Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen: InnoEnvi-hanke

Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen, Markku Mikkola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Laaja InnoEnvi-hanke - ympäristöalan, sen yritysten ja niiden verkostoitumisen kehittämishanke - oli suunnattu antamaan sysäys ympäristöklusterin muodostumiselle. Kohteena oli eteläisen Suomen alue, missä suuri osa ympäristöalan yrityksistä ja merkittävä osa toimijoista on. Hanke kesti hieman yli puolitoista vuotta. Se alkoi keväällä 2002 ja päättyi vuoden 2004 alussa. InnoEnvi-hankkeen tavoitteena oli eteläisen Suomen alueen yritysten vientitoiminnan edistäminen. Tarkoituksena oli luoda ja käynnistää miniklustereita ja laatia yritys- ja toimijaverkostoille strategioita, liiketoimintakonsepteja ja toimintamalleja, joiden avulla yritykset ja alan toimijat voivat kiinteyttää verkostotoimintaansa ja päästä vientimarkkinoille. Erityisesti painotettiin pk-yritysten roolin kehittämistä. Hankkeen tavoitteena oli edistää yritysten ja alan toimijoiden keskinäistä verkostoitumista sekä luoda puitteet ympäristöklusterin tukiorganisaatiolle. Tavoitteena oli edistää alueen toimijoiden yhteistyötä ja erilaisten alueen seutujen yritysten toimintaedellytyksiä. Kehittämishankkeessa luotiin miniklusterimalli. Malli on arvoverkosto- ja osaamiskeskittymätasoinen rakenne- ja toimintamalli. Miniklusterimalli kuvaa verkostoryhmiä ja useamman tason verkostorakenteita. Miniklusterimallissa miniklustereiden määrittelyn lähtökohtana ovat tuote- ja palveluryhmät sekä markkinat, asiakassegmentit ja asiakasryhmät. Miniklusteri voi toimia yhdellä tai useammalla asiakassegmentillä, jotka voivat olla jopa eri toimialoilla. Miniklusteri on yhteen tai useampaan markkinasegmenttiin tuotteita ja palveluja tuottava verkosto. Miniklusterin ympärille kokoontuu usean alan toimijoita, joiden panosta tarvitaan asiakassegmenteille suunnattujen tuote- ja palvelukokonaisuuksien tuottamiseen, toimittamiseen ja ylläpitoon. Miniklusterilla voi olla myös alueellinen tai kansallinen ulottuvuus ja se voi muodostaa alueellisen osaamis- ja innovaatiokeskittymän. Miniklusterinäkökulma nostaa esiin verkostoitumisen uudet piirteet ja muodostaa uudenlaisen mallin ja perustan hallita monimutkaistuvia verkostosuhteita. Miniklusterissa voi toimia monentasoisia ja monen portaan yrityksiä. Miniklusterissa voi olla kärkiyrityksiä, jotka ovat merkittävässä roolissa miniklusterissa ja suhteessa asiakkaisiin. Mukana voi olla monitasoinen verkosto, jossa voi toimia useita alaverkostoja. Tarkoituksena on, että miniklustereita voidaan rakentaa yritysryhmien ja yritysryppäiden kautta. Miniklusterimalli on verkostotason konsepti talouden tarkastelussa esille nousseeseen klusterimalliin ja sille perustuvaan taloudelliseen päätöksentekoon ja ohjaukseen. Miniklustereiden rakentamis- ja kehittämismalliksi valittiin