Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI: Ympäristöongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit ja mallintaminen

Kari Rauhala, Kari Mäkelä, Katja Estlander, Heimo Tolsa, Reijo Martamo, Pekka Lahti, Martti Perälä

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Osatutkimuksessa "Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmiin liittyvien ympäristöongelmien määritys" tarkasteltiin liikenteen negatiivisia ympäristövaikutuksia eli haittoja, jotka todennäköisesti aiheuttavat ympäristöongelmia. Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään liittyvinä merkittävinä haittoina käsiteltiin pakokaasu- ja melupäästöjä sekä energiankulutusta. Ympäristöhaittojen määrittelyssä pyrittiin ottamaan huomioon myös muita merkittäviä vaikutuksia, kuten esimerkiksi liikenneturvallisuus, maankäyttö ja kustannukset. Liikenteen sosiaalisia vaikutuksia ei käsitelty, koska niitä selvitettiin erillisessä osatutkimuksessa. Osatutkimuksessa koottiin myös tietoa käynnissä olevista liikenteen ja yhdyskuntarakenteen ympäristövaikutuksiin liittyvistä tutkimuksista, jotka on hyvä ottaa huomioon tulevan tutkimusohjelman suunnittelussa. Osatutkimuksessa "Ympäristövaikutuksiltaan edullisten toimintalinjojen ja -tapojen määrittely" kartoitettiin erilaisia toimenpiteitä ja niiden vaikutusketjuja luokittelemalla nämä ensiksi kolmeen pääluokkaan: yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin, liikennejärjestelmään kohdistuviin ja ihmiseen kohdistuviin (poliittisiin) toimenpiteisiin. Tämän lisäksi toimenpiteet jaettiin vielä useampaan eri alaluokkaan. Lisäksi suoritettiin 11:n asiantuntijan teemahaastattelu liikenteen erilaisten ympäristövaikutusten ja näihin kohdistuvien toimenpiteiden kartoituksen laajentamiseksi. Näin saatiin lopulta määriteltyä yhteensä 50 konkreettista toimenpidettä, jolla voidaan pyrkiä vähentämään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia ja vastaavasti lisäämään sen positiivisia vaikutuksia. Monet näistä toimenpiteistä muodostavat yhtenäisiä toimenpidekokonaisuuksia. Kahden ensimmäisen osatutkimuksen yhteenvetona määriteltiin merkittävät ja toteuttamiskelpoisiksi katsotut toimenpiteet ja toimenpidekokonaisuudet. Näiden perusteella annettiin 13 suositusta eri toimenpiteiden vaikutuksia selvittäviksi jatkotutkimusaiheiksi. Tärkeiksi toimenpidekohteiksi määriteltiin yhdyskuntarakenteen tiiviys, yhdyskuntarakenteen toiminnalliset tekijät, liikenneväylien toiminnalliset tekijät, kulkumuotojakauma sekä työpaikkojen liikennejärjestelyt. Osatutkimuksen "Kohdekaupunkiseutujen määritys" tavoitteena oli löytää ja nimetä ne kohdekaupungit ja kaupunkiseudut, joilla yhdyskuntarakenteeseen, liikennejärjestelmään ja liikenneympäristöön vaikuttavia kehittämisideoita ja toimintalinjoja voidaan menestyksellisesti ja havainnollisesti testata. Puhelinhaastattelut käytiin 24 kaupunkiseudulla yhteensä noin 70 henkilön kanssa. Paikan päällä käytiin haastattelemassa kuuden kaupungin edustajia. Lisäksi haastateltiin muutamien maakunnallisten liittojen ja tiepiirien edustajia. Osatutkimuksessa päädyttiin ehdottamaan seuraavia kaupunkiseutuja tutkimusseuduiksi: Tampereen seutu, Oulun seutu, Pääkaupunkiseutu, Kuopion seutu, Vaasan seutu, Lahden seutu ja Kouvolan seutu. Jos tutkimus käynnistetään ensimmäisessä vaiheessa 2-3 kaupunkiseudulla, ehdotetaan ensimmäisiksi kohdealueiksi Tampereen seutua, Oulun seutua ja Pääkaupunkiseutua. Osatutkimuksessa on esitetty myös kaupunkiseutuihin liittyviä tutkimusteemoja. Osatutkimuksessa "Arviointimenetelmät ja -välineet" havaittiin puutteita erilaisten ympäristöhaittojen yhteismitallisessa arvioinnissa. Haittojen muodostumisen mallintamisen suurimmat puutteet ovat ilman laadun episoditilanteissa ja ympäristön pirstoutumisessa. Mallinnuksen tarvitsemissa perustiedoissa täydennettävää on kaupunkiliikenteen tuntemuksessa ja olemassa olevan tiedon käyttöä estävä hintaongelma on ratkaistava. Mallien integrointia toisiinsa ja erityisesti niiden kykyä kuvata useiden toimenpiteiden synergiavaikutuksia on kehitettävä. Myös yhdyskuntien toiminallisen rakenteen muotoutumisen mallintamista on kehitettävä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages120
ISBN (Electronic)951-38-5128-1
ISBN (Print)951-38-5127-3
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1839
ISSN1235-0605

