Ratakapasiteetin jakamisen suuntaviivat

Marja Rosenberg, Kirsi Pajunen, Jukka Lähesmaa, Juha Levo, Sami Sahala, Pekka Leviäkangas

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Selvityksen tavoitteena oli määritellä kokonaisuus, joka muodostuu ratakapasiteetin hakemisen ja myöntämisen menettelytavoista sekä ratakapasiteetin jakoprosessin eri vaiheissa tarvittavista tiedoista sekä hallinnollisista vastuista. Lisäksi tavoitteena oli kuvailla kehittämispolku, jolla päästään nykytilanteesta ratakapasiteetin jakamisen tavoitetilaan. Ratakapasiteetin hakemista ja myöntämistä säätelee Suomen rautatielaki (198/2003) ja ratakapasiteetin jakamisesta vastaa Ra-tahallintokeskus (RHK). Ratakapasiteetin hakemista varten rautatieyrityksillä on oltava käytettävissään tiedot vallitsevas-ta ratakapasiteetin jakotilanteesta, rataverkosta ja ratatöistä. Työssä on kuvattu RHK:n ja rauta-tieyritysten tehtävät ratakapasiteetin jakoprosessissa, joka perustuu kolmenlaisiin ratakapasiteet-tihakemuksiin. Ratakapasiteetin perusjaossa ratakapasiteetti jaetaan rautatieyritysten hakemus-ten perusteella vuoden mittaiseksi aikataulukaudeksi. RHK voi määritellä aikataulukaudelle myös muita muutosajankohtia, jolloin säännölliselle lii-kenteelle voidaan hakea muutoksia. Lisäksi kiireellisellä ratakapasiteettihakemuksella voidaan hakea tapauskohtaista, tilapäisesti tarvittavaa ratakapasiteettia. Näiden menettelyjen lopputulok-sena syntyvät vahvistetut ratakapasiteettitiedot, joita rautatieyritykset ja RHK tarvitsevat rauta-tieliikenteen toteuttamisessa ja jotka tallennetaan RHK:n ylläpitämään tietokantaan. Ratakapasiteetin jakoprosessin hallinnossa voidaan osoittaa kriittisiä kohtia. Näitä ovat yhteen-sovittamismenettelyn neuvotteluvaiheen mahdollisesti kireä aikataulu sekä se, että ratatöiden vaikutukset ratakapasiteettiin ja rautatieliikenteeseen eivät ole kattavasti tiedossa ratakapasiteet-tia haettaessa ja myönnettäessä. Säännöllisen liikenteen muutosajankohtiin liittyvien ja kiireel-listen ratakapasiteettihakemusten määrä halutaan pitää rajallisena. Vasta käytäntö tulee osoitta-maan, miten paljon muutosajankohtia tarvitaan ja miten kiireellisen ratakapasiteetin hakeminen tulee ohjeistaa. Myös liikenteen ohjauksessa toteutettavan ratakapasiteetin jouston ja kiireellisen ratakapasiteetin jaon rajanveto ja tarkempi määrittäminen on toistaiseksi tekemättä. Selvityksessä ehdotettiin neljää kehittämistehtävää ratakapasiteetin jakamisen tavoitetilan saa-vuttamiseksi. Ratakapasiteetin jakamisessa tarvittava rataverkkoon ja ratatöihin liittyvän tiedon tulisi olla tulevaisuudessa RHK:n järjestelmässä. Toinen tietojärjestelmä tarvitaan ratakapasi-teettitietojen ylläpitoon ja se toimii myös ratakapasiteetin jakoprosessin työkaluna. Lisäksi ke-hittämissuunnitelmassa esitetään ratakapasiteetin jakamisen toteuttamistapojen kehittämistä ar-vioimalla nykyistä menetelmää käytännön kokemusten perusteella ja vertaamalla sitä muualla Euroopassa käytössä oleviin menettelytapoihin. Jatkotyönä esitetään myös sen rautatieliikenteen hallinnan kokonaisprosessin kuvaamista, mistä ratakapasiteetin jakoprosessi on yksi osa. RHK:n tulee koordinoida esitettyjen kehittämistehtävien toteuttamista. RHK:n ja VR:n välistä yhteis-työtä kehittämistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa on päätetty jatkaa vakinaistamalla tämän selvityksen ohjausryhmän työskentely.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages51
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Cite this