monissa aikaisemmissa verkostotutkimuksissa kehitetty kehityssyklimenettely. Menetelmä kuvaa vaiheittaista ja systemaattista etenemistä. Menettely sovellettiin ympäristöalan miniklustereiden määrittely-, analyysi- ja kehittämismenetelmäksi. Menetelmässä on viisi perusvaihetta: yhteistoiminnan käynnistäminen ja miniklusterin määrittelyvaihe; analyysivaihe; miniklusterin kehityskohteiden valinta ja täsmennys; miniklusterin kehitystoimien suunnittelu ja kokeilu; sekä miniklusterin vientikonseptin kiteyttäminen ja toteuttaminen. Nopeana erillisvaiheena on erilliskohteiden toteutus heti analyysivaiheen jälkeen. Ympäristöalan miniklustereiden käynnistykseen ja kehittämiseen luotiin toiminta- ja organisaatiomallit. Näitä ovat: yritys- ja toimijahaastattelut, infoseminaarit, johtoryhmät, työryhmät, verkostotapaamiset, kehitysfoorumit ja seminaarit sekä miniklustereiden strategiat ja organisaatio- ja toimintaprosessikuvaukset. Miniklusterimallia ja kehityssyklimenettelyä sovellettiin ja testattiin kuudessa ympäristöalan miniklusterissa. Nämä ovat: energia-ala, jätehuolto, ekologinen ympäristötieto, vesihuolto, kaivannais- ja mineraaliteollisuuden ympäristöhuolto sekä ympäristömittaus. Konkreettinen analyysi- ja kehitystyö tehtiin näissä miniklustereissa. Miniklustereihin valittiin eteläisen Suomen alueelta keskeisiä yrityksiä ja muita alan toimijoita. Miniklustereihin osallistui yhteensä 74 yritystä ja alan toimijaa. Haastatteluiden ja analyysien pohjalta laadittiin miniklustereille strategioita ja kehitysohjelmia, mitkä käsiteltiin ja priorisoitiin miniklusterin yritysten ydinryhmissä. Kehitystoimet ja ratkaisut kohdistuivat markkinointiselvityksiin, yhteisiin vientiponnistuksiin, rahoitushakemusten tekoon, hankesuunnitelmien tekoon ja tuotekehityshankkeiden käynnistämiseen sekä alan koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestämiseen. Tuloksena syntyi miniklustereiden ympärille pysyviä toimintarakenteita ja toimintatapoja, jotka edistävät myös jatkossa yritysten ja alan toimijoiden yhteistyötä. Tämä luo ympäristöklusterin eri alueiden miniklustereille, yrityksille ja alan toimijoille perusmallit, joiden perustalta yhteistyö voi kehittyä jatkossa. Miniklusteritoiminnan tuloksena luotiin miniklustereiden kehityspolkumallit. Nämä mallit ovat: pk-yritysryhmälähtöinen lähestymistapa, virtuaaliverkostolähestymistapa ja tuote- ja palvelulähtöinen lähestymistapa. Kehityspolkumallit on kuvattu viidellä ulottuvuudella ja niiden avulla on arvioitu ympäristöalan miniklustereiden ja yritysryhmien kehitysmahdollisuuksia. Myös käynnistetyt ja kehitetyt kuusi ympäristöalan miniklusteria sijoitettiin kehityspolkumalleihin ja tarkasteltiin niiden ominaispiirteitä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages118
ISBN (Electronic)951-38-6217-8
ISBN (Print)951-38-6216-X
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2233
ISSN1235-0605

