Tasoristeysten turvallisuus Tampere-Pori-rataosalla

Matti Anila, Jouni Hytönen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tampere–Pori-rataosalla (135 km) inventoitiin lokakuussa 2000 kaikki radan ja tien 71 tasoristeystä. Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyysmittarilla tien mo-lemmista lähestymissuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoris-teykset valokuvattiin tieltä suoraan eteen, vasemmalle ja oikealle radalle useam-malta etäisyydeltä sekä radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista lähesty-missuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin turvalaitteiden ja liikennemerkkien ole-massaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia. Kaikille vartioimattomille ajokelpoisille tasoristeyksille tehtiin ajosimulaattorilla ylitysaikalaskelmat pituuskaltevuustietojen perusteella. Laskenta-ajoneuvoina oli henkilöauto, kaksiakselinen kuorma-auto ja 25,25 m pitkä ajoneuvoyhdistelmä. Ylitysaikoja verrattiin näkemän puitteissa laskettuihin junan ajoaikoihin pisim-mästä näkemästä tasoristeykseen. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perus-teella laadittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luo-kiteltiin toteuttamisajankohdan perusteella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin halpoja ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näke-märaivauksia ja ajoneuvoryhmien ylitysrajoituksia. Jo ensimmäisen vaiheen ta-voitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jäl-keen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliimpia toimen-piteitä, kuten puolipuomilaitteiden rakentamisia. Kolmas vaihe sisältää tasoris-teyksen lopullisesti poistavia toimenpiteitä: korvaavan tien rakentamisia ja erita-soristeysten rakentamisia. Kolmannen vaiheen toteutuessa Tampere–Pori-rataosalle jää 45 tasoristeystä, joissa 17:ssä on puomit, kolmessa valo- ja ääniva-roituslaitos ja kolmessa tasoristeysvalo.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages22
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Rakennustekniikka. Tutkimusraportti
NumberRTE722/01

Cite this