Keywords

  • urban planning
  • urban structure
  • urban traffic
  • traffic planning
  • environmental effects
  • environmental impact assessment

Cite this

Rauhala, K., Mäkelä, K., Estlander, K., Tolsa, H., Martamo, R., Lahti, P., & Perälä, M. (1997). Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI: Ympäristöongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit ja mallintaminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1839
Rauhala, Kari ; Mäkelä, Kari ; Estlander, Katja ; Tolsa, Heimo ; Martamo, Reijo ; Lahti, Pekka ; Perälä, Martti. / Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI : Ympäristöongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit ja mallintaminen. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1997. 120 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1839).
@book{98c58b919452450faa5637953248c863,
title = "Ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennej{\"a}rjestelm{\"a} LYYLI: Ymp{\"a}rist{\"o}ongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit ja mallintaminen",
abstract = "Osatutkimuksessa {"}Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennej{\"a}rjestelmiin liittyvien ymp{\"a}rist{\"o}ongelmien m{\"a}{\"a}ritys{"} tarkasteltiin liikenteen negatiivisia ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksia eli haittoja, jotka todenn{\"a}k{\"o}isesti aiheuttavat ymp{\"a}rist{\"o}ongelmia. Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennej{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}n liittyvin{\"a} merkitt{\"a}vin{\"a} haittoina k{\"a}siteltiin pakokaasu- ja melup{\"a}{\"a}st{\"o}j{\"a} sek{\"a} energiankulutusta. Ymp{\"a}rist{\"o}haittojen m{\"a}{\"a}rittelyss{\"a} pyrittiin ottamaan huomioon my{\"o}s muita merkitt{\"a}vi{\"a} vaikutuksia, kuten esimerkiksi liikenneturvallisuus, maank{\"a}ytt{\"o} ja kustannukset. Liikenteen sosiaalisia vaikutuksia ei k{\"a}sitelty, koska niit{\"a} selvitettiin erillisess{\"a} osatutkimuksessa. Osatutkimuksessa koottiin my{\"o}s tietoa k{\"a}ynniss{\"a} olevista liikenteen ja yhdyskuntarakenteen ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksiin liittyvist{\"a} tutkimuksista, jotka on hyv{\"a} ottaa huomioon tulevan tutkimusohjelman suunnittelussa. Osatutkimuksessa {"}Ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksiltaan edullisten toimintalinjojen ja -tapojen m{\"a}{\"a}rittely{"} kartoitettiin erilaisia toimenpiteit{\"a} ja niiden vaikutusketjuja luokittelemalla n{\"a}m{\"a} ensiksi kolmeen p{\"a}{\"a}luokkaan: yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin, liikennej{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}n kohdistuviin ja ihmiseen kohdistuviin (poliittisiin) toimenpiteisiin. T{\"a}m{\"a}n lis{\"a}ksi toimenpiteet jaettiin viel{\"a} useampaan eri alaluokkaan. Lis{\"a}ksi suoritettiin 11:n asiantuntijan teemahaastattelu liikenteen erilaisten ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten ja n{\"a}ihin kohdistuvien toimenpiteiden kartoituksen laajentamiseksi. N{\"a}in saatiin lopulta m{\"a}{\"a}ritelty{\"a} yhteens{\"a} 50 konkreettista toimenpidett{\"a}, jolla voidaan pyrki{\"a} v{\"a}hent{\"a}m{\"a}{\"a}n