Fingerprint

Olla

Keywords

  • enterprise networks
  • miniclusters
  • environment
  • waste management
  • water supply
  • energy supply
  • mining
  • change management
  • virtual networks
  • models

Cite this

Hyötyläinen, R., Ryynänen, T., & Mikkola, M. (2004). Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen: InnoEnvi-hanke. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2233
Hyötyläinen, Raimo ; Ryynänen, Tapani ; Mikkola, Markku. / Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen : InnoEnvi-hanke. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 118 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2233).
@book{f9e05b5046284611b86a3eeeeab12922,
title = "Ymp{\"a}rist{\"o}alan miniklustereiden rakentaminen ja kehitt{\"a}minen: InnoEnvi-hanke",
abstract = "Laaja InnoEnvi-hanke - ymp{\"a}rist{\"o}alan, sen yritysten ja niiden verkostoitumisen kehitt{\"a}mishanke - oli suunnattu antamaan sys{\"a}ys ymp{\"a}rist{\"o}klusterin muodostumiselle. Kohteena oli etel{\"a}isen Suomen alue, miss{\"a} suuri osa ymp{\"a}rist{\"o}alan yrityksist{\"a} ja merkitt{\"a}v{\"a} osa toimijoista on. Hanke kesti hieman yli puolitoista vuotta. Se alkoi kev{\"a}{\"a}ll{\"a} 2002 ja p{\"a}{\"a}ttyi vuoden 2004 alussa. InnoEnvi-hankkeen tavoitteena oli etel{\"a}isen Suomen alueen yritysten vientitoiminnan edist{\"a}minen. Tarkoituksena oli luoda ja k{\"a}ynnist{\"a}{\"a} miniklustereita ja laatia yritys- ja toimijaverkostoille strategioita, liiketoimintakonsepteja ja toimintamalleja, joiden avulla yritykset ja alan toimijat voivat kiinteytt{\"a}{\"a} verkostotoimintaansa ja p{\"a}{\"a}st{\"a} vientimarkkinoille. Erityisesti painotettiin pk-yritysten roolin kehitt{\"a}mist{\"a}. Hankkeen tavoitteena oli edist{\"a}{\"a} yritysten ja alan toimijoiden keskin{\"a}ist{\"a} verkostoitumista sek{\"a} luoda puitteet ymp{\"a}rist{\"o}klusterin tukiorganisaatiolle. Tavoitteena oli edist{\"a}{\"a} alueen toimijoiden yhteisty{\"o}t{\"a} ja erilaisten alueen seutujen yritysten toimintaedellytyksi{\"a}. Kehitt{\"a}mishankkeessa luotiin miniklusterimalli. Malli on arvoverkosto- ja osaamiskeskittym{\"a}tasoinen rakenne- ja toimintamalli. Miniklusterimalli kuvaa verkostoryhmi{\"a} ja useamman tason verkostorakenteita. Miniklusterimallissa miniklustereiden m{\"a}{\"a}rittelyn l{\"a}ht{\"o}kohtana ovat tuote- ja palveluryhm{\"a}t sek{\"a} markkinat, asiakassegmentit ja asiakasryhm{\"a}t. Miniklusteri voi toimia yhdell{\"a} tai useammalla asiakassegmentill{\"a}, jotka voivat olla jopa eri toimialoilla. Miniklusteri on yhteen tai useampaan markkinasegmenttiin tuotteita ja palveluja tuottava verkosto. Miniklusterin ymp{\"a}rille kokoontuu usean alan toimijoita, joiden panosta tarvitaan asiakassegmenteille suunnattujen tuote- ja palvelukokonaisuuksien tuottamiseen, toimittamiseen ja yll{\"a}pitoon. Miniklusterilla voi olla my{\"o}s alueellinen tai kansallinen ulottuvuus ja se voi muodostaa alueellisen osaamis- ja innovaatiokeskittym{\"a}n. Miniklusterin{\"a}k{\"o}kulma nostaa esiin verkostoitumisen uudet piirteet ja muodostaa uudenlaisen mallin ja perustan hallita monimutkaistuvia verkostosuhteita. Miniklusterissa voi toimia monentasoisia ja monen portaan yrityksi{\"a}. Miniklusterissa voi olla k{\"a}rkiyrityksi{\"a}, jotka ovat merkitt{\"a}v{\"a}ss{\"a} roolissa miniklusterissa ja suhteessa asiakkaisiin. Mukana voi olla monitasoinen verkosto, jossa voi toimia useita alaverkostoja. Tarkoituksena on, ett{\"a} miniklustereita voidaan rakentaa yritysryhmien ja yritysrypp{\"a}iden kautta. Miniklusterimalli on verkostotason konsepti talouden tarkastelussa esille nousseeseen klusterimalliin ja sille perustuvaan