Tasoliittymän väistötilan liikenneturvallisuusvaikutukset

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tasoliittymän väistötilan turvallisuusarvioiden taustatietoina tarkasteltiin maanteiden tasoliittymien turvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Maanteiden nelihaaraisissa (X) liittymissä henkilövahinkoon johtavan onnettomuuden (hvjo) riski liittymään saapuvaa ajoneuvoa kohti on noin 60 % suurempi kuin kolmihaaraisissa (T) liittymissä. Onnettomuuskustannukset yhtä liittymään saapuvaa ajoneuvoa kohti ovat X-liittymissä yli puolet suurempia kuin T-liittymissä (4,6 ja 2,8 snt/ajoneuvo). Ero kertyy lähinnä risteämisonnettomuuksista. Väistötiloja ei käytetä kovin laajasti eri maissa, eikä kirjallisuuden avulla saada selvää kuvaa väistötilan turvallisuusvaikutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tämän tutkimuksen lähtöaineistona käytettiin vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen tietoja väistötiloista. Tuolloin tierekisterin mukaan maanteillä oli väistötila 419 T-liittymässä. Tarkistuksissa todettiin, että näistä vain 343 oli todellisia kolmihaaraisia väistötilaliittymiä, sillä em. liittymistä 74:ssä oli virheellinen tierekisteritieto (liittymässä on muu kuin vähämerkityksinen neljäs liittymähaara tai siinä ei ole väistötilaa). Sekä henkilövahinkoon johtavan että kuolemaan johtavan onnettomuuden riski oli suurempi näissä virheellisesti kirjatuissa liittymissä kuin todellisissa väistötilaliittymissä. Todellisissa väistötilallisissa liittymissä hvjo-riski liittymään saapuvien autojen määrää kohti oli keskimäärin muita T-liittymiä pienempi. Tarkasteltaessa liikennemäärän vaikutusta väistötilaliittymän riskiin kävi ilmi, että hvjo-riski oli keskimääräistä väistötilaliittymän riskiä korkeampi niissä väistötilaliittymissä, joissa liikennemäärät edellyttäisivät erillistä vasemmallekääntymiskaistaa. Hieman yllättäen kuolemaan johtavien onnettomuuksien riski liittymään saapuvien autojen määrää kohti oli selvästi koholla väistötilallisissa liittymissä sellaisilla liikennemäärillä, jotka tasoliittymäohjeen mukaan soveltuvat väistötilan käyttöön. Yksityiskohtaisempien tarkastelujen perusteella kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli tapahtunut suhteellisen paljon väistötilallisissa liittymissä, joissa pääsuunnan suoraan ajava liikenne on 6 000–8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sivutieltä liittymään saapuvien autojen osuus on alle 2 %. Onnettomuustyyppien perusteella nämä kuoleman johtaneet onnettomuudet liittyivät usein päätieltä vasemmalle kääntymisiin. Tällaisten liittymien järjestelyt on syytä käydä läpi, ja ohjeen liikennemäärien raja-arvoihin on tarvittaessa tehtävä muutoksia. Lisäksi ohjeiden vastaiset väistötilaliittymät tulisi tarkistaa ja korjata ohjeiden mukaisiksi. Tehdyt tarkastelut korostavat tierekisterin oikeiden tietojen tärkeyttä sekä sitä, että pelkkä hvj-onnettomuuksien määrän analysointi ei riitä tarkasteltaessa toimenpiteitä, joilla saattaa olla erilainen vaikutus vakavuudeltaan erilaisiin onnettomuuksiin.
Original languageFinnish
PublisherFinnish Transport Infrastructure Agency
Number of pages35
ISBN (Electronic)978-952-317-682-9
Publication statusPublished - 14 Mar 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVäyläviraston tutkimuksia
Number9/2019
ISSN2490-0982

Keywords

 • tasoliittymät
 • tieliikenneonnettomuudet
 • loukkaantuminen
 • väistötilat
 • vägkorsning
 • trafikolycka
 • allvarlig personskada
 • väjningsfil
 • junction
 • accident
 • seriously injured
 • bypass lane

Cite this