Tasoristeysten turvallisuus Oulu-Rovaniemi -rataosalla

Jouni Hytönen, Matti Anila, Erkki Ritari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Oulu–Rovaniemi-rataosalla (218 km) inventoitiin kesäkuussa 2001 kaikki radan ja tien tai laituripolun 201 tasoristeystä. Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyys-mittarilla tien molemmista lähestymissuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskul-mamittarilla. Tasoristeykset valokuvattiin tieltä suoraan eteen, vasemmalle ja oi-kealle radalle useammalta etäisyydeltä sekä radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista lähestymissuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin turvalaitteiden ja lii-kennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia. Kaikille vartioimattomille ajokelpoisille tasoristeyksille tehtiin ajosimulaattorilla ylitysaikalaskelmat pituuskaltevuustietojen perusteella. Laskenta-ajoneuvoina olivat henkilöauto, kaksiakselinen kuorma-auto ja 25,25 m pitkä ajoneuvoyhdis-telmä. Ylitysaikoja verrattiin näkemän puitteissa laskettuihin junan ajoaikoihin pisimmästä näkemästä tasoristeykseen. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perus-teella laadittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luo-kiteltiin toteuttamisajankohdan perusteella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin halpoja ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näke-märaivauksia ja ajoneuvoryhmien ylitysrajoituksia. Jo ensimmäisen vaiheen ta-voitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jäl-keen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliimpia toimen-piteitä, kuten puolipuomilaitteiden rakentamisia. Kolmas vaihe sisältää tasoris-teyksen lopullisesti poistavia toimenpiteitä: korvaavan tien rakentamisia ja erita-soristeysten rakentamisia. Kolmannen vaiheen toteutuessa Oulu–Rovaniemi-rataosalle jää 122 tasoristeystä, joista 20:ssä on puomit ja neljässä tasoristeysvalo.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE1337/02

Cite this