taloudelliseen p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoon ja ohjaukseen. Miniklustereiden rakentamis- ja kehitt{\"a}mismalliksi valittiin monissa aikaisemmissa verkostotutkimuksissa kehitetty kehityssyklimenettely. Menetelm{\"a} kuvaa vaiheittaista ja systemaattista etenemist{\"a}. Menettely sovellettiin ymp{\"a}rist{\"o}alan miniklustereiden m{\"a}{\"a}rittely-, analyysi- ja kehitt{\"a}mismenetelm{\"a}ksi. Menetelm{\"a}ss{\"a} on viisi perusvaihetta: yhteistoiminnan k{\"a}ynnist{\"a}minen ja miniklusterin m{\"a}{\"a}rittelyvaihe; analyysivaihe; miniklusterin kehityskohteiden valinta ja t{\"a}smennys; miniklusterin kehitystoimien suunnittelu ja kokeilu; sek{\"a} miniklusterin vientikonseptin kiteytt{\"a}minen ja toteuttaminen. Nopeana erillisvaiheena on erilliskohteiden toteutus heti analyysivaiheen j{\"a}lkeen. Ymp{\"a}rist{\"o}alan miniklustereiden k{\"a}ynnistykseen ja kehitt{\"a}miseen luotiin toiminta- ja organisaatiomallit. N{\"a}it{\"a} ovat: yritys- ja toimijahaastattelut, infoseminaarit, johtoryhm{\"a}t, ty{\"o}ryhm{\"a}t, verkostotapaamiset, kehitysfoorumit ja seminaarit sek{\"a} miniklustereiden strategiat ja organisaatio- ja toimintaprosessikuvaukset. Miniklusterimallia ja kehityssyklimenettely{\"a} sovellettiin ja testattiin kuudessa ymp{\"a}rist{\"o}alan miniklusterissa. N{\"a}m{\"a} ovat: energia-ala, j{\"a}tehuolto, ekologinen ymp{\"a}rist{\"o}tieto, vesihuolto, kaivannais- ja mineraaliteollisuuden ymp{\"a}rist{\"o}huolto sek{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}mittaus. Konkreettinen analyysi- ja kehitysty{\"o} tehtiin n{\"a}iss{\"a} miniklustereissa. Miniklustereihin valittiin etel{\"a}isen Suomen alueelta keskeisi{\"a} yrityksi{\"a} ja muita alan toimijoita. Miniklustereihin osallistui yhteens{\"a} 74 yrityst{\"a} ja alan toimijaa. Haastatteluiden ja analyysien pohjalta laadittiin miniklustereille strategioita ja kehitysohjelmia, mitk{\"a} k{\"a}siteltiin ja priorisoitiin miniklusterin yritysten ydinryhmiss{\"a}. Kehitystoimet ja ratkaisut kohdistuivat markkinointiselvityksiin, yhteisiin vientiponnistuksiin, rahoitushakemusten tekoon, hankesuunnitelmien tekoon ja tuotekehityshankkeiden k{\"a}ynnist{\"a}miseen sek{\"a} alan koulutustilaisuuksien ja seminaarien j{\"a}rjest{\"a}miseen. Tuloksena syntyi miniklustereiden ymp{\"a}rille pysyvi{\"a} toimintarakenteita ja toimintatapoja, jotka edist{\"a}v{\"a}t my{\"o}s jatkossa yritysten ja alan toimijoiden yhteisty{\"o}t{\"a}. T{\"a}m{\"a} luo ymp{\"a}rist{\"o}klusterin eri alueiden miniklustereille, yrityksille ja alan toimijoille perusmallit, joiden perustalta yhteisty{\"o} voi kehitty{\"a} jatkossa. Miniklusteritoiminnan tuloksena luotiin miniklustereiden kehityspolkumallit. N{\"a}m{\"a} mallit ovat: pk-yritysryhm{\"a}l{\"a}ht{\"o}inen l{\"a}hestymistapa, virtuaaliverkostol{\"a}hestymistapa ja tuote- ja palvelul{\"a}ht{\"o}inen l{\"a}hestymistapa. Kehityspolkumallit on kuvattu viidell{\"a} ulottuvuudella ja niiden avulla on arvioitu ymp{\"a}rist{\"o}alan miniklustereiden ja yritysryhmien kehitysmahdollisuuksia. My{\"o}s k{\"a}ynnistetyt ja kehitetyt kuusi ymp{\"a}rist{\"o}alan miniklusteria sijoitettiin kehityspolkumalleihin ja tarkasteltiin niiden ominaispiirteit{\"a}.",
keywords = "enterprise networks, miniclusters, environment, waste management, water supply, energy supply, mining, change management, virtual networks, models",
author = "Raimo Hy{\"o}tyl{\"a}inen and Tapani Ryyn{\"a}nen and Markku Mikkola",
note = "Project code: G2SU02075",
year = "2004",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-6216-X",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2233",
address = "Finland",

