Tutkimuksesta liiketoiminnaksi: TEKESin tutkimuslähtöisten liikeideoiden haku- ja jalostusprojektien arviointi

Eija Ahola, Kirsi LaPointe

Research output: Book/ReportReport

Abstract

TEKES käynnisti vuonna 1993 toiminnan, jonka tavoitteena on edistää tutkimuslähtöisen uuden liiketoiminnan syntyä Vuosina 1994 ja 1995 operatiivisista tehtävistä ovat projektimuotoisesti huolehtineet teknologian siirtoyhtiöt omilla paikkakunnillaan. Näissä, tässä raportissa TULI-projekteiksi kutsutuissa projekteissa, on arvioitu yli 400 ideaa ja valittu jatkojalostettaviksi runsaasti yli 100 ideaa. Keväällä 1996 TEKES tilasi toiminnan arvioinnin VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmältä. Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella miten perustavoite eli uuden liiketoiminnan syntyminen oli toteutunut sekä mitä lisäarvoa TULI-toiminta on teknologian siirtoon ja kaupallistamiseen tuonut. Arviointiin kerättiin aineistoa haastattelemalla teknologian siirtoyhtiöiden projektipäälliköitä, tekemällä kysely ns. jatkojalostukseen päässeille tutkijoille sekä haastattelemalla joitakin TEKESin edustajia. Tässä raportissa kuvataan TULI-toimintatapaa, esitellään teknologian siirtoyhtiöt ja TULI-toiminnan asemoituminen niissä, sekä kuvataan tutkijoiden näkemyksiäTULI-toiminnan hyödyllisyydestä. Yhteenvedossa on kuvattu SWOT-analyysin avulla nykyisen toimintatavan hyviä puolia ja heikkouksia sekä tehty yleisempiä arvioita TULI-toiminnasta. Toiminnan seurauksena on jo syntynyt 15 - 20 milj. mk liikevaihtoa (valmistukseen ja myyntiin on edennyt 13 tuotetta). Prosessin aikana edistetyt ideat voivat täydellisesti onnistuessaan merkitä jopa satojen miljoonien markkojen liikevaihtoa, mutta todennäköisesti tulokset jäävät pienemmiksi mm. siksi, että tutkimuslähtöiset yritykset eivät yleensä kasva. Vaikka TULI-toiminnalla on olennainen merkitys kyseisen liiketoiminnan syntymiseen, ei tuloksia voida laskea yksin sen ansioksi eikä TULI-toiminnan merkitystä voi yksioikoisesti arvioida syntyneiden uusien yritysten tai olemassa oleviin yrityksiin siirrettyjen tutkimustulosten mukaan. Tutkimustulosten kaupallistaminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi josta TULI-toiminta on luontevasti valinnut pääasialliseksi toimin/å-alueekseen markkina-, asiakas- ja suojattavuuskysymysten selvittämisen. Jatkossa huomiota voitaisiinkin erityisesti kiinnittää lupaavimpien ja liiketoimintapotentiaaliltaan merkittävimpien ideoiden pitkäaikaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen ja koko kaupallistamisprosessin suunnitelmalliseen läpivientiin. TEKESin toiminta on selvästi aktivoinut teknologian siirtoa ja luonut ja kehittänyt tähän liittyvää toimintaa teknologian siirtoyhtiöissä. Se missä määrin toiminta on yhtiöiden omaa varsinaista liiketoimintaa, missä määrin TEKESin rahoitusta ja tukea vaativaa, vaihtelee yhtiöittäin. Ilman TEKESin rahoitusta teknologian siirtotoiminta yhtiöissä näyttäisi kuitenkin olevan varsin vähäistä. Toiminta on selvästi kasvattanut teknologian siirron osaamista yhtiöissä. Kehittämisen tarvetta on edelleen esimerkiksi liiketoimintapotentiaalin arvioinnissa ja kaupallistamisvaihtoehtojen tarkastelussa. Teknologian siirto ja kaupallistaminen edellyttävät sen luonteista osaamista, jonka kehittyminen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista, konkreettista työtä ("leaming by doing"). Kokemusten vaihtoa ja yhtiöiden välistä yhteistyötä tulisikin lisätä, samoin huolellista harkintaa ulkopuolisten konsulttien valinnassa. Erityistä huomiota tulee myös kiinnittää siihen, miten toimintaa tutkijoille esitellään ja mitä lupauksia annetaan. Aktiivinen tutkimustulosten haravointi ja jatkojalostaminen on ollut uutta ja uraauurtavaa. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä, alkuperäisen tavoitteen mukaisia tuloksiakin on saavutettu kohtuullisesti. Tältä osin toimintaa kannattaa siis jatkaa ja kehinää. TEKES on aktivoinut tutkimustulosten kaupallistamista myös osana tavoitetutkimusta ja kehittämällä uudenlaisia tukimuotoja, esimerkiksi pääomaehtoisia tuotekehityslainoja. Nähtäväksi jääkin, millaisen aseman erillinen tutkimustulosten haravointi- ja jatkojalostustoiminta TEKESissä saa. Teknologian siirtoyhtiöihin toiminta kuitenkin toivon makaan on tullut jäädäkseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages66
ISBN (Print)951-38-4912-0
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1757
ISSN1235-0605

Keywords

 • research
 • commerce
 • innovation
 • technology transfer
 • companies
 • evaluation
 • commercialization
 • interviews
 • analyzing
 • fibers
 • digital techniques

Cite this