Proteiiniklusterilla vauhtia kansalliseen yhteistyöhön: Ekosysteemimalli käytännön toteutuksena

Research output: Book/ReportReport

194 Downloads (Pure)

Abstract

Maa ja metsätalousministeriö, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ja VTT käynnistivät syksyllä 2020 hankkeen, jonka tavoitteena oli aktivoida kansallista toimijaverkostoa ja luoda yhteistyömalli, kansallinen proteiiniklusteri, joka mahdollistaisi kasviproteiinituotteiden tehokkaamman alkutuotannon, valmistamisen, jakelun ja käytön kehittämisen. Hankkeessa hyödynnettiin Food and Beyond -ekosysteemiä, ja työ aloitettiin kokoamalla yhteistyöryhmä, joka koostui monipuolisesti ruokasektorin eri toimialojen asiantuntijoista. Hankkeen aluksi hahmotettiin kasviproteiinin arvoketjun suurimpia haasteita ennakkokyselyn avulla, johon asiantuntijat antoivat näkemyksensä. Asiantuntijat osallistuivat myös kahteen työpajaan, joissa työstettiin interaktiivista alustaa hyödyntäen sekä Suomen mahdollisuuksia että haasteita kasviproteiiniarvoketjussa, ja erityisesti sitä, miten ja millaisen yhteistyömallin avulla voitaisiin ratkoa tunnistettuja haasteita ja pullonkauloja. Asiantuntijoiden kanssa pohdittiin myös valitun yhteistyömallin, proteiiniklusterin mahdollisia haasteita ja hahmoteltiin, miten yhteistyö saadaan toimivaksi ja tavoitteet saavutettua. Klusteri on alustava toimintamuoto, koska se mahdollistaa mukana olemisen myös kansainvälisessä EU:n klusteritoiminnassa.

Yhteenvetona voidaan todeta sekä ennakkokyselyn että työpajojen pohjalta, että proteiiniklusterin suurimmiksi mahdollisuuksiksi koettiin uusien verkostojen, kumppanuuksien ja ideoiden luonti, arvoketjun kannattavuuden lisääminen sekä kasviproteiinituotteiden tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen. Lisäksi kansainvälisen viennin kasvattaminen tunnistettiin yhteiseksi tahtotilaksi. Mahdollisiksi haasteiksi koettiin toimintaympäristön ja resurssien mahdollinen muutos, toimijoiden väliset näkemyserot ja luottamuksen puute sekä toimintamallin ja alustan mahdollinen vaikeakäyttöisyys.

Työpajojen tärkein anti oli yhteisen vision rakentaminen, jonka avulla VTT hahmotteli tiekartan tulevalle yhteistyölle. Seuraavaksi luodaan selkeä toimintamalli, jonka yhtenä tavoitteena proteiiniklusterissa on luottamuksen kasvattaminen toimijoiden välillä. Klusterin perustaminen tapahtuu keväällä 2021 ja toiminnan tavoitteena on kehittää konkreettisia ratkaisuja visioon ja tiekarttaan perustuen. Proteiiniklusterin toiminnan avulla on tarkoitus lisätä Suomen potentiaalia kasvaa merkittäväksi kasviproteiinijalosteiden vientimaaksi. Hanke ja sen tuloksena syntynyt proteiiniklusteri on myös tärkeä osa Suomen ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, jossa ruokasektorin toimenpiteiden, mukaan lukien kasviproteiinin omavaraisuuden nostaminen on olennaisessa roolissa.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages14
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • food
  • plant protein
  • farm to fork
  • Food & Beyond

Cite this