}

Hyötyläinen, R, Ryynänen, T & Mikkola, M 2004, Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen: InnoEnvi-hanke. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2233, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen : InnoEnvi-hanke. / Hyötyläinen, Raimo; Ryynänen, Tapani; Mikkola, Markku.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 118 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2233).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

T2 - InnoEnvi-hanke

AU - Hyötyläinen, Raimo

AU - Ryynänen, Tapani

AU - Mikkola, Markku

N1 - Project code: G2SU02075

PY - 2004

Y1 - 2004

N2 - Laaja InnoEnvi-hanke - ympäristöalan, sen yritysten ja niiden verkostoitumisen kehittämishanke - oli suunnattu antamaan sysäys ympäristöklusterin muodostumiselle. Kohteena oli eteläisen Suomen alue, missä suuri osa ympäristöalan yrityksistä ja merkittävä osa toimijoista on. Hanke kesti hieman yli puolitoista vuotta. Se alkoi keväällä 2002 ja päättyi vuoden 2004 alussa. InnoEnvi-hankkeen tavoitteena oli eteläisen Suomen alueen yritysten vientitoiminnan edistäminen. Tarkoituksena oli luoda ja käynnistää miniklustereita ja laatia yritys- ja toimijaverkostoille strategioita, liiketoimintakonsepteja ja toimintamalleja, joiden avulla yritykset ja alan toimijat voivat kiinteyttää verkostotoimintaansa ja päästä vientimarkkinoille. Erityisesti painotettiin pk-yritysten roolin kehittämistä. Hankkeen tavoitteena oli edistää yritysten ja alan toimijoiden keskinäistä verkostoitumista sekä luoda puitteet ympäristöklusterin tukiorganisaatiolle. Tavoitteena oli edistää alueen toimijoiden yhteistyötä ja erilaisten alueen seutujen yritysten toimintaedellytyksiä. Kehittämishankkeessa luotiin miniklusterimalli. Malli on arvoverkosto- ja osaamiskeskittymätasoinen rakenne- ja toimintamalli. Miniklusterimalli kuvaa verkostoryhmiä ja useamman tason verkostorakenteita. Miniklusterimallissa miniklustereiden määrittelyn lähtökohtana ovat tuote- ja palveluryhmät sekä markkinat, asiakassegmentit ja asiakasryhmät. Miniklusteri voi toimia yhdellä tai useammalla asiakassegmentillä, jotka voivat olla jopa eri toimialoilla. Miniklusteri on yhteen tai useampaan markkinasegmenttiin tuotteita ja palveluja tuottava verkosto. Miniklusterin ympärille kokoontuu usean alan toimijoita, joiden panosta tarvitaan asiakassegmenteille suunnattujen tuote- ja palvelukokonaisuuksien tuottamiseen, toimittamiseen ja ylläpitoon. Miniklusterilla voi olla myös alueellinen tai kansallinen ulottuvuus ja se voi muodostaa alueellisen osaamis- ja innovaatiokeskittymän. Miniklusterinäkökulma nostaa esiin verkostoitumisen uudet piirteet ja muodostaa uudenlaisen mallin ja perustan hallita monimutkaistuvia verkostosuhteita. Miniklusterissa voi toimia monentasoisia ja monen portaan yrityksiä. Miniklusterissa voi olla kärkiyrityksiä, jotka ovat merkittävässä roolissa miniklusterissa ja suhteessa asiakkaisiin. Mukana voi olla monitasoinen verkosto, jossa voi toimia useita alaverkostoja. Tarkoituksena on, että