja järjestelmiä luotaessa seuraaviin seikkoihin: - määrittelyihin. Siihen, että kaikki vaadittavat ominaisuudet ja toiminnat on määritelty - toimintaolosuhteisiin, joissa suunniteltavan ja toteutettavan järjestelmän oletetaan toimivan. Näihin toimintaolosuhteisiin katsotaan kuuluvan inhimilliset, fyysiset sekä muut tekniset osa- ja apujärjestelmät. - kokonaisuuden kompleksisuuteen, mutkikkuuteen - kurinalaiseen toteutukseen - varmistautumiseen siitä, että vaadittavat ominaisuudet ja toiminnot todella ovat toteutuneet - dokumentaatioon - kehitys- ja tuotantoprosessiin tähän kuuluvine projekti- että laatujärjestelmineen. Aihepiirin erittäin monimuotoisesta ja laajasta esiintymisestä ja teknologian nopeasta kehittymisestä johtuen jäänee tämä esitys vielä esiselvityksen asteelle. Raportti jakautuu asteittain tarkentuviin osiin: 1 luvussa pyritään antamaan ei kovin teknisesti orientoitunut yleiskuva aiheesta, luvuissa 2 ja 3 hahmotellaan taustaa ja tavoitteita, luvussa 4 yleisiä teknisiä perusteita, luvuissa 5, 6 ja 7 käsitellään teknisiä detaljeja sekä luvussa 8 arviointitekijöitä. Liitteisiin on koottu sellaisia teknisiä täydentäviä yksityiskohtia, joiden esittämistä tekstin yhteydessä ei ole katsottu olevan tarpeellista.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages285
ISBN (Print)951-38-4165-0
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1352
ISSN1235-0605

Keywords

  • automation
  • programming
  • safety
  • risk analysis
  • procedures
  • evaluation

