Tutkimusorganisaation oppiminen kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessissa: Osallistujien, johdon ja menetelmän kehittäjän käsityksiä prosessin aikaansaamasta oppimisesta

Translated title of the contribution: Developmental Impact Assessment Process Enhancing Learning in a Research Organization: Perspectives of the Participants, Management and Developer of the Process

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaista oppimista kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessi saa aikaan tutkimusorganisaatiossa. Tutkielma tehtiin ajankohtana, jolloin suomalainen tutkimusjärjestelmä oli murroksessa. Tämän päivän tutkimukselta odotetaan yhä parempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimuksen rakenteita ollaan uudistamassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisten tutkimusorganisaatioiden vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtia ja organisaation oppimisen lähestymistapoja. Tutkimusorganisaatioiden olemassaolon oikeutuksen rinnalla vaikuttavuuden arviointien haasteeksi on noussut arvioinnin kohteiden oppiminen arvioinneista. Tämä edellyttää arviointien toimintatavoilta uusia, ihmisten toiminnan tasolle siirtyviä lähestymistapoja. Tutkielman teoriaosassa tarkasteltiin yksilölliskognitiivista, sosiokulttuurista ja kehittävän työntutkimuksen tapaa jäsentää organisaation oppimista. Kehittävässä työntutkimuksessa toiminnan laadullista muutosta eli oppimista on kuvattu ekspan-siivisena oppimisena. Ekspansiiviseksi oppimiseksi kutsutaan oppimista ja työkäytännön kehittämistä, jossa työntekijät itse ratkai-sevat nykyisen toiminnan ongelmia tulkitsemalla työn tarkoitusta, kohdetta ja tuotosta uudella tavalla, entistä laajemmassa yhtey-dessä. Tutkielmassa tutkittiin uudenlaisen kehittävän vaikuttavuuden arvioinnin aikaansaamaa oppimista Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen bioenergiatutkijoille kesällä 2007 järjestetyssä kokeilussa. Menetelmä yhdistää ekspansiivisen oppimisen ja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnin lähestymistapoja. Prosessin synnyttämän oppimisen selvittämisessä keskityttiin kymmenen eri näkökulmia edustavan osallistujan käsitysten laadulliseen analysointiin. Haastattelut toteutettiin noin kolme kuukautta kehittämiskokeilun jälkeen. Tutkimustulosten pohjalta on ilmeistä, että kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessi sai aikaan osallistujien ajattelutapojen ekspansiivista oppimista ja ensimmäisiä ituja uudenlaisen, entistä vaikuttavamman tutkimuksen tekemiseen. Analyysin perusteella suurin osa tutkijoista oli sisäistänyt vaikutta-vamman tutkimuksen tekemisen elementtejä ja prosessissa arvioidut hankkeet olivat toimineet vanhan toimintatavan kyseenalaista-misen välineinä. Lisäksi prosessilla ja sen toimintatavalla todettiin olevan tutkijoiden työskentelymotivaatiota kohottava merkitys. Organisaation johto sisäisti prosessissa osallistavan ja omista vahvuuksista lähtevän toimintatavan arvon, mikä on yksi merkittävä edellytys organisaation oppimiselle. Prosessin aikana oppiminen oli vielä keskeneräistä ja vasta alkua organisaation toiminnan laadulli-selle muutokselle ja ekspansiiviselle oppimiselle. Lisäksi kehittävä vaikuttavuusarviointi edisti tutkimusorganisaatiossa asiakasläh-töistä toimintatapaa. Toimintatapaa ollaan kokeilun jälkeen levittämässä MTT:n tutkimusorganisaatiossa laajemmin. Kehittävä vaikuttavuusarviointi näyttää lupaavalta toimintatavalta kehittää tutkimustyötä monitieteellisempään ja vaikuttavampaan suuntaan.
  Translated title of the contributionDevelopmental Impact Assessment Process Enhancing Learning in a Research Organization: Perspectives of the Participants, Management and Developer of the Process
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages149
  ISBN (Print)978-951-38-7095-9, 978-951-38-7096-6
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Publications
  Number681
  ISSN1235-0621

  Keywords

  • organizations
  • public research organizations
  • personnel
  • organizational learning
  • expansive learning
  • development
  • impact analysis
  • impact assessment
  • impact evaluation

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Developmental Impact Assessment Process Enhancing Learning in a Research Organization: Perspectives of the Participants, Management and Developer of the Process'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this