miniklustereita voidaan rakentaa yritysryhmien ja yritysryppäiden kautta. Miniklusterimalli on verkostotason konsepti talouden tarkastelussa esille nousseeseen klusterimalliin ja sille perustuvaan taloudelliseen päätöksentekoon ja ohjaukseen. Miniklustereiden rakentamis- ja kehittämismalliksi valittiin monissa aikaisemmissa verkostotutkimuksissa kehitetty kehityssyklimenettely. Menetelmä kuvaa vaiheittaista ja systemaattista etenemistä. Menettely sovellettiin ympäristöalan miniklustereiden määrittely-, analyysi- ja kehittämismenetelmäksi. Menetelmässä on viisi perusvaihetta: yhteistoiminnan käynnistäminen ja miniklusterin määrittelyvaihe; analyysivaihe; miniklusterin kehityskohteiden valinta ja täsmennys; miniklusterin kehitystoimien suunnittelu ja kokeilu; sekä miniklusterin vientikonseptin kiteyttäminen ja toteuttaminen. Nopeana erillisvaiheena on erilliskohteiden toteutus heti analyysivaiheen jälkeen. Ympäristöalan miniklustereiden käynnistykseen ja kehittämiseen luotiin toiminta- ja organisaatiomallit. Näitä ovat: yritys- ja toimijahaastattelut, infoseminaarit, johtoryhmät, työryhmät, verkostotapaamiset, kehitysfoorumit ja seminaarit sekä miniklustereiden strategiat ja organisaatio- ja toimintaprosessikuvaukset. Miniklusterimallia ja kehityssyklimenettelyä sovellettiin ja testattiin kuudessa ympäristöalan miniklusterissa. Nämä ovat: energia-ala, jätehuolto, ekologinen ympäristötieto, vesihuolto, kaivannais- ja mineraaliteollisuuden ympäristöhuolto sekä ympäristömittaus. Konkreettinen analyysi- ja kehitystyö tehtiin näissä miniklustereissa. Miniklustereihin valittiin eteläisen Suomen alueelta keskeisiä yrityksiä ja muita alan toimijoita. Miniklustereihin osallistui yhteensä 74 yritystä ja alan toimijaa. Haastatteluiden ja analyysien pohjalta laadittiin miniklustereille strategioita ja kehitysohjelmia, mitkä käsiteltiin ja priorisoitiin miniklusterin yritysten ydinryhmissä. Kehitystoimet ja ratkaisut kohdistuivat markkinointiselvityksiin, yhteisiin vientiponnistuksiin, rahoitushakemusten tekoon, hankesuunnitelmien tekoon ja tuotekehityshankkeiden käynnistämiseen sekä alan koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestämiseen. Tuloksena syntyi miniklustereiden ympärille pysyviä toimintarakenteita ja toimintatapoja, jotka edistävät myös jatkossa yritysten ja alan toimijoiden yhteistyötä. Tämä luo ympäristöklusterin eri alueiden miniklustereille, yrityksille ja alan toimijoille perusmallit, joiden perustalta yhteistyö voi kehittyä jatkossa. Miniklusteritoiminnan tuloksena luotiin miniklustereiden kehityspolkumallit. Nämä mallit ovat: pk-yritysryhmälähtöinen lähestymistapa, virtuaaliverkostolähestymistapa ja tuote- ja palvelulähtöinen lähestymistapa. Kehityspolkumallit on kuvattu viidellä ulottuvuudella ja niiden avulla on arvioitu ympäristöalan miniklustereiden ja yritysryhmien kehitysmahdollisuuksia. Myös käynnistetyt ja kehitetyt kuusi ympäristöalan miniklusteria sijoitettiin kehityspolkumalleihin ja tarkasteltiin niiden ominaispiirteitä.

AB - Laaja InnoEnvi-hanke - ympäristöalan, sen yritysten ja niiden verkostoitumisen kehittämishanke - oli suunnattu antamaan sysäys ympäristöklusterin muodostumiselle. Kohteena oli eteläisen Suomen alue, missä suuri osa ympäristöalan yrityksistä ja merkittävä osa toimijoista on. Hanke kesti hieman yli puolitoista vuotta. Se alkoi keväällä 2002 ja päättyi vuoden 2004 alussa. InnoEnvi-hankkeen tavoitteena oli eteläisen Suomen alueen yritysten vientitoiminnan edistäminen. Tarkoituksena oli luoda ja käynnistää miniklustereita ja laatia yritys- ja toimijaverkostoille strategioita, liiketoimintakonsepteja ja toimintamalleja, joiden avulla yritykset ja alan toimijat voivat kiinteyttää verkostotoimintaansa ja päästä vientimarkkinoille. Erityisesti painotettiin pk-yritysten roolin kehittämistä. Hankkeen tavoitteena oli edistää yritysten ja alan toimijoiden keskinäistä verkostoitumista sekä luoda puitteet ympäristöklusterin tukiorganisaatiolle. Tavoitteena oli edistää alueen toimijoiden yhteistyötä ja erilaisten alueen seutujen yritysten toimintaedellytyksiä. Kehittämishankkeessa luotiin miniklusterimalli. Malli on arvoverkosto- ja osaamiskeskittymätasoinen rakenne- ja toimintamalli. Miniklusterimalli kuvaa verkostoryhmiä ja useamman tason verkostorakenteita. Miniklusterimallissa miniklustereiden määrittelyn lähtökohtana ovat tuote- ja palveluryhmät sekä markkinat, asiakassegmentit ja asiakasryhmät. Miniklusteri voi toimia yhdellä tai useammalla asiakassegmentillä, jotka voivat olla jopa eri toimialoilla. Miniklusteri on yhteen tai useampaan markkinasegmenttiin tuotteita ja palveluja tuottava verkosto. Miniklusterin ympärille kokoontuu usean alan toimijoita, joiden panosta tarvitaan asiakassegmenteille suunnattujen tuote- ja palvelukokonaisuuksien tuottamiseen, toimittamiseen ja ylläpitoon. Miniklusterilla voi olla myös alueellinen tai kansallinen ulottuvuus ja se voi muodostaa alueellisen osaamis- ja innovaatiokeskittymän. Miniklusterinäkökulma nostaa esiin verkostoitumisen uudet piirteet ja muodostaa uudenlaisen mallin ja perustan hallita monimutkaistuvia verkostosuhteita. Miniklusterissa voi toimia monentasoisia ja monen portaan yrityksiä. Miniklusterissa voi olla kärkiyrityksiä, jotka ovat merkittävässä roolissa miniklusterissa ja suhteessa asiakkaisiin. Mukana voi olla monitasoinen verkosto, jossa voi toimia useita alaverkostoja. Tarkoituksena on, että miniklustereita voidaan rakentaa yritysryhmien ja yritysryppäiden kautta. Miniklusterimalli on verkostotason konsepti talouden tarkastelussa esille nousseeseen klusterimalliin ja sille perustuvaan taloudelliseen päätöksentekoon ja ohjaukseen. Miniklustereiden rakentamis- ja kehittämismalliksi valittiin monissa aikaisemmissa verkostotutkimuksissa kehitetty kehityssyklimenettely. Menetelmä kuvaa vaiheittaista ja systemaattista etenemistä. Menettely sovellettiin ympäristöalan miniklustereiden määrittely-, analyysi- ja kehittämismenetelmäksi. Menetelmässä on