Recycling - återanvändning av gammal asfalt

Anssi Lampinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Recycling, återanvändning av gamla asfaltmassor, blev synnerligen aktuell år 1973 under oljekrisen. Återanvändning har utövats i Finland, så som också utomlands, redan tidigare, men den systematiska provdriften började egentligen år 1974. Av recycling-metoderna är i egentligt bruk tillverkningsmetoderna för s.k. recyclingmassa: asfaltkrosset fräses från vägen eller avlägsnas och krossas och av asfaltkrosset tillverkaas ny asfaltmassa i en satsblandare eller trumblandare vid ett asfaltverk. Mest används trumblandare. Gammal avläganad massa har också använts som sådan utan upphettning, dock sällan. Asfaltkross kan användas som sådant för tillverkning av ny asfaltmassa. Oftast tillförs dock nytt stenmaterial och ny bitumen. Vid satsblandningsmetoden kan man använda ca. 15 - 20 % asfaltkross, varvid det nya stenmaterialet upphettas mer än normalt och vid trumblandningsmetoden 70 - 100 %. Genom tillsats av bitumen erhåller asfaltmassan rätt bitumenhalt och då den bitumen som tillförs är mjukare, B 200, än den som vanligtvis används kan man höja på recyclingasfalt-massans bitumen penetration. I beläggningen sjunker ju bitumens penetration med åldern. Vanligtvis blir det fråga om en bitumen tillsats på ca 1,5 - 2 % medan tillsatsen av stenmaterial är ca 30 %. Vid försök som utförts i slitageprovbana samt på väg har beläggning tillverkad av recycling-massa uppvisat slitstyrka som står i klass med normal asfaltbeläggning. Lämpliga användningsobjekt för recycling-beläggningar är tex. bärlager gång- och cykelvägar samt vägar och gator med låg trafikmängd, men man har också tillsvidare erhållit positiva resultat av användning på livligt trafikerade gator. Lager av väg- och gatuöverbyggnader, som innehåller bituminösa bindemedel och som lämpar sig för recycling rivs i Finland för närvarande ca 20 000 - 22 000 ton årligen, om och mängden går att öka och torde öka i och med en systematisk insamling och lagring av gamla massor. Det skulle vara synnerligen viktigt att en sådan skulle fås till stånd speciellt inom väg- och vattenbyggnadsverket (VoV) men också inom kommunerna. Genom användning av recycling-massor kan för närvarande de årliga inbesbaringarna vad beträffar materialet röra sig mellan ca. 1 - 1,5 milj.mk, vari ingår de kostnadsinbesparingar som erhålles vid användning av bitumen, stenmaterial och filler. Recycling-massans pris har vanligtvis vid de arbeten som utförts utomlands och i Flnland varit ca 20 - 30 % lägre än normal asfaltmassas. Kostnaderna är i hög grad beroende av transportavstånd, krossning o.d. hanteringsbehov och den bitumen tillsats som krävs. Vid sidan av kostnadsbesparingar erhålls energibesparingar p.g.a. den bitumen, i medeltal 4,5 % som asfaltkrosset innehåller. För att recycling-metoden skall erhålla status av normal tillverkningsmetod för asfaltmassor skulle det vara nödvändigt att uppgöra normer för tillverkningsmetoder, kvalitetskrav, som bör ställas på massan och användningsobjekt.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages80
ISBN (Print)951-38-1640-0
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number4
ISSN0358-5085

Keywords

  • pavements
  • bituminous coatings
  • recycling

Cite this