Cite this

@book{b62b3c95b4fe4e3cafc5fc08d9c2255c,
title = "Perusteita vaaranalaisen kohteen automaatio-ohjeiston kehitt{\"a}miselle: Esiselvitys vaaroja sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}{\"a}n kohteeseen tarkoitetun ohjelmoitavan digitaalisen automaatioj{\"a}rjestelm{\"a}n k{\"a}yt{\"o}ss{\"a}, tuottamisessa ja arvioinnissa esille tulevista seikoista",
abstract = "Raportissa kuvataan ajattelutapoja ja menettelyj{\"a}, joilla voidaan luoda, parantaa ja arvioida vaaroja sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}{\"a}n kohteeseen tarkoitettua, ohjelmoitavan digitaalisen tekniikan toimittamaa turvallisuutta. Raportissa tarkastellaan sit{\"a}, miten kohteen luonteenomaisista riskeist{\"a} ja vaaroista l{\"a}htien ohjelmoitavilla tekniikoilla voidaan muodostaa: i) tapoja riskin pienent{\"a}miseksi, kohdetta turvallistavin toiminnoin, esittelem{\"a}ll{\"a} perusteita toimintojen m{\"a}{\"a}rittelyyn, ii) turvallistavilta toiminnoilta vaadittavat ominaisuudet ja tekniset menettelyt ominaisuuksien t{\"a}ytt{\"a}miseksi. Ohjelmoitavalta j{\"a}rjestelm{\"a}lt{\"a} vaadittavien ominaisuuksien ymm{\"a}rret{\"a}{\"a}n muodostuvan toimintavarmuudesta, k{\"a}ytt{\"o}varmuudesta, tietosuojasta, helppo-k{\"a}ytt{\"o}isyydest{\"a}, (toimintojen omasta) turvallisuudesta, huollettavuudesta ja osoitettavuudesta. N{\"a}iden ominaisuuksien muodostamiseksi on esitetty menetelmi{\"a} ja tekniikoita, joilla taataan toiminnon kyky toimia halutusti, vaatimusten mukaisesti. N{\"a}m{\"a} ominaisuudet on luokiteltu niiden kyvykkyyden (eheyden) mukaan 4:{\"a}{\"a}n eri luokkaan. Ajatuksena luokittelussa on, ett{\"a} eri kohteet saattavat sis{\"a}lt{\"a}{\"a} eri asteisia vaaroja, jolloin voidaan vaatia my{\"o}s eri kyvykkyyden omaavia teknisi{\"a} ratkaisuja. Lis{\"a}ksi t{\"a}ss{\"a} tarkastellaan, sovellettaessa ohjelmoitavaa tekniikkaa, yll{\"a} mainittujen toimintojen ja ominaisuuksien arviointikysymyksi{\"a}. Arvioinnin katsotaan olevan hyvin keskeinen teht{\"a}v{\"a} hyv{\"a}ksytt{\"a}ess{\"a} ohjelmoitavia j{\"a}rjestelmi{\"a} k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n. Tarkastellaan siis kysymyst{\"a} siit{\"a}, miten arvioida: i) Onko riskej{\"a} pienent{\"a}vi{\"a} toimintoja ylip{\"a}{\"a}t{\"a}ns{\"a} laadittu riitt{\"a}v{\"a}ll{\"a} laajuudella ? ii) Ovatko n{\"a}iden toimintojen kyky toimia halutusti riitt{\"a}v{\"a} ? Er{\"a}s keskeinen kysymys on se, miten valmistaa ohjelmoitavia j{\"a}rjestelmi{\"a} ja n{\"a}iden osia. Merkitt{\"a}vin ero ei-vaaroja ja vaaroja sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}n kohteen ohjelmistoja laadittaessa ei ole menetelmien erilaisuus, vaan niiden soveltamisen laajuus ja kurinalaisuus. Vaaroja sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}{\"a}n kohteeseen tarkoitetussa insin{\"o}{\"o}rity{\"o}ss{\"a} pit{\"a}{\"a} noudattaa mahdollisimman johdonmukaisesti hyv{\"a}ksi tiedettyj{\"a} menetelmi{\"a} ja tekniikoita. Erityisesti huomiota pit{\"a}isi kiinnitt{\"a}{\"a} ohjelmistoja, laitteita ja j{\"a}rjestelmi{\"a} luotaessa seuraaviin seikkoihin: - m{\"a}{\"a}rittelyihin. Siihen, ett{\"a} kaikki vaadittavat ominaisuudet ja toiminnat on m{\"a}{\"a}ritelty - toimintaolosuhteisiin, joissa suunniteltavan ja toteutettavan j{\"a}rjestelm{\"a}n oletetaan toimivan. N{\"a}ihin toimintaolosuhteisiin katsotaan kuuluvan inhimilliset, fyysiset sek{\"a} muut tekniset osa- ja apuj{\"a}rjestelm{\"a}t. - kokonaisuuden kompleksisuuteen, mutkikkuuteen - kurinalaiseen toteutukseen - varmistautumiseen siit{\"a}, ett{\"a} vaadittavat ominaisuudet ja toiminnot todella ovat toteutuneet - dokumentaatioon - kehitys- ja tuotantoprosessiin t{\"a}h{\"a}n kuuluvine projekti- ett{\"a} laatuj{\"a}rjestelmineen. Aihepiirin eritt{\"a}in monimuotoisesta ja laajasta esiintymisest{\"a} ja teknologian nopeasta kehittymisest{\"a} johtuen j{\"a}{\"a}nee t{\"a}m{\"a} esitys viel{\"a} esiselvityksen asteelle. Raportti jakautuu asteittain tarkentuviin osiin: 1 luvussa pyrit{\"a}{\"a}n antamaan ei kovin teknisesti orientoitunut yleiskuva aiheesta, luvuissa 2 ja 3 hahmotellaan taustaa ja tavoitteita, luvussa 4 yleisi{\"a} teknisi{\"a} perusteita, luvuissa 5, 6 ja 7 k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n teknisi{\"a} detaljeja sek{\"a} luvussa 8 arviointitekij{\"o}it{\"a}. Liitteisiin on koottu sellaisia teknisi{\"a} t{\"a}ydent{\"a}vi{\"a} yksityiskohtia, joiden esitt{\"a}mist{\"a} tekstin yhteydess{\"a} ei ole katsottu olevan tarpeellista.",
keywords = "automation, programming, safety, risk analysis, procedures, evaluation",
author = "Jussi Hanhij{\"a}rvi",
year = "1992",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-4165-0",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1352",
address = "Finland",

}

Perusteita vaaranalaisen kohteen automaatio-ohjeiston kehittämiselle : Esiselvitys vaaroja sisältävään kohteeseen tarkoitetun ohjelmoitavan digitaalisen automaatiojärjestelmän käytössä, tuottamisessa ja arvioinnissa esille tulevista seikoista. / Hanhijärvi, Jussi.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1992. 285 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1352).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Perusteita vaaranalaisen kohteen automaatio-ohjeiston kehittämiselle

T2 - Esiselvitys vaaroja sisältävään kohteeseen tarkoitetun ohjelmoitavan digitaalisen automaatiojärjestelmän käytössä, tuottamisessa ja arvioinnissa esille tulevista seikoista

