Tasoristeysten turvallisuus Oulu-Kontiomäki -rataosalla

Jouni Hytönen, Tapio Ahonen, Erkki Ritari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Oulu–Kontiomäki-rataosalla (166 km) inventoitiin syyskuussa 2002 kaikki radan ja tien 92 tasoristeystä. Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyysmittarilla tien molemmista lä-hestymissuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoristeykset valokuvattiin tieltä suoraan eteen, vasemmalle ja oikealle radalle useammalta etäisyydeltä sekä radalta suo-raan kohti tasoristeystä molemmista lähestymissuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin tur-valaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominai-suuksia. Kaikille vartioimattomille ajokelpoisille tasoristeyksille tehtiin ajosimulaattorilla ylitysai-kalaskelmat pituuskaltevuustietojen perusteella. Laskenta-ajoneuvoina olivat henkilöauto, kaksiakselinen kuorma-auto ja 25,25 m pitkä ajoneuvoyhdistelmä. Ylitysaikoja verrattiin näkemän puitteissa laskettuihin junan ajoaikoihin pisimmästä näkemästä tasoristeykseen. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perusteella laa-dittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luokiteltiin toteutta-misajankohdan perusteella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin halpoja ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näkemäraivauksia ja ajoneuvoryh-mien ylitysrajoituksia. Jo ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jälkeen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliimpia toimenpiteitä, kuten puolipuomilaitteiden rakentamisia. Kol-mas vaihe sisältää tasoristeyksen lopullisesti poistavia toimenpiteitä: korvaavan tien ra-kentamisia ja eritasoristeysten rakentamisia. Kolmannen vaiheen toteutuessa Oulu–Kon-tiomäki-rataosalle jää 72 tasoristeystä, joista 18:ssa on puomit.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages21
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE4384

Cite this