Rakentamisen logistiikkaratkaisut: Building 2030 Rakentamisen logistiikkaratkaisut -osahankkeen loppuraportti 9/2018-8/2019

Antti Peltokorpi, Rita Lavikka, Müge Tetik

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä Building 2030 –konsortion Logistiikka-osahankkeen raportissa kootaan yhteen kokemuksia ja tutkimuksia erilaisista rakentamisen logistiikkaratkaisuista.
Materiaalilogistiikan rooli rakentamisen toiminnanohjauksessa ja rakennusprojektin onnistumisessa korostuu jatkuvasti. Huolimatta monista kehitysaskelista, materiaalilogistiikan rooli työmaiden tuottavuuden ja
tuotannon sujuvuuden parantamisessa on jäänyt vähemmälle huomiolle. Uudet toiminnanohjausmenetelmät, kuten tahtituotanto, ja tuotantomenetelmät, kuten esivalmistus, edellyttävät tarkempaa ja täsmällisempää tuote- ja materiaalivirtojen hallintaa. Raportin tarkoitus on levittää tietoa uudehkojen logistiikkaratkaisujen sovelluskohteista ja vaikutuksista laajemmin koko rakentamisen yrityskenttään.

Tutkimusmenetelminä projektissa on hyödynnetty kirjallisuuskatsauksia, markkinaselvityksiä, muiden projektitoimialojen ratkaisujen kartoitusta, logistiikkatoimittajien haastatteluja ja vierailuja sekä Building 2030 -
yritysten pilotoimien logistiikkaratkaisujen analysointia.
Tutkimuksen keskeiset tulokset raportoidaan neljänä osa-alueena: 1) Materiaalilogistiikan kehittyneet osaratkaisut, 2) Rakennushankkeen logistiikan kokonaisratkaisu, 3) Materiaalitoimitusten ohjausprosessi ja
4) Digitaalisen ja standardoidun tuotetiedon mahdollisuudet.
Kirjallisuuskatsauksen ja tutkittujen case-kohteiden avulla tunnistettiin neljä erillistä materiaalilogistiikan kehittynyttä osaratkaisua: 1) Täsmätoimitukset (engl. JIT, just-in-time), 2) Asennussarjat ja –paketit (engl. kitting), 3) Toimittajien hallinnoimat varastot ja toimitukset (engl. VMI, vendor managed inventory) sekä
4) Logistiikkakeskukset (consolidation center). Nämä ratkaisut ovat jo vaihtelevalla laajuudella monien rakennusalan toimijoiden käytössä. Osaratkaisut ovat tyypillisesti sopivia tiettyyn materiaali- tai projektityyppiin.

Rakennushankkeen logistiikan kokonaisratkaisu sisältää neljä erilaista logistiikan tyyppiratkaisua: 1) runko toimitetaan asennustyön tahdistamana täsmätoimituksena suoraan tehtaalta, 2) runkorakennusvaiheessa
täydentävät rakenteet ja talotekniikka toimitetaan täsmätoimituksena logistiikkakeskuksesta suoraan holville, 3) pintarakenteiden, kalusteiden ja viimeistelyn materiaalit toimitetaan päiväkohtaisesti logistiikkakeskuksesta ja 4) pientarvikkeet noudetaan toimittajan hallinnoimasta työmaavarastosta.
Logistiikka-osahankkeessa kehitetty materiaalitoimitusten ohjausprosessi tähtää reaaliaikaiseen toimitusten hallintaan, jotta oikea materiaali olisi oikealla henkilöllä käytössään oikeaan aikaan. Onnistuakseen ohjausprosessi edellyttää kaikkien rakennusprojektin toimijoiden sitoutumista, jotta reaaliaikaista (mitä, missä ja milloin) tietoa materiaaleista kyetään jakamaan projektiin osallistuvien kesken.

Digitaalisen standardoidun tuotetiedon avulla on mahdollisuus kehittää logistiikan ohjausprosessia. Isompana logistiikan ohjausprosessin tavoitteena on, että tuote-, tilaus-, toimitus- ja laskutustiedot kulkisivat sähköisesti koko rakennushankkeen hankinta- ja toimitusketjun läpi. Rakennustiedon (RT) tuotetietojärjestelmä tarjoaa jo 55 000 rakennustuotteelle yksilöiden numeron. Järjestelmä pohjautuu kolmiportaiseen tuotehierarkiaan: tuotejärjestelmä, tekninen tuote ja artikkeli. Järjestelmä mahdollistaa nopean, oikeat vaatimukset täyttävien, tuotteiden löytämisen. Tavoitteena tulisi olla, että tuotetieto virtaa koko rakennusprosessin läpi, tietomallista työmaan hankintaan ja logistiikkaan ja lopulta ylläpitoon. Tähän kehitystyöhön tulisi seuraavaksi panostaa rakennusalan kehitysresursseja.
Original languageFinnish
PublisherAalto University
Number of pages14
Publication statusPublished - Oct 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this