AU - Hanhijärvi, Jussi

PY - 1992

Y1 - 1992

N2 - Raportissa kuvataan ajattelutapoja ja menettelyjä, joilla voidaan luoda, parantaa ja arvioida vaaroja sisältävään kohteeseen tarkoitettua, ohjelmoitavan digitaalisen tekniikan toimittamaa turvallisuutta. Raportissa tarkastellaan sitä, miten kohteen luonteenomaisista riskeistä ja vaaroista lähtien ohjelmoitavilla tekniikoilla voidaan muodostaa: i) tapoja riskin pienentämiseksi, kohdetta turvallistavin toiminnoin, esittelemällä perusteita toimintojen määrittelyyn, ii) turvallistavilta toiminnoilta vaadittavat ominaisuudet ja tekniset menettelyt ominaisuuksien täyttämiseksi. Ohjelmoitavalta järjestelmältä vaadittavien ominaisuuksien ymmärretään muodostuvan toimintavarmuudesta, käyttövarmuudesta, tietosuojasta, helppo-käyttöisyydestä, (toimintojen omasta) turvallisuudesta, huollettavuudesta ja osoitettavuudesta. Näiden ominaisuuksien muodostamiseksi on esitetty menetelmiä ja tekniikoita, joilla taataan toiminnon kyky toimia halutusti, vaatimusten mukaisesti. Nämä ominaisuudet on luokiteltu niiden kyvykkyyden (eheyden) mukaan 4:ään eri luokkaan. Ajatuksena luokittelussa on, että eri kohteet saattavat sisältää eri asteisia vaaroja, jolloin voidaan vaatia myös eri kyvykkyyden omaavia teknisiä ratkaisuja. Lisäksi tässä tarkastellaan, sovellettaessa ohjelmoitavaa tekniikkaa, yllä mainittujen toimintojen ja ominaisuuksien arviointikysymyksiä. Arvioinnin katsotaan olevan hyvin keskeinen tehtävä hyväksyttäessä ohjelmoitavia järjestelmiä käyttöön. Tarkastellaan siis kysymystä siitä, miten arvioida: i) Onko riskejä pienentäviä toimintoja ylipäätänsä laadittu riittävällä laajuudella ? ii) Ovatko näiden toimintojen kyky toimia halutusti riittävä ? Eräs keskeinen kysymys on se, miten valmistaa ohjelmoitavia järjestelmiä ja näiden osia. Merkittävin ero ei-vaaroja ja vaaroja sisältävän kohteen ohjelmistoja laadittaessa ei ole menetelmien erilaisuus, vaan niiden soveltamisen laajuus ja kurinalaisuus. Vaaroja sisältävään kohteeseen tarkoitetussa insinöörityössä pitää noudattaa mahdollisimman johdonmukaisesti hyväksi tiedettyjä menetelmiä ja tekniikoita. Erityisesti huomiota pitäisi kiinnittää ohjelmistoja, laitteita ja järjestelmiä luotaessa seuraaviin seikkoihin: - määrittelyihin. Siihen, että kaikki vaadittavat ominaisuudet ja toiminnat on määritelty - toimintaolosuhteisiin, joissa suunniteltavan ja toteutettavan järjestelmän oletetaan toimivan. Näihin toimintaolosuhteisiin katsotaan kuuluvan inhimilliset, fyysiset sekä muut tekniset osa- ja apujärjestelmät. - kokonaisuuden kompleksisuuteen, mutkikkuuteen - kurinalaiseen toteutukseen - varmistautumiseen siitä, että vaadittavat ominaisuudet ja toiminnot todella ovat toteutuneet - dokumentaatioon - kehitys- ja tuotantoprosessiin tähän kuuluvine projekti- että laatujärjestelmineen. Aihepiirin erittäin monimuotoisesta ja laajasta esiintymisestä ja teknologian nopeasta kehittymisestä johtuen jäänee tämä esitys vielä esiselvityksen asteelle. Raportti jakautuu asteittain tarkentuviin osiin: 1 luvussa pyritään antamaan ei kovin teknisesti orientoitunut yleiskuva aiheesta, luvuissa 2 ja 3 hahmotellaan taustaa ja tavoitteita, luvussa 4 yleisiä teknisiä perusteita, luvuissa 5, 6 ja 7 käsitellään teknisiä detaljeja sekä luvussa 8 arviointitekijöitä. Liitteisiin on koottu sellaisia teknisiä täydentäviä yksityiskohtia, joiden esittämistä tekstin yhteydessä ei ole katsottu olevan tarpeellista.

