Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa

Translated title of the contribution: Statistics on road traffic accidents in Finland

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Liikenneonnettomuustilastot ovat keskeinen mittari liikenneturvallisuustilanteen ja sen muutosten seuraamiseen. Tässä työssä esitetään ajantasainen kuvaus siitä, miten tieliikenneonnettomuuksia Suomessa tilastoidaan, ja verrataan eri tilastojen antamaa kuvaa liikenneturvallisuuden viimeaikaisesta kehityksestä.
Tarkasteluun otettiin neljä keskeistä liikenneonnettomuustilastoa: Tilastokeskuksen Tieliikenneonnettomuustilasto, Väyläviraston liikenneonnettomuusrekisteri, Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien onnettomuustietorekisteri ja Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto. Tilastojen muodostumista selvitettiin dokumenttien ja haastattelujen pe-rusteella. Kuolemaan, loukkaantumiseen ja pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lukumääriä eri tilastoissa vertailtiin vuosilta 2008–2017.
Tutkijalautakunnat raportoivat vuosittain 11 % enemmän tai 4 % vähemmän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia kuin Tilastokeskus. Erot johtunevat pääosin Tilastokeskuksen käyttämästä tiukemmasta tieliikennekuoleman määritel-mästä. Onnettomuusmäärien kehitys oli molemmissa laskeva. Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla vakuutusyhtiöiden aineisto antaa vuosittain 161–322 % suuremman lukumäärän kuin Tilastokeskuksen aineisto. Ero selittynee suurimmaksi osaksi sillä, että etenkin lievemmissä loukkaantumisissa kynnys ilmoittaa vahingosta vakuu-tusyhtiöön on matalampi kuin ilmoittaa poliisille. Vakuutusyhtiöiden aineistossa loukkaantuneiden lukumäärässä ei ol-lut laskevaa trendiä toisin kuin Tilastokeskuksen aineistossa, minkä taustoja olisi syytä selvittää yksityiskohtaisemmin. Omaisuusvahinkojen kohdalla vakuutusyhtiöiden luvut ovat 226–504 % suuremmat kuin Väylävirastolla. Ero selittynee taas sillä, että vakuutusyhtiöille raportoidaan omaisuusvahingoista herkemmin kuin poliisille. Omaisuusvahinkojen koh-dalla tilastojen trendit olivat saman suuntaisia, mutta tilanteen kehitystä on syytä seurata tulevaisuudessa.
Tilastojen vertailu osoittaa, että tilastojen muodostumisprosessi vaikuttaa merkittävästi onnettomuuksien lukumäärään ja muodostumisprosessin ymmärtäminen auttaa myös tulkitsemaan lukuja. Loukkaantumisten lukumäärän kehitys ver-tailluissa tilastoissa ei ollut yhtenevä, toisin kuin kuolemaan ja omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla.
Translated title of the contributionStatistics on road traffic accidents in Finland
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Number of pages29
ISBN (Electronic)978-952-311-467-8
Publication statusPublished - 10 Feb 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTraficomin tutkimuksia ja selvityksiä
Volume2/2020
ISSN2669-8773

Keywords

  • raod traffic safety
  • accident statistics
  • road traffic fatalities
  • serious road traffic injuries

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Statistics on road traffic accidents in Finland'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this