Tienpidon markkinoiden toimivuus - yritysten ansaintalogiikka

Eero Nippala, Terttu Vainio

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Markkinoiden analysoinnissa on fokusoiduttu ensin maarakennusmarkkinoihin, siitä edelleen väylämarkkinoihin ja edelleen tienpidon markkinoihin. Tavoitetila perustuu haastatteluihin, markkinoiden toimivuutta käsitteleviin tutkimuksiin sekä VTT:n asiantuntijoiden näkemykseen tavoitetilaksi. Tavoitetilan saavuttamiseksi on ehdotettu toimenpiteitä ja mittareita. Tarkastelun kohteeksi otettujen maarakennusmarkkinoiden arvo on 3 100 milj. euroa. Tämä voidaan jakaa kahteen erityyppiseen markkinaan: 1 800 milj. euron rakennus- ja ylläpitotöihin ja 1 300 milj. euron hoitourakoihin. Tiehallinnon osuus koko maarakennusmarkkinasta on noin 700 milj. euroa, josta noin 500 milj. euron arvoinen osuus on rakentamista ja ylläpitoa ja noin 200 milj. euron arvoinen osuus teiden hoitoa. Kokonaismarkkinoilla on muutamia suuria tilaajia (Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja suuret kunnat) ja lukuisia pieniä (kunnat, yritykset). Aluetasolla yksittäinen kunta on iso tilaaja. Perinteisesti kunnissa ei ole erotettu tilaamista ja tuottamista toisistaan. Kunnissakin on menossa markkinaehtoistumiskehitys, jolla pyritään mm. kustannustehokkuuden ja -tietoisuuden parantamiseen, organisaation ketteryyden parantamiseen sekä innovaatioihin kannustamiseen. Kunnille suositellaan kilpailuttamisen ja avoimuuden lisäämistä, kokonaistaloudellisuuden käyttämistä valintaperusteena, hankintaosaamisen parantamista ja omien osastojen pidättäytymistä tarjouskilpailuista. Ratahallintokeskus, RHK vastaa radanpidosta ja radoilla tapahtuvan liikenteen ohjauksesta. RHK tilaa toistaiseksi huomattavan osan ratojen kunnossapidosta ja investoinneista VR-Radalta. Tienpito kilpailutetaan markkinoilla. Tiehallinto on kehittänyt aktiivisesti uusia urakkamuotoja, kuten ST - suunnittele ja toteuta urakka sekä elinkaarimalleja. Uudet urakkamuodot otetaan suunnitelmallisesti käyttöön. Tiehallinnon toimittajista suurimman markkinaosuus ylläpitoa lukuun ottamatta on niin suuri, että sen voidaan katsoa omaavan määräävän markkina-aseman Tiehallinnon töissä. Neljän suurimman toimittajan yhteenlaskettu osuus nousee kaikissa tuotteissa tasolle, jota kutsutaan oligopoliseksi markkinoiden tilaksi. Tieliikelaitoksen osaaminen, paikallistuntemus, konekalusto, tukikohdat ja maaainesvarat ovat ylivoimaisia verrattuna suureen osaan kilpailijoita ja siksi se on saavuttanut suuren markkinaosuuden. Infratoimialan urakointiyritysten käyttökate on ollut viime vuosina 13 - 14 prosenttia, liiketulos 8-9 prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto jonkin verran yli 20 prosenttia. Aikavälillä 1975-2001 infratuotannon kokonaistuottavuus on parantunut parikymmentä prosenttia. Tuottavuus on parantunut koska alalta on poistunut työvoimaa ja töitä on koneellistettu. Tulevaisuuden tavoitetilana tulisi olla väyläverkoston ylläpidon ja kehittämisen käsittely eri liikennemuodosta koostuvana kokonaisuutena, jota tarkasteltaisiin budjettivuotta pitkäjänteisemmin ja hankkeista/teemapaketeista päätettäisiin kokonaisuuksina yksittäisten hankepäätösten sijaan. Markkinoilla tulisi välttää resurssipiikkejä tai vastaavasti kuoppia koordinoimalla julkisen sektorin suurhankkeiden ja yksityisen sektorin suurhankkeiden ajoittuminen toisiinsa nähden. Hankintamenettelyt/urakkamuodot ja urakoiden sisällöt tulisi olla sellaisia, että yritykset pystyvät vastamaan niihin. Tärkeintä on kuitenkin se, että tilaajien hankintakäytännöt ovat yhdenmukaisia eri sektoreilla ja maan eri osissa. Toimintatavoista tapahtuvista muutoksista ja muutosten ajankohdista on hyvä tiedottaa ja tällä tavoin parantaa markkinoiden ennakoitavuutta, koska palvelujen tarjoajat tarvitsevat aikaa sopeuttaa toimintaansa tuleviin muutoksiin. Ala tarvitsee kärkiyrityksiä, joiden resurssit riittävät sekä laatunsa että määränsä puolesta kehittämään kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille. Suomen tienpidon markkinoiden vuorovaikutus kansainvälisten tienpidon markkinoiden kanssa nopeuttaa uusien innovaatioiden käyttöön omaksumista sekä helpottaa suomalaisen kärkiteknologian vientiä ulkomaille.
  Original languageFinnish
  PublisherTiehallinto
  Number of pages39
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Keywords

  • roads, civil engineering
  • business model
  • revenue logic
  • productivity
  • profitability

  Cite this