AB - Raportissa kuvataan ajattelutapoja ja menettelyjä, joilla voidaan luoda, parantaa ja arvioida vaaroja sisältävään kohteeseen tarkoitettua, ohjelmoitavan digitaalisen tekniikan toimittamaa turvallisuutta. Raportissa tarkastellaan sitä, miten kohteen luonteenomaisista riskeistä ja vaaroista lähtien ohjelmoitavilla tekniikoilla voidaan muodostaa: i) tapoja riskin pienentämiseksi, kohdetta turvallistavin toiminnoin, esittelemällä perusteita toimintojen määrittelyyn, ii) turvallistavilta toiminnoilta vaadittavat ominaisuudet ja tekniset menettelyt ominaisuuksien täyttämiseksi. Ohjelmoitavalta järjestelmältä vaadittavien ominaisuuksien ymmärretään muodostuvan toimintavarmuudesta, käyttövarmuudesta, tietosuojasta, helppo-käyttöisyydestä, (toimintojen omasta) turvallisuudesta, huollettavuudesta ja osoitettavuudesta. Näiden ominaisuuksien muodostamiseksi on esitetty menetelmiä ja tekniikoita, joilla taataan toiminnon kyky toimia halutusti, vaatimusten mukaisesti. Nämä ominaisuudet on luokiteltu niiden kyvykkyyden (eheyden) mukaan 4:ään eri luokkaan. Ajatuksena luokittelussa on, että eri kohteet saattavat sisältää eri asteisia vaaroja, jolloin voidaan vaatia myös eri kyvykkyyden omaavia teknisiä ratkaisuja. Lisäksi tässä tarkastellaan, sovellettaessa ohjelmoitavaa tekniikkaa, yllä mainittujen toimintojen ja ominaisuuksien arviointikysymyksiä. Arvioinnin katsotaan olevan hyvin keskeinen tehtävä hyväksyttäessä ohjelmoitavia järjestelmiä käyttöön. Tarkastellaan siis kysymystä siitä, miten arvioida: i) Onko riskejä pienentäviä toimintoja ylipäätänsä laadittu riittävällä laajuudella ? ii) Ovatko näiden toimintojen kyky toimia halutusti riittävä ? Eräs keskeinen kysymys on se, miten valmistaa ohjelmoitavia järjestelmiä ja näiden osia. Merkittävin ero ei-vaaroja ja vaaroja sisältävän kohteen ohjelmistoja laadittaessa ei ole menetelmien erilaisuus, vaan niiden soveltamisen laajuus ja kurinalaisuus. Vaaroja sisältävään kohteeseen tarkoitetussa insinöörityössä pitää noudattaa mahdollisimman johdonmukaisesti hyväksi tiedettyjä menetelmiä ja tekniikoita. Erityisesti huomiota pitäisi kiinnittää ohjelmistoja, laitteita ja järjestelmiä luotaessa seuraaviin seikkoihin: - määrittelyihin. Siihen, että kaikki vaadittavat ominaisuudet ja toiminnat on määritelty - toimintaolosuhteisiin, joissa suunniteltavan ja toteutettavan järjestelmän oletetaan toimivan. Näihin toimintaolosuhteisiin katsotaan kuuluvan inhimilliset, fyysiset sekä muut tekniset osa- ja apujärjestelmät. - kokonaisuuden kompleksisuuteen, mutkikkuuteen - kurinalaiseen toteutukseen - varmistautumiseen siitä, että vaadittavat ominaisuudet ja toiminnot todella ovat toteutuneet - dokumentaatioon - kehitys- ja tuotantoprosessiin tähän kuuluvine projekti- että laatujärjestelmineen. Aihepiirin erittäin monimuotoisesta ja laajasta esiintymisestä ja teknologian nopeasta kehittymisestä johtuen jäänee tämä esitys vielä esiselvityksen asteelle. Raportti jakautuu asteittain tarkentuviin osiin: 1 luvussa pyritään antamaan ei kovin teknisesti orientoitunut yleiskuva aiheesta, luvuissa 2 ja 3 hahmotellaan taustaa ja tavoitteita, luvussa 4 yleisiä teknisiä perusteita, luvuissa 5, 6 ja 7 käsitellään teknisiä detaljeja sekä luvussa 8 arviointitekijöitä. Liitteisiin on koottu sellaisia teknisiä täydentäviä yksityiskohtia, joiden esittämistä tekstin yhteydessä ei ole katsottu olevan tarpeellista.

KW - automation

KW - programming

KW - safety

KW - risk analysis

KW - procedures

KW - evaluation

M3 - Report

SN - 951-38-4165-0

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Perusteita vaaranalaisen kohteen automaatio-ohjeiston kehittämiselle

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -