Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä LYYLI: Ympäristöongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit ja mallintaminen

Kari Rauhala, Kari Mäkelä, Katja Estlander, Heimo Tolsa, Reijo Martamo, Pekka Lahti, Martti Perälä

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Osatutkimuksessa "Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmiin liittyvien ympäristöongelmien määritys" tarkasteltiin liikenteen negatiivisia ympäristövaikutuksia eli haittoja, jotka todennäköisesti aiheuttavat ympäristöongelmia. Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään liittyvinä merkittävinä haittoina käsiteltiin pakokaasu- ja melupäästöjä sekä energiankulutusta. Ympäristöhaittojen määrittelyssä pyrittiin ottamaan huomioon myös muita merkittäviä vaikutuksia, kuten esimerkiksi liikenneturvallisuus, maankäyttö ja kustannukset. Liikenteen sosiaalisia vaikutuksia ei käsitelty, koska niitä selvitettiin erillisessä osatutkimuksessa. Osatutkimuksessa koottiin myös tietoa käynnissä olevista liikenteen ja yhdyskuntarakenteen ympäristövaikutuksiin liittyvistä tutkimuksista, jotka on hyvä ottaa huomioon tulevan tutkimusohjelman suunnittelussa. Osatutkimuksessa "Ympäristövaikutuksiltaan edullisten toimintalinjojen ja -tapojen määrittely" kartoitettiin erilaisia toimenpiteitä ja niiden vaikutusketjuja luokittelemalla nämä ensiksi kolmeen pääluokkaan: yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin, liikennejärjestelmään kohdistuviin ja ihmiseen kohdistuviin (poliittisiin) toimenpiteisiin. Tämän lisäksi toimenpiteet jaettiin vielä useampaan eri alaluokkaan. Lisäksi suoritettiin 11:n asiantuntijan teemahaastattelu liikenteen erilaisten ympäristövaikutusten ja näihin kohdistuvien toimenpiteiden kartoituksen laajentamiseksi. Näin saatiin lopulta määriteltyä yhteensä 50 konkreettista toimenpidettä, jolla voidaan pyrkiä vähentämään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia ja vastaavasti lisäämään sen positiivisia vaikutuksia. Monet näistä toimenpiteistä muodostavat yhtenäisiä toimenpidekokonaisuuksia. Kahden ensimmäisen osatutkimuksen yhteenvetona määriteltiin merkittävät ja toteuttamiskelpoisiksi katsotut toimenpiteet ja toimenpidekokonaisuudet. Näiden perusteella annettiin 13 suositusta eri toimenpiteiden vaikutuksia selvittäviksi jatkotutkimusaiheiksi. Tärkeiksi toimenpidekohteiksi määriteltiin yhdyskuntarakenteen tiiviys, yhdyskuntarakenteen toiminnalliset tekijät, liikenneväylien toiminnalliset tekijät, kulkumuotojakauma sekä työpaikkojen liikennejärjestelyt. Osatutkimuksen "Kohdekaupunkiseutujen määritys" tavoitteena oli löytää ja nimetä ne kohdekaupungit ja kaupunkiseudut, joilla yhdyskuntarakenteeseen, liikennejärjestelmään ja liikenneympäristöön vaikuttavia kehittämisideoita ja toimintalinjoja voidaan menestyksellisesti ja havainnollisesti testata. Puhelinhaastattelut käytiin 24 kaupunkiseudulla yhteensä noin 70 henkilön kanssa. Paikan päällä käytiin haastattelemassa kuuden kaupungin edustajia. Lisäksi haastateltiin muutamien maakunnallisten liittojen ja tiepiirien edustajia. Osatutkimuksessa päädyttiin ehdottamaan seuraavia kaupunkiseutuja tutkimusseuduiksi: Tampereen seutu, Oulun seutu, Pääkaupunkiseutu, Kuopion seutu, Vaasan seutu, Lahden seutu ja Kouvolan seutu. Jos tutkimus käynnistetään ensimmäisessä vaiheessa 2-3 kaupunkiseudulla, ehdotetaan ensimmäisiksi kohdealueiksi Tampereen seutua, Oulun seutua ja Pääkaupunkiseutua. Osatutkimuksessa on esitetty myös kaupunkiseutuihin liittyviä tutkimusteemoja. Osatutkimuksessa "Arviointimenetelmät ja -välineet" havaittiin puutteita erilaisten ympäristöhaittojen yhteismitallisessa arvioinnissa. Haittojen muodostumisen mallintamisen suurimmat puutteet ovat ilman laadun episoditilanteissa ja ympäristön pirstoutumisessa. Mallinnuksen tarvitsemissa perustiedoissa täydennettävää on kaupunkiliikenteen tuntemuksessa ja olemassa olevan tiedon käyttöä estävä hintaongelma on ratkaistava. Mallien integrointia toisiinsa ja erityisesti niiden kykyä kuvata useiden toimenpiteiden synergiavaikutuksia on kehitettävä. Myös yhdyskuntien toiminallisen rakenteen muotoutumisen mallintamista on kehitettävä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages120
ISBN (Electronic)951-38-5128-1
ISBN (Print)951-38-5127-3
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1839
ISSN1235-0605

Keywords

  • urban planning
  • urban structure
  • urban traffic
  • traffic planning
  • environmental effects
  • environmental impact assessment

Cite this