liikenteen haitallisia ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksia ja vastaavasti lis{\"a}{\"a}m{\"a}{\"a}n sen positiivisia vaikutuksia. Monet n{\"a}ist{\"a} toimenpiteist{\"a} muodostavat yhten{\"a}isi{\"a} toimenpidekokonaisuuksia. Kahden ensimm{\"a}isen osatutkimuksen yhteenvetona m{\"a}{\"a}riteltiin merkitt{\"a}v{\"a}t ja toteuttamiskelpoisiksi katsotut toimenpiteet ja toimenpidekokonaisuudet. N{\"a}iden perusteella annettiin 13 suositusta eri toimenpiteiden vaikutuksia selvitt{\"a}viksi jatkotutkimusaiheiksi. T{\"a}rkeiksi toimenpidekohteiksi m{\"a}{\"a}riteltiin yhdyskuntarakenteen tiiviys, yhdyskuntarakenteen toiminnalliset tekij{\"a}t, liikennev{\"a}ylien toiminnalliset tekij{\"a}t, kulkumuotojakauma sek{\"a} ty{\"o}paikkojen liikennej{\"a}rjestelyt. Osatutkimuksen {"}Kohdekaupunkiseutujen m{\"a}{\"a}ritys{"} tavoitteena oli l{\"o}yt{\"a}{\"a} ja nimet{\"a} ne kohdekaupungit ja kaupunkiseudut, joilla yhdyskuntarakenteeseen, liikennej{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}n ja liikenneymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n vaikuttavia kehitt{\"a}misideoita ja toimintalinjoja voidaan menestyksellisesti ja havainnollisesti testata. Puhelinhaastattelut k{\"a}ytiin 24 kaupunkiseudulla yhteens{\"a} noin 70 henkil{\"o}n kanssa. Paikan p{\"a}{\"a}ll{\"a} k{\"a}ytiin haastattelemassa kuuden kaupungin edustajia. Lis{\"a}ksi haastateltiin muutamien maakunnallisten liittojen ja tiepiirien edustajia. Osatutkimuksessa p{\"a}{\"a}dyttiin ehdottamaan seuraavia kaupunkiseutuja tutkimusseuduiksi: Tampereen seutu, Oulun seutu, P{\"a}{\"a}kaupunkiseutu, Kuopion seutu, Vaasan seutu, Lahden seutu ja Kouvolan seutu. Jos tutkimus k{\"a}ynnistet{\"a}{\"a}n ensimm{\"a}isess{\"a} vaiheessa 2-3 kaupunkiseudulla, ehdotetaan ensimm{\"a}isiksi kohdealueiksi Tampereen seutua, Oulun seutua ja P{\"a}{\"a}kaupunkiseutua. Osatutkimuksessa on esitetty my{\"o}s kaupunkiseutuihin liittyvi{\"a} tutkimusteemoja. Osatutkimuksessa {"}Arviointimenetelm{\"a}t ja -v{\"a}lineet{"} havaittiin puutteita erilaisten ymp{\"a}rist{\"o}haittojen yhteismitallisessa arvioinnissa. Haittojen muodostumisen mallintamisen suurimmat puutteet ovat ilman laadun episoditilanteissa ja ymp{\"a}rist{\"o}n pirstoutumisessa. Mallinnuksen tarvitsemissa perustiedoissa t{\"a}ydennett{\"a}v{\"a}{\"a} on kaupunkiliikenteen tuntemuksessa ja olemassa olevan tiedon k{\"a}ytt{\"o}{\"a} est{\"a}v{\"a} hintaongelma on ratkaistava. Mallien integrointia toisiinsa ja erityisesti niiden kyky{\"a} kuvata useiden toimenpiteiden synergiavaikutuksia on kehitett{\"a}v{\"a}. My{\"o}s yhdyskuntien toiminallisen rakenteen muotoutumisen mallintamista on kehitett{\"a}v{\"a}.",
keywords = "urban planning, urban structure, urban traffic, traffic planning, environmental effects, environmental impact assessment",
author = "Kari Rauhala and Kari M{\"a}kel{\"a} and Katja Estlander and Heimo Tolsa and Reijo Martamo and Pekka Lahti and Martti Per{\"a}l{\"a}",
year = "1997",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-5127-3",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1839",
address = "Finland",

