Stenmaterial för vägbeläggningar: Bestämning av slitstyrka

Martti Eerola, Risto Alkio, Peet Höbeda

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Syftet med föreliggande undersökning har varit att utreda lämpligheten hos provningsmetoder (och främst hos sliptester) för mätning av stenmaterials motståndskraft mot slitaget av dubbade däck. Avsikten har också varit att utveckla en samnordisk testmetod, som ensam eller kombinerad med någon annan metod skulle kunna förutsäga slitstyrkan hos stenmaterialet. En slipapparat har inköpts av Statens tekniska forskningscentral, Esbo, Finland. En provningsmetod, det s.k. finska slipvärdet, har utvecklats. Provplattor av stenmaterial (fraktion 9,52 - 12,00 mm) tillverkades för sliptesten och nöttes mot den roterande slipskivan, varefter mängden av det bortslitna materialet bestämdes. Resultaten jämfördes med resultat från de tidigare utvecklade svenska och norska slipmetoderna. Metoderna ger överensstämmande resultat. Det finska slipvärdet korrelerar icke med sprödhets- eller Los Angeles -talet. Det konstaterades däremot att slipvärdet stod i god överensstämmelse med Tröger-slitaget, som provats i Sverige. En tämligen god överensstämmelse erhöll även med resultat från Microdevalmetoden som används i Frankrike. Jämförelse av slipprovningen med andra normerade laboratoriemetoder ger dock inte den rätta bilden av metodernas relevans. Man jämförde därför också analysresultaten med slitaget uppmätt i provvägsmaskiner och på provvägar. Den bästa överensstämmelsen erhölls med produkten av sliptal och sprödhetstal. Sliptalet överensstämde dock vanligen bättre än sprödhetstalet. I vissa fall stod också resultatet av Los Angeles -metoden i god korrelation med slitaget. I många fall har dock resultaten från slitagemätningarna på vägen varit osäkra. Slitstyrkan påverkas av många faktorer ock man kan därför inte dra slutgiltiga slutsatser på grundval av det ringa undersökningsmateriaIet. Samtliga slipningsmetoder undersöker samma stenmaterialegenskaper. Korrelationskoefficienterna är tämligen likvärdiga. Slipvärdesprovningen, som utförts i Finland föreslås av projektgruppen dock till en samnordisk metod.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages87
ISBN (Print)951-38-1369-X
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number55
ISSN0358-5077

Cite this