viisi perusvaihetta: yhteistoiminnan käynnistäminen ja miniklusterin määrittelyvaihe; analyysivaihe; miniklusterin kehityskohteiden valinta ja täsmennys; miniklusterin kehitystoimien suunnittelu ja kokeilu; sekä miniklusterin vientikonseptin kiteyttäminen ja toteuttaminen. Nopeana erillisvaiheena on erilliskohteiden toteutus heti analyysivaiheen jälkeen. Ympäristöalan miniklustereiden käynnistykseen ja kehittämiseen luotiin toiminta- ja organisaatiomallit. Näitä ovat: yritys- ja toimijahaastattelut, infoseminaarit, johtoryhmät, työryhmät, verkostotapaamiset, kehitysfoorumit ja seminaarit sekä miniklustereiden strategiat ja organisaatio- ja toimintaprosessikuvaukset. Miniklusterimallia ja kehityssyklimenettelyä sovellettiin ja testattiin kuudessa ympäristöalan miniklusterissa. Nämä ovat: energia-ala, jätehuolto, ekologinen ympäristötieto, vesihuolto, kaivannais- ja mineraaliteollisuuden ympäristöhuolto sekä ympäristömittaus. Konkreettinen analyysi- ja kehitystyö tehtiin näissä miniklustereissa. Miniklustereihin valittiin eteläisen Suomen alueelta keskeisiä yrityksiä ja muita alan toimijoita. Miniklustereihin osallistui yhteensä 74 yritystä ja alan toimijaa. Haastatteluiden ja analyysien pohjalta laadittiin miniklustereille strategioita ja kehitysohjelmia, mitkä käsiteltiin ja priorisoitiin miniklusterin yritysten ydinryhmissä. Kehitystoimet ja ratkaisut kohdistuivat markkinointiselvityksiin, yhteisiin vientiponnistuksiin, rahoitushakemusten tekoon, hankesuunnitelmien tekoon ja tuotekehityshankkeiden käynnistämiseen sekä alan koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestämiseen. Tuloksena syntyi miniklustereiden ympärille pysyviä toimintarakenteita ja toimintatapoja, jotka edistävät myös jatkossa yritysten ja alan toimijoiden yhteistyötä. Tämä luo ympäristöklusterin eri alueiden miniklustereille, yrityksille ja alan toimijoille perusmallit, joiden perustalta yhteistyö voi kehittyä jatkossa. Miniklusteritoiminnan tuloksena luotiin miniklustereiden kehityspolkumallit. Nämä mallit ovat: pk-yritysryhmälähtöinen lähestymistapa, virtuaaliverkostolähestymistapa ja tuote- ja palvelulähtöinen lähestymistapa. Kehityspolkumallit on kuvattu viidellä ulottuvuudella ja niiden avulla on arvioitu ympäristöalan miniklustereiden ja yritysryhmien kehitysmahdollisuuksia. Myös käynnistetyt ja kehitetyt kuusi ympäristöalan miniklusteria sijoitettiin kehityspolkumalleihin ja tarkasteltiin niiden ominaispiirteitä.

KW - enterprise networks

KW - miniclusters

KW - environment

KW - waste management

KW - water supply

KW - energy supply

KW - mining

KW - change management

KW - virtual networks

KW - models

M3 - Report

SN - 951-38-6216-X

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Hyötyläinen R, Ryynänen T, Mikkola M. Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen: InnoEnvi-hanke. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 118 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2233).