}

Rauhala, K, Mäkelä, K, Estlander, K, Tolsa, H, Martamo, R, Lahti, P & Perälä, M 1997, Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI: Ympäristöongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit ja mallintaminen. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 1839, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI : Ympäristöongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit ja mallintaminen. / Rauhala, Kari; Mäkelä, Kari; Estlander, Katja; Tolsa, Heimo; Martamo, Reijo; Lahti, Pekka; Perälä, Martti.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1997. 120 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1839).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI

T2 - Ympäristöongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit ja mallintaminen

AU - Rauhala, Kari

AU - Mäkelä, Kari

AU - Estlander, Katja

AU - Tolsa, Heimo

AU - Martamo, Reijo

AU - Lahti, Pekka

AU - Perälä, Martti

PY - 1997

Y1 - 1997

N2 - Osatutkimuksessa "Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmiin liittyvien ympäristöongelmien määritys" tarkasteltiin liikenteen negatiivisia ympäristövaikutuksia eli haittoja, jotka todennäköisesti aiheuttavat ympäristöongelmia. Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään liittyvinä merkittävinä haittoina käsiteltiin pakokaasu- ja melupäästöjä sekä energiankulutusta. Ympäristöhaittojen määrittelyssä pyrittiin ottamaan huomioon myös muita merkittäviä vaikutuksia, kuten esimerkiksi liikenneturvallisuus, maankäyttö ja kustannukset. Liikenteen sosiaalisia vaikutuksia ei käsitelty, koska niitä selvitettiin erillisessä osatutkimuksessa. Osatutkimuksessa koottiin myös tietoa käynnissä olevista liikenteen ja yhdyskuntarakenteen ympäristövaikutuksiin liittyvistä tutkimuksista, jotka on hyvä ottaa huomioon tulevan tutkimusohjelman suunnittelussa. Osatutkimuksessa "Ympäristövaikutuksiltaan edullisten toimintalinjojen ja -tapojen määrittely" kartoitettiin erilaisia toimenpiteitä ja niiden vaikutusketjuja luokittelemalla nämä ensiksi kolmeen pääluokkaan: yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin, liikennejärjestelmään kohdistuviin ja ihmiseen kohdistuviin (poliittisiin) toimenpiteisiin. Tämän lisäksi toimenpiteet jaettiin vielä useampaan eri alaluokkaan. Lisäksi suoritettiin 11:n asiantuntijan teemahaastattelu liikenteen erilaisten ympäristövaikutusten ja näihin kohdistuvien toimenpiteiden kartoituksen laajentamiseksi. Näin saatiin lopulta määriteltyä yhteensä 50 konkreettista toimenpidettä, jolla voidaan pyrkiä vähentämään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia ja vastaavasti lisäämään sen positiivisia vaikutuksia. Monet näistä toimenpiteistä muodostavat yhtenäisiä toimenpidekokonaisuuksia. Kahden ensimmäisen osatutkimuksen yhteenvetona määriteltiin merkittävät ja toteuttamiskelpoisiksi katsotut toimenpiteet ja toimenpidekokonaisuudet. Näiden perusteella annettiin 13 suositusta eri toimenpiteiden vaikutuksia selvittäviksi jatkotutkimusaiheiksi. Tärkeiksi toimenpidekohteiksi määriteltiin yhdyskuntarakenteen tiiviys, yhdyskuntarakenteen toiminnalliset tekijät, liikenneväylien toiminnalliset tekijät, kulkumuotojakauma sekä työpaikkojen liikennejärjestelyt. Osatutkimuksen "Kohdekaupunkiseutujen määritys" tavoitteena oli löytää ja nimetä ne kohdekaupungit ja kaupunkiseudut, joilla yhdyskuntarakenteeseen, liikennejärjestelmään ja liikenneympäristöön vaikuttavia kehittämisideoita ja toimintalinjoja voidaan menestyksellisesti ja havainnollisesti testata. Puhelinhaastattelut käytiin 24 kaupunkiseudulla yhteensä noin 70 henkilön kanssa. Paikan päällä käytiin haastattelemassa kuuden kaupungin edustajia. Lisäksi haastateltiin muutamien maakunnallisten liittojen ja tiepiirien edustajia. Osatutkimuksessa päädyttiin ehdottamaan seuraavia kaupunkiseutuja tutkimusseuduiksi: Tampereen seutu, Oulun seutu, Pääkaupunkiseutu, Kuopion seutu, Vaasan seutu, Lahden seutu ja Kouvolan seutu. Jos tutkimus käynnistetään ensimmäisessä vaiheessa 2-3 kaupunkiseudulla, ehdotetaan ensimmäisiksi kohdealueiksi Tampereen seutua, Oulun seutua ja Pääkaupunkiseutua. Osatutkimuksessa on esitetty myös kaupunkiseutuihin liittyviä tutkimusteemoja. Osatutkimuksessa "Arviointimenetelmät ja -välineet" havaittiin puutteita erilaisten ympäristöhaittojen yhteismitallisessa arvioinnissa. Haittojen muodostumisen mallintamisen suurimmat puutteet ovat ilman laadun episoditilanteissa ja ympäristön pirstoutumisessa. Mallinnuksen tarvitsemissa perustiedoissa täydennettävää on kaupunkiliikenteen tuntemuksessa ja olemassa olevan tiedon käyttöä estävä hintaongelma on ratkaistava. Mallien integrointia toisiinsa ja erityisesti niiden kykyä kuvata useiden toimenpiteiden synergiavaikutuksia on kehitettävä. Myös yhdyskuntien toiminallisen rakenteen muotoutumisen mallintamista on kehitettävä.

AB - Osatutkimuksessa "Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmiin liittyvien ympäristöongelmien määritys" tarkasteltiin liikenteen negatiivisia ympäristövaikutuksia eli haittoja, jotka todennäköisesti aiheuttavat ympäristöongelmia. Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään liittyvinä merkittävinä haittoina käsiteltiin pakokaasu- ja melupäästöjä sekä energiankulutusta. Ympäristöhaittojen määrittelyssä pyrittiin ottamaan huomioon myös muita merkittäviä vaikutuksia, kuten esimerkiksi liikenneturvallisuus, maankäyttö ja kustannukset. Liikenteen sosiaalisia vaikutuksia ei käsitelty, koska niitä selvitettiin erillisessä osatutkimuksessa. Osatutkimuksessa koottiin myös tietoa käynnissä olevista liikenteen ja yhdyskuntarakenteen ympäristövaikutuksiin liittyvistä tutkimuksista, jotka on hyvä ottaa huomioon tulevan tutkimusohjelman suunnittelussa. Osatutkimuksessa "Ympäristövaikutuksiltaan edullisten toimintalinjojen ja -tapojen määrittely" kartoitettiin erilaisia toimenpiteitä ja niiden vaikutusketjuja luokittelemalla nämä ensiksi kolmeen pääluokkaan: yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin, liikennejärjestelmään kohdistuviin ja ihmiseen kohdistuviin (poliittisiin) toimenpiteisiin. Tämän lisäksi toimenpiteet jaettiin vielä useampaan eri alaluokkaan. Lisäksi suoritettiin 11:n asiantuntijan teemahaastattelu liikenteen erilaisten ympäristövaikutusten ja näihin kohdistuvien toimenpiteiden kartoituksen laajentamiseksi. Näin saatiin lopulta määriteltyä yhteensä 50 konkreettista toimenpidettä, jolla voidaan pyrkiä vähentämään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia ja vastaavasti lisäämään sen positiivisia vaikutuksia. Monet näistä toimenpiteistä muodostavat yhtenäisiä toimenpidekokonaisuuksia. Kahden ensimmäisen osatutkimuksen yhteenvetona määriteltiin merkittävät ja toteuttamiskelpoisiksi katsotut toimenpiteet ja toimenpidekokonaisuudet. Näiden perusteella annettiin 13 suositusta eri toimenpiteiden vaikutuksia selvittäviksi jatkotutkimusaiheiksi. Tärkeiksi toimenpidekohteiksi määriteltiin yhdyskuntarakenteen tiiviys, yhdyskuntarakenteen toiminnalliset tekijät, liikenneväylien toiminnalliset tekijät, kulkumuotojakauma sekä työpaikkojen liikennejärjestelyt. Osatutkimuksen "Kohdekaupunkiseutujen määritys" tavoitteena oli löytää ja nimetä ne kohdekaupungit ja kaupunkiseudut, joilla yhdyskuntarakenteeseen, liikennejärjestelmään ja liikenneympäristöön vaikuttavia kehittämisideoita ja toimintalinjoja voidaan menestyksellisesti ja havainnollisesti testata. Puhelinhaastattelut käytiin 24 kaupunkiseudulla yhteensä noin 70 henkilön kanssa. Paikan päällä käytiin haastattelemassa kuuden kaupungin edustajia. Lisäksi haastateltiin muutamien maakunnallisten liittojen ja tiepiirien edustajia. Osatutkimuksessa päädyttiin ehdottamaan seuraavia kaupunkiseutuja tutkimusseuduiksi: Tampereen seutu, Oulun seutu, Pääkaupunkiseutu, Kuopion seutu, Vaasan seutu, Lahden seutu ja Kouvolan seutu. Jos tutkimus käynnistetään ensimmäisessä vaiheessa 2-3 kaupunkiseudulla, ehdotetaan ensimmäisiksi kohdealueiksi Tampereen seutua, Oulun seutua ja Pääkaupunkiseutua. Osatutkimuksessa on esitetty myös kaupunkiseutuihin liittyviä tutkimusteemoja. Osatutkimuksessa "Arviointimenetelmät ja -välineet" havaittiin puutteita erilaisten ympäristöhaittojen yhteismitallisessa arvioinnissa. Haittojen muodostumisen mallintamisen suurimmat puutteet ovat ilman laadun episoditilanteissa ja ympäristön pirstoutumisessa. Mallinnuksen tarvitsemissa perustiedoissa täydennettävää on kaupunkiliikenteen tuntemuksessa ja olemassa olevan tiedon käyttöä estävä hintaongelma on ratkaistava. Mallien integrointia toisiinsa ja erityisesti niiden kykyä kuvata useiden toimenpiteiden synergiavaikutuksia on kehitettävä. Myös yhdyskuntien toiminallisen rakenteen muotoutumisen mallintamista on kehitettävä.

KW - urban planning

KW - urban structure

KW - urban traffic

KW - traffic planning

KW - environmental effects

KW - environmental impact assessment

M3 - Report

SN - 951-38-5127-3

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Rauhala K, Mäkelä K, Estlander K, Tolsa H, Martamo R, Lahti P et al. Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI: Ympäristöongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit ja mallintaminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1997. 120 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1839).