Selvitys ja tiekartta Vuosaaren sataman työkoneliikenteen päästövähennyksille

Research output: Book/ReportReport

152 Downloads (Pure)

Abstract

Tämän työn tavoitteena oli tuottaa selvitys ja tiekartta Vuosaaren sataman työkonelogistiikan hiilidiok-sidipäästöjen vähentämiseksi 60 %:lla vuoteen 2035 mennessä vuoden 2015 tasoon nähden. Työn aikana suoritettiin avaintoimijahaastatteluita Helsingin Satama Oy:lle, keskeisille satamaoperaattoreille, työkonevalmistajille sekä Göteborgin satamalle. Työn aikana muodostettiin laskentamalli työkoneiden CO2-päästöjen ja kokonaiskäyttökustannusten arvioimiseksi. Hyödyntämällä laskentamallia saatiin eri työkoneiden CO2-päästöille arvio. Lukit ja terminaalitraktorit kattavat arvion pohjalta yhteensä yli kolme neljäsosaa kaikista CO2-päästöistä. Lisäksi arvion pohjalta olisi akkusähköisillä lukeilla saavutettavissa merkittävät kokonaiskustannussäästöt suhteessa moottoripolttoöljyn käyttöön. Mikäli vuoden 2035 CO2-päästöjen vähentämistavoite toteutettaisiin puhtaasti uusiutuvalla moottoripolttoöljyllä, tulisi tämä maksamaan noin 1 milj. euroa vuositasolla olettaen, että polttoaineenkulutus olisi vuonna 2035 samalla tasolla kuin vuonna 2019. Keskeiseksi toimenpiteeksi päästötavoitteen saavuttamiseksi ehdotetaan pilotointihankkeen käynnis-tämistä. Pilotointihankkeen keskeinen tavoite olisi madaltaa operaattoreiden kynnystä siirtyä täyssäh-köisiin työkoneisiin sekä ottaa käyttöön uusiutuvaa moottoripolttoöljyä ja sitä kautta oppia uusien teknologioiden käyttöä sekä operointimallien kehittämistä niillä operoimiseksi. Hankkeen aikana pilo-toitaisiin operaattoreiden toimesta muutamia kappaleita keskeisimpiä akkusähköisiä työkoneita, kuten lukkeja ja terminaalitraktoreita, sekä demonstroitaisiin uusiutuvan moottoripolttoöljyn käyttöä eri ikä-luokan työkoneissa. Helsingin Satama Oy vastaisi hankkeen koordinoimisesta. Helsingin Satama vas-taisi myös pilotointiin valittujen työkoneiden ja latausjärjestelmien hankkimisesta. Hankitut työkoneet vuokrattaisiin operaattoreille käyttöön 1–2 vuoden sopimuksilla erillisen kilpailutuksen kautta. Tarvitta-vat pikalataus- sekä varikkolatausjärjestelmät kulkisivat työkoneiden mukana pilotointihankkeen aika-na. Muiksi keskeisiksi kannustinkeinoiksi tavoitteen saavuttamiseksi ehdotettiin uusiutuvan polttoai-neen ylimääräisen kustannuksen osittaista tai täyttä kompensointia joko suoraan tai satamamaksun kautta. Täyssähköisten työkoneiden osalta ehdotetaan alennusta satamamaksuun perustuen täyssäh-köisillä työkoneilla suoritettujen kuljetustonnien suhteeseen operaattorin kuljettamiin kokonaistonneihin. Tämän selvityksen ja tiekartan on tilannut 6Aika-ohjelmaan kuuluva HNRY – Hiilineutraalit ja resurssivii-saat yritysalueet -hanke, joka on saanut Uudenmaan liiton myöntämän rahoituksen Euroopan aluekehi-tysrahastolta (EAKR).
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
Publication statusPublished - 25 Mar 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Asiakasraportti
NumberVTT-CR-01565-20

Keywords

  • Satamatyökoneet
  • Sähköiset voimalinjat
  • Uusiutuvat polttoaineet
  • Pilotti
  